بررسی اثر دو تکنیک بلیچینگ بر بهبود رنگ کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد

  • Azin Farzad آذین فرزاد استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
  • Hooman Fakhar هومان فخار دستیار تخصصی دندان‌پزشکی ترمیمی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم زاده دندان‌پزشک، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Ramin Mosharraf رامین مشرف استاد، گروه دندان‌پزشکی پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Zahra Zarebidaki زهرا زارع بیدکی دستیار تخصصی دندان‌پزشکی ترمیمی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: تغییر رنگ ترمیم‌های کامپوزیت رزین، منجر به نارضایتی بیماران می‌شود. دهانشویه‌ی کلرهگزیدین، یکی از موادی است که موجب تغییر رنگ قابل مشاهده‌ی کامپوزیت رزین‌ها می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی میزان اثربخشی دو روش بلیجینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بر نمونه‌های کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با کلرهگزیدین 0/2 درصد بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای، تعداد 24 نمونه دیسک مانند از جنس کامپوزیت رزین Charisma Diamond ساخته شد. رنگ اولیه‌ی نمونه‌ها با استفاده از سیستم CIELab در اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها به مدت 2 هفته و 2 بار در روز و هر بار به مدت یک دقیقه در دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد قرار گرفتند. رنگ نمونه‌ها مجدداً اندازه‌گیری شد. نمونه‌ها به 3 گروه (8 = n) تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد در آب مقطر قرار گرفت. دو گروه بعدی تحث تأثیر بلیچینگ خانگی با ژل کارباماید پروکساید ۲۰ درصد و استریپ Crest 3D white luxe قرار گرفتند. رنگ نمونه‌ها برای آخرین بار اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از ANOVA One-way آنالیز شدند (سطح معنی‌داری 0/05 = α).

یافته‌ها: میزان l، a و b در همه‌ی گروه‌ها با دهانشویه‌ی کلرهگزیدین افزایش یافت. البته تفاوت معنی‌دار آماری بین گروه‌ها مشاهده نشد (0/05 < P). پس از استفاده از تکنیک‌های بلیچینگ بر نمونه‌های رنگ گرفته توسط کلرهگزیدین 0/2 درصد میزان l، a و b کاهش یافت و تفاوت بین گروه‌ها از لحاظ آماری معنی‌دار بود(0/05 > P).

نتیجه‌گیری: همه‌ی نمونه‌ها به وسیله‌ی دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد تغییر رنگ یافتند. پس از استفاده از تکنیک‌های بلیچینگ، میزان بازگشت رنگ در بلیچینگ خانگی و بلیچینگ استریپ بیشتر از گروه شاهد بود.

کلیدواژه‌ها: تغییر رنگ دندان؛ کامپوزیت رزین؛ دهانشویه‌ی کلرهگزیدین؛ بلیچینگ

درباره نویسندگان

Azin Farzad آذین فرزاد, استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
Hooman Fakhar هومان فخار, دستیار تخصصی دندان‌پزشکی ترمیمی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

مراجع

1. Menon A, Ganapathy DM, Mallikarjuna AV. Factors that influence the colour stability of composite resins. Drug Invention Today 2019; 11(3): 744-9.
2. Rahmani M, Radvar M, Parisay I. Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth staining [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2005; 29(3,4): 199-208.
3. Özdaş DÖ, Kazak M, Çilingir A, Subaşı MG, Tiryaki M, Günal Ş. Color stability of composites after short-term oral simulation: an in vitro study. Open Dent J 2016; 10: 431-7.
4. Poggio C, Beltrami R, Scribante A, Colombo M, Chiesa M. Surface discoloration of composite resins: Effects of staining and bleaching. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(5): 567-73.
5. Manojlovic D, Lenhardt L, Milićević B, Antonov M, Miletic V, Dramićanin M. Evaluation of staining-dependent colour changes in resin composites using principal component analysis. Sci Rep 2015; 5: 14638.
6. Bahbishi N, Mzain W, Badeeb B, Nassar HM. Color stability and micro-hardness of bulk-fill composite materials after exposure to common beverages. Materials (Basel) 2020; 13(3): 787.
7. Zhou X, Huang X, Li M, Peng X, Wang S, Zhou X, et al. Development and status of resin composite as dental restorative materials. J Appl Polym Sci 2019; 136(44): 48180.
8. Tin-Oo MM, Saddki N, Hassan N. Factors influencing patient satisfaction with dental appearance and treatments they desire to improve aesthetics. BMC Oral Health 2011; 11(1): 6.
9. Poggio C, Ceci M, Beltrami R, Mirando M, Wassim J, Colombo M. Color stability of esthetic restorative materials: a spectrophotometric analysis. Acta Biomater Odontol Scand 2016; 2(1): 95-101.
10. Meena B, Hasija M, Wadhwani K, Wadhwa D. Spectrometric analysis of intentionally stained hybrid and nanohybrid composites-An In vitro study. J Int Clin Dent Res Organ 2019; 11(2): 76.
11. Khosravi M, Esmaeili B, Nikzad F, Khafri S. Color stability of nanofilled and microhybrid resin-based composites following exposure to chlorhexidine mouthrinses: An in vitro study. J Dent (Tehran) 2016; 13(2): 116-25.
12. Reinhardt JW, Balbierz MM, Schultz CM, Simetich B, Beatty MW. Effect of tooth-whitening procedures on stained composite resins. Oper Dent 2019; 44(1): 65-75.
13. Zajkani E. Effects of 0.2% chlorhexidine and re-polishing on the color stability of nanofilled composite resins. J Dent Mater Tech 2019; 8(2): 73-8.
14. Telang A, Narayana IH, Madhu KS, Kalasaiah D, Ramesh P, Nagaraja S. Effect of staining and bleaching on color stability and surface roughness of three resin composites: An in vitro study. Contemp Clin Dent 2018; 9(3): 452-6.
15. Mundim FM, Garcia LdFR, Cruvinel DR, Lima FA, Bachmann L, Pires-de FdCP. Color stability, opacity and degree of conversion of pre-heated composites. J Dent 2011; 39(Suppl 1): e25-9.
16. Chang JY, Chen WC, Huang TK, Wang JC, Fu PS, Chen JH, et al. Evaluating the accuracy of tooth color measurement by combining the Munsell color system and dental colorimeter. Kaohsiung J Med Sci 2012; 28(9): 490-4.
17. Uzun G, Keyf F, Burduroglu D. The effect of curing time and immersion solutions on discoloration of hybrid composites and nanocomposites. SRMJRDS 2015; 6(1): 11-6.
18. Polli MJ, Arossi GA. Effect of finishing and polishing on the color stability of a composite resin immersed in staining solutions. J Dent Res Rev 2015; 2(3): 120-6.
19. Baig AR, Shori DD, Shenoi PR, Ali SN, Shetti S, Godhane A. Mouthrinses affect color stability of composite. J Conserv Dent 2016; 19(4): 355-9.
20. Ahrari F, Eslami N, Zamani R. The effect of mouthrinses containing metal nanoparticles on color stability of composite resin [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2015; 39(1): 1-8.
21. Braden M, Clarke R. Water absorption characteristics of dental microfine composite filling materials: I. Proprietary materials. Biomaterials 1984; 5(6): 369-72.
22. Sideridou I, Achilias DS, Spyroudi C, Karabela M. Water sorption characteristics of light-cured dental resins and composites based on Bis-EMA/PCDMA. Biomaterials 2004; 25(2): 367-76.
23. Karabela MM, Sideridou ID. Synthesis and study of properties of dental resin composites with different nanosilica particles size. Dent Mater 2011; 27(8): 825-35.
24. da Silva EM, Almeida GS, Poskus LT, Guimarães JGA. Relationship between the degree of conversion, solubility and salivary sorption of a hybrid and a nanofilled resin composite. J Appl Oral Sci 2008; 16(2): 161-6.
25. Karadas M. Efficacy of whitening oral rinses and dentifrices on color stability of bleached teeth. Acta Biomater Odontol Scand 2015; 1(1): 29-34.
26. Götz H, Duschner H, White DJ, Klukowska MA. Effects of elevated hydrogen peroxide ‘strip’bleaching on surface and subsurface enamel including subsurface histomorphology, micro-chemical composition and fluorescence changes. J Dent 2007; 35(6): 457-66.
27. Luque-Martinez I, Reis A, Schroeder M, Muñoz MA, Loguercio AD, Masterson D, et al. Comparison of efficacy of tray-delivered carbamide and hydrogen peroxide for at-home bleaching: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig 2016; 20(7): 1419-33.
28. Al-Qunaian TA, Matis BA, Cochran MA. In vivo kinetics of bleaching gel with three-percent hydrogen peroxide within the first hour. Oper Dent 2003; 28(3): 236-41.
29. Matis BA, Yousef M, Cochran MA, Eckert GJ. Degradation of bleaching gels in vivo as a function of tray design and carbamide peroxide concentration. Oper Dent 2002; 27(1): 12-8.
چاپ شده
2023-06-03
استناد به مقاله
1.
آذین فرزادAF, هومان فخارHF, فاطمه ابراهیم زادهFE, رامین مشرفRM, زهرا زارع بیدکیZZ. بررسی اثر دو تکنیک بلیچینگ بر بهبود رنگ کامپوزیت رزین تغییر رنگ یافته با دهانشویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2023 [ارجاع شده 1اکتبر2023];:28-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1999

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد