بررسی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر توموگرافی کامپیوتری در بیماران شهر اراک

  • Mahsa Kianifar مهسا کیانی فر دانشجو دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه: مولرهای اول به عنوان اولین دندان‌هایی که رویش می‌یابند دارای پیچیده‌ترین سیستم ریشه و مورفولوژی کانال و از مستعدترین دندان‌ها نسبت به پوسیدگی و تخریب هستند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر (Cone beam computed tomography) CBCT می‌باشد تا بتوان با شناخت بهتر آناتومی ریشه و کانال دندان مولر، درمان مناسب را انجام داد.

مواد و روش ها: در این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی، تنوع مورفولوژیک کانال و ریشه مولر اول مندیبل در 170 نمونه از تصویر رادیولوژی CBCT بیماران شهر اراک در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، سن و جنس فرد، تعداد ریشه‌ها و کانال‌های مولر اول مندیبل، مورفولوژی کانال در هر ریشه، وجود کانال میدمزیال و وجود ریشه دیستولینگوال نیز بررسی شد. در انتها نیز جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های فراوانی و درصد و جهت مقایسه فراوانی‌ها از آزمون Chi-square استفاده شد.

یافته ها: میانگین سنی در افراد مورد مطالعه، 2/39 سال بود. افراد شامل 86 زن و 84 مرد بودند. بیشترین نمونه‌ی دیده شده، دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال، نوع 4 و سپس نوع 2 بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال،
نوع 1 بود. در نمونه‌های مورد مطالعه، در 99/4 درصد موارد، کانال میدمزیال یافت نشد و در 94/7 درصد موارد، ریشه‌ی دیستولینگوال یافت نگردید.

نتیجه گیری: دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بدون کانال میدمزیال و بدون ریشه‌ی دیستولینگوال شایع‌ترین مورد یافت شده در مطالعه‌ی حاضر بود. شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، نوع 4 و شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، نوع 1 بود.

کلمات کلیدی: مولر، کانال ریشه؛ تصاویر توموگرافی کامپیوتری؛ مورفولوژی.

مراجع

1. Maggiore C, Gallottini L, Resi JP. Mandibular first and second molar. The variability of roots and root canal system. Minerva Stomatol 1998; 47(9): 409-16.
2. Fan B, Cheung GS, Fan M, Gutmann JL, Bian Z. C-shaped canal system in mandibular second molars: Part I--Anatomical features. J Endod 2004; 30(12): 899-903.
3. Neelakantan P, Subbarao C, Subbarao CV, Ravindranath M. Root and canal morphology of mandibular second molars in an Indian population. J Endod 2010; 36(8): 1319-22.
4. Navarro LF, Luzi A, García AA, García AH. Third canal in the mesial root of permanent mandibular first molars: review of the literature and presentation of 3 clinical reports and 2 in vitro studies. Med Oral Patol Oral Cir Buca 2007; 12(8): E605-9.
5. Weine FS. Endodontic therapy. 5th ed. St. Louis, Missour: Mosby; 1996. p. 242-3.
6. Vertucci FJ. Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984; 58(5): 589-99.
7. Gulabivala K, Opasanon A, Ng YL, Alavi A. Root and canal morphology of Thai mandibular molars. Int Endod J 2002; 35(1): 56-62.
8. Nallapati S. Three canal mandibular first and second premolars: a treatment approach. A case report. J Endod 2005; 31(6): 474-6.
9. Nallapati S. Aberrant root canal anatomy: a review. Caribbean Institute of Endodontics 2007; 4: 50-62.
10. Ilgüy D, Ilgüy M, Fisekçioglu E, Ersan N, Tanalp J, Dölekoglu S. Assessment of root canal treatment outcomes performed by Turkish dental students: results after two years. J Dent Educ 2013; 77(4): 502-9.
11. Dalessandri D, Laffranchi L, Tonni I, Zotti F, Piancino MG, Paganelli C, et al. Advantages of cone beam computed tomography (CBCT) in the orthodontic treatment planning of cleidocranial dysplasia patients: a case report. Head Face Med 2011; 7: 6.
12. Alamri HM, Sadrameli M, Alshalhoob MA, Sadrameli M, Alshehri MA. Applications of CBCT in dental practice: a review of the literature. Gen Dent 2012; 60(5): 390-400; quiz 1-2.
13. Venkatesh E, Elluru SV. Cone beam computed tomography: basics and applications in dentistry. J Istanb Univ Fac Dent 2017; 51(3 Suppl 1): S102-21.
14. Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner JC. Ingle's endodontics. 6th ed. Hamilton, Ont: BC Decker; 2008.
15. Howe RB. First molar radicular bone near the maxillary sinus: a comparison of CBCT analysis and gross anatomic dissection for small bony measurement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 108(2): 264-9.
16. Neelakantan P, Subbarao C, Ahuja R, Subbarao CV, Gutmann JL. Cone-beam computed tomography study of root and canal morphology of maxillary first and second molars in an Indian population. J Endod 2010; 36(10): 1622-7.
17. Tofangchiha M, Bolbolian M, Ghasemi A. Evaluation of root canal morphology of maxillary first premolars using cone beam computed tomography [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2018; 42(1): 40-31.
18. Hossini S. Evaluation of mandibular and maxillary first molars anatomy by using CBCT archive in Ardabil population in 2015-2019 [in Persian]. [Thesis]. Ardabil, Iran: Ardabil University of Medical Sciences; 2018.
19. Badian N. Evaluation of morphological variation of root and canal of first mandibular molar by cone-beam computed tomography in patients referred to Shahid Beheshti Dental School in 2016 [in Persian]. [Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2016.
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
مهسا کیانی فرMK. بررسی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر توموگرافی کامپیوتری در بیماران شهر اراک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 19آوریل2024];:416-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1998

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد