ارزیابی محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES

  • Soheila Darisavi سهیلا دریساوی استادیار، گروه پاتولوژی فک و دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Shadieh Molaei شادیه مولایی استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Nahid Ahmadian Yazdi ناهید احمدیان یزدی استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
  • Hesam Paivan حسام پایون دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی از دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 197 دانشجوی پیش بالینی و بالینی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل مشغول تحصیل در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه DSLES نسخه‌ی 48 سؤالی استفاده گردید. تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون T-test انجام پذیرفت (سطح معنی‌داری 0/05 > p value).

یافته‌ها: نتایج تحلیل 7 مؤلفه‌ی محیط آموزشی بر اساس پرسش‌نامه‌ی DSLES نشان داد که به ترتیب میانگین و انحراف استاندارد روابط بین دانشجویان (0/50 ± 2/18)، سازمان‌دهی برنامه‌ی آموزشی (0/49 ± 2/16)، تناسب فعالیت‌های آموزشی با اهداف آموزشی (0/46 ± 1/81)، توجه به دغدغه‌های دانشجویان (0/49 ± 1/70)، توسعه‌ی فعالیت‌های یادگیری و فوق‌ برنامه (0/47 ± 1/66)، انعطاف برنامه‌ی آموزشی (0/43 ± 1/61) و جو عاطفی (0/41 ± 1/54) می‌باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد در کل پرسش‌نامه (محیط آموزشی) برابر (0/30 ± 1/82) برآورد گردید. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در وضعیت محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس جنسیت وجود ندارد (0/05 < p value)؛ اما تفاوت معنی‌داری بر اساس دوره‌ی آموزشی پری‌کلینیک و کلینیک وجود داشت (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس نتايج پيشنهاد مي‌شود، توجه بيشتري به انعطاف‌پذيري در محتواي برنامه‌ی درسی و همچنين به راهاي ارتباطي بيشتر بين دانشجويان و مسؤولين دانشكده جهت پاسخ به دغدغه‌هاي آن‌ها انديشيده شود.

کلید واژه‌ها: آموزش دندان‌پزشکی؛ محیط؛ برنامه‌ی درسی

بیوگرافی نویسنده

Soheila Darisavi سهیلا دریساوی, استادیار، گروه پاتولوژی فک و دهان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

مراجع

1. Quick KK. A humanistic environment for dental schools: what are dental students experiencing? J Dent Educ 2014; 78(12): 1629-35.
2. Bakhshialiabad H, Bakhshi M, Hassanshahi G. Students’ perceptions of the academic learning environment in seven medical sciences courses based on DREEM. Adv Med Educ Pract 2015; 6(23): 195-203.
3. Eslamipour F, Shirban F, Refaei P. Assessment of dental students' satisfaction of clinical departments in Isfahan dental school [in Persian]. Iran J Med Sci 2011; 10(5): 625-33.
4. Nematollahi H, Razeei L, Khanmohammadi R, Shakib H. Evaluating success of pediatric dentistry department at Mashhad dental school in clinical skills education from student's perspective [in Persian]. J Mashhad Dent 2013; 37(3): 185-200.
5. Henzi D, Davis E, Jasinevicius R, Hendricson W, Cintron L, Isaacs M. Appraisal of the dental school learning environment: the students’ view. J Dent Educ 2005; 69(10): 1137-47.
6. Mojtahedzadeh F, Yassini E, Rahmani N. Reliability and validity of the persian version of dental student learning education questionnaire and a researcher made questionnaire about in-terest of dental students in their field of study. J Islam Dent Assoc Iran 2015; 27(1): 24-30.
7. Wasson LT, Cusmano A, Meli L, Louh I, Falzon L, Hampsey M, et al. Association between learning environment interventions and medical student well-being: a systematic review. JAMA 2016; 316(21): 2237-52.
8. Cho KK, Marjadi B, Langendyk V, Hu W. The self-regulated learning of medical students in the clinical environment - a scoping review. BMC Med Educ 2017; 17(1): 112-8.
9. Phadke A, Kharche J, Vaidya S. Assessment of medical students’ perception of educational environment. Int J Physiol 2020; 8(1): 5-8.
10. Mushtaq R, Ansar A, Bibi A, Ramzan M, Munir A, Zaheer A, et al. Quality of educational environment at Wah Medical College: assessment by using dundee ready educational environment measure. J Ayub Med Coll Abbottabad 2017; 29(3): 441-4.
11. Hajihosseini F, Hosseini M, Baghestani A. Educational climate measurement tools in medical sciences universities: a review article [in Persian]. Iran J Med Sci 2015; 15(52): 427-37.
12. Tahani B, Rasaei P. Students’ perspectives in pre-clinical and during the clinical courses in Dental School of Isfahan University of Medical Sciences in year 2016 [in Persian]. Iran J Med Sci 2019; 19(15): 136-45.
13. Batra M, Ivanišević Malčić A, Shah AF, Sagtani RA, Medvedec Mikić I, Tariba Knežević P, et al. Self assessment of dental students’ perception of learning environment in Croatia, India and Nepal. Acta Stomatol Croat 2018; 52(4): 275-85.
14. Smith W, Sa B. Students' perspectives on the educational environment in a caribbean dental school during pre-clinical years. International J Soc Sci & Education 2014; 4(2): 457-64.
15. Jain L, Jain M, Mathur A, Paiwal K, Duraiswamy P, Kulkarni S. Perceptions of dental students towards learning environment in an Indian scenario. J Dent Res 2010; 7(2): 56-63.
16. Divaris K, Barlow PJ, Chendea SA, Cheong WS, Dounis A, Dragan IF, et al. The academic environment: the students’ perspective. Eur J Dent Educ 2008; 12(1): 120-30.
17. Kelsey III WP, Kimmes NS, Williams DE, Ogunleye AO, Ault JT, Barkmeier WW. Gender‐based differences in satisfaction with academic preparation and practice experiences. J Dent Educ 2009; 73(4): 464-70.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
سهیلا دریساویSD, شادیه مولاییSM, ناهید احمدیان یزدیNAY, حسام پایونHP. ارزیابی محیط آموزشی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اردبیل بر اساس مدل DSLES. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:45-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1973

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد