پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟

  • Atefeh Najafi Shahkoohi عاطفه نجفی شاهکوهی دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
  • Maryam Moeeni مریم معینی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

چکیده

مقدمه: خدمات دندان‌پزشکی توسط نظام سلامت نه تنها باکاهش بار مالی بیماری‌‌های دهان و دندان خانوارها در ارتباط است بلکه به ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان هم کمک می‌کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اولویت‌بندی والدین برای پوشش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در قالب بیمه‌ی درمان پایه بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر توصیفی و به لحاظ طرح پژوهش، پیمایشی است. که در شهر اصفهان در زمستان سال 1398 و بهار سال 1399 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل خانوارهای دارای کودک 12-6 ساله بود که در زمان نمونه‌گیری، برای دریافت خدمات دندان‌پزشکی کودکان به کلینیک‌های دولتی و خصوصی دندان‌پزشکی دارای متخصص دندان‌پزشکی کودکان در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته صورت گرفت. از میان 464 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده، 51 پرسش‌نامه به صورت آنلاين و 413 پرسش‌نامه از طريق مصاحبه‌ی حضوری تکميل شد. داده‌های این مطالعه از طریق مدل‌های رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.

 یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان 6 تا 12 ساله در بیمه‌های درمان اجتماعی یک اولویت مهم از دیدگاه والدین می‌باشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد که گسترش خدمات دندان‌پزشکی کودکان در بیمه‌های درمان اجتماعی یک تقاضای محقق نشده است. این یافته می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران حوزه‌ی سلامت دهان و دندان و همچنین سیاستگذاران بیمه‌ی درمان قرار بگیرد.

کلیدواژه ها: بیمه دندان‌پزشکی، کودکان، تقاضا

مراجع

1. Yazdani R, Hesari H, Bagherian F. Evaluation of oral health promotion interventions among 0 to 6 Years old children: Scoping review [in Persian]. Iran J Pediatr Dent 2019; 14(28): 53-70.
2. Chen KJ, Gao SS, Duangthip D, Li SKY, Lo ECM, Chu CH. Dental caries status and its associated factors among 5-year-old Hong Kong children: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2017; 17(1): 1-8.
3. Mahat G, Bowen F. Parental knowledge about urban preschool children's oral health risk. Pediatr Nurs 2017; 43(1): 30-4.
4. Ramji S, Quiñonez C. Government spending on dental care: is it a public priority? J Public Health Dent 2012; 72(3): 246-51.
5. Listl S. Countries with public dental care coverage have lower social inequalities in the use of dental services than countries without such coverage. J Evid Based Dent Pract 2015; 15(1): 41-2.
6. Moeeni M, Momahhed SS, Nosratnejad S, Karimi S. Households’ willingness to pay for dental insurance: Application of open-ended question method [in Persian]. Hakim Health Sys Res 2016; 19(3): 163-9.
7. Jadidfard MP, Yazdani S, Khoshnevisan MH. Social insurance for dental care in Iran: a developing scheme for a developing country. Oral Health Dent Manag 2012; 11(4): 189-98.
8. Di Bella E, Leporatti L, Montefiori M, Krejci I, Ardu S. Popular initiatives in 2014-2016 call for the introduction of mandatory dental care insurance in Switzerland: the contrasting positions at stake. Health Policy 2017; 121(6): 575-81.
9. Vahidi J, Takian A, Amini Rarani M, Moeeni M. Attributes related to dissatisfaction with health insurance coverage in patients visiting to dental clinics in Tehran city [in Persian]. Iran J Health Insur 2020; 3(3): 222-33.
چاپ شده
2024-05-08
استناد به مقاله
1.
عاطفه نجفی شاهکوهیANS, مریم معینیMM. پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2022

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد