بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی

  • Abass Haghighat عباس حقیقت دانشیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Iman Mohammadi ایمان محمدی استادیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Kazemi علی کاظمی رزیدنت، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Naser Kaviyani ناصر کاویانی استادیار، گروه جراحی فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تری جمینال نورالژیا، شایع‌ترین نورالژی مغزی می‌باشد. بروز آن به صورت درد شوک مانند است و شانس ابتلاء شاخه‌ی مندیبولار بیشتر می‌باشد. طب سوزنی با ورود سوزن‌های استریل ظریف و یکبار مصرف به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد می‌شود. اکثر روش‌ها در کوتاه‌مدت مؤثر هستند. این مطالعه با هدف تعیین اثر درمانی طب سوزنی بیماران مبتلا به تری جمینال نورالژیا تحت درمان دارویی انجام گرفته است.

مواد وروش‌ها: این مطالعه‌ از نوع مداخله‌ای است و نمونه‌های مطالعه شامل 16 نفر از مراجعان به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال 1399 می‌باشد که به دو گروه 8 نفره تقسیم شدند. بیماران حاضر در مطالعه تحت درمان با داروی کاربامازپین قرار گرفتند. در پایان این دوره درد بیماران اندازه‌گیری و باهم مقایسه گردید. در گروه شاهد، دارودرمانی ادامه پیدا کرد، درحالی‌که در گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی از درمان طب سوزنی هم استفاده شد. در نهایت داده‌ها با آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه و Paired T-test با سطح معنی‌داری 0/05 آنالیز شد.

یافته‌ها: شاخص درد در چند زمان در گروه مداخله دارای تفاوت معنی‌دار است، در گروه شاهد نیز این تفاوت معنی‌‌دار بود، طبق آزمون T مستقل نشان داده شد که در هفته‌ی اول و دوم بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، درحالی‌که بین سایر هفته‌ها تفاوت معنی‌دار است.

نتیجه‌گیری: طب سوزنی به صورت درمان مکمل در کنار دارودرمانی برای درمان نورالژی تری ژمینال استفاده می‌شود و بطور مؤثری سبب کاهش میزان شدت و مدت درد بیماران می‌گردد.

کلید واژه‌ها: درمان طب سوزنی؛ نورالژی تریژمینال؛ نورالژی صورت

مراجع

1. Liao JY, Zhou TH, Chen BK, Liu ZX. Schwann cells and trigeminal neuralgia. Mol Pain 2020; 16: 1744806920963809.
2. Cruccu G, Di Stefano G, Truini A. Trigeminal neuralgia. N Engl J Med 2020; 383(8): 754-62.
3. Han ZC. Treatment of 32 cases of primary trigeminal neuralgia by acupuncture plus moxibustion with warming needle on Xiaguan (ST7). J Acupucnt tuina Sci 2007; 5(4): 255-56.
4. Guang-wen Q, Pei-hua S. Clinical observation on treatment of primary trigeminal neuralgia by point penetrating injection plus Ear pressing. J Acupunct Tuina Sci 2007; 5(4): 221-3.
5. Sert H, Usta B ,Muslu B, Gözdemir M. Successful treatment of a resistance trigeminal neuralgia patient by acupuncture. Clinics (Sao Paulo) 2009; 64(12): 1225-6.
6. Tang YZ, Jin D, Li XY, Lai GH, Li N, Ni JX. Repeated CT-guided percutaneous radiofrequency thermocoagulation for recurrent trigeminal neuralgia. Eur Neurol 2014; 72(1-2): 54-9.
7. Allam H, Mohammed NH. The role of scalp acupuncture for relieving the chronic pain of degenerative osteoarthritis: A pilot study of Egyptian women. Med Acupunct 2013; 25(3): 216-20.
8. Darlow LA, Brooks ML, Quinn PD. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of trigeminal neuralgia. J Oral Maxillofac Surg 1992; 50(6): 621-26.
9. Berman BM, Lao L, Langenberg P, Lee WL, Gilpin AM, Hochberg MC. Effectiveness of acupuncture as adjunctive therapy in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004; 141(12): 901-10.
10. Rosenbaum BP, Kelly ML, Kshettry VR, Vadera S, Weil RJ. Practice patterns of in-hospital surgical treatment of trigeminal neuralgia from 1988 to 2010. Clin Neurol Neurosurg 2014; 120: 55-63.
11. Wang Z, Ma W, Chang L, Xu L, Jian X, Zhang J, et al. The treatment of trigeminal neuralgia by resecting maxillary nerve and infraorbital nerve under the endoscopy at the pterygopalatofossa through approach to the maxillary sinus [in Chinese]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2014; 28(2): 113-4.
12. Stavropoulou E, Zis P, Vadalouca A. The use of intravenous lidocaine in trigeminal neuralgia pain relief and palliative care unit. Pain Physician 2014; 17(2): E235-6.
13. Li GW, Zhang WC, Yang M, Ma QF, Zhong WX. Clinical characteristics and surgical techniques of trigeminal neuralgia caused simply by venous compression. J Craniofac Surg 2014; 25(2): 481-4.
14. Sivakanthan S, Van Gompel JJ, Alikhani P, van Loveren H, Chen R, Agazzi S. Surgical management of trigeminal neuralgia: Use and cost effectiveness from an analysis of the Medicare Claims Database. Neurosurgery 2014; 75(3):220-6; discussion 225-6.
15. Hodaie M, Coello AF. Advances in the management of trigeminal neuralgia. J Neurosurg Sci 2013; 57(1): 13-21.
چاپ شده
2024-05-08
استناد به مقاله
1.
عباس حقیقتAH, ایمان محمدیIM, علی کاظمیAK, ناصر کاویانیNK. بررسی اثر درمانی طب سوزنی در بیماران مبتلا به نورالژی تری جمینال تحت درمان دارویی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1976

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد