بررسی شیوع ریشه رادیکس انتومولاریس درمولر اول فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی

  • Seyedeh Shima Ghazi Mir Saeed سیده شیما قاضی‌ میرسعید دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Kamal Amini کمال امینی استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • Neda Jafarzadeh ندا جعفرزاده دستیار تخصصی، گروه اندودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دندان‌ها از نظر مورفولوژیک و ژنتیک در نژاد و شهرهای مختلف تفاوت دارند. ریشه‌ی رادیکس، یک ریشه‌ی اضافی در سمت دیستو لینگوال یا مزیوباکال در مولرهای پایین می‌باشد که معمولاً یک کانال دارد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ریشه‌ی رادیکس در مولر اول فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی (Cone beam computed tomography) CBCT بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مشاهده‌ای، 2000 پرونده‌ی موجود در مراکز تصویربرداری CBCT غرب تهران در سال 1397-1398 مورد بررسی قرار گرفت. ۳۸۹ پرونده دارای یک یا هر دو دندان مولر چپ و راست استخراج گردید. نتایج از نظر وجود ریشه‌ی رادیکس در سمت چپ، راست و یا هر دو سمت ثبت گردید. داده‌ها توسط آزمون آماری Chi-squared تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: در 3/3 درصد افراد و در 2/8 درصد دندان‌های مورد مطالعه، ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس مشاهده شد. رابطه‌ی معنی‌داری میان جنسیت و فراوانی ریشه‌ی سوم در مولر اول پایین یافت نشد (0/07 = p value). رابطه‌ی معنی‌داری میان سمت و فراوانی ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس یافت نشد (0/76 = p value). تمامی ریشه‌های رادیکس یافت شده، دیستولینگوالی بوده و هیچ مورد مزیوباکالی یافت نشد.

نتیجه‌گیری: میان جنسیت و فراوانی ریشه‌ی سوم در مولر اول فک پایین و همچنین میان سمت و فراوانی ریشه‌ی رادیکس، ارتباطی وجود نداشت و تفاوت در نژاد، اصلی‌ترین نقش را در فراوانی ریشه‌ی رادیکس انتومولاریس ایفا می‌کرد.

واژگان کلیدی: رادیکس انتومولاریس، توموگرافی کامپیوتری اشعه‌ی مخروطی، اندودانتیکس

مراجع

1. Munaga S, Chitumalla R, Khan S, Halkai K, Qureshi R, Halkai R. The radix entomolaris and paramolaris: A review and case reports with clinical implications. Int J Sci Study 2020; 8(4): 1-4.
2. Bahammam LA, Bahammam H. The incidence of radix entomolaris in mandibular first permanent molars in a Saudi Arabian sub-population. J King Abdulaziz Univ Sci 2011; 18(4): 83-90.
3. Turner II CG. Three‐rooted mandibular first permanent molars and the question of American Indian Origins. Am J Phys Anthropol 2005; 34(2): 229-41.
4. Sperber GH, Moreau JL. Study of the number of roots and canals in Senegalese first permanent mandibular molars. Int Endod J 1998; 31(2): 117-22.
5. Tu MG, Tsai CC, Jou MJ, Chen WL, Chang YF, Chen SY, et al. Prevalence of Three-rooted Mandibular First Molars among Taiwanese Individuals. J Endod 2007; 33(10): 1163-6.
6. Mukhaimer R, Azizi Z. Incidence of radix entomolaris in mandibular first molars in palestinian population: A clinical investigation. Int Sch Res Notices 2014; 2014: 405601.
7. Hargreaves KM, Berman LH. Cohen's pathways of the pulp. 11th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2015.
8. Maggiore C, Gallottini L, Resi JP. Mandibular first and second molar. The variability of roots and root canal system. Minerva Stomatol 1998; 47(9): 409-16.
9. Amiri-Tehrani N, Heidari A. The prevalence of three rooted primary mandibular molars in Zahedan [in Persian]. Zahedan J Res Med Sci 2009; 10: 201-6.
10. Grover C, Shetty N. Methods to study root canal morphology: a literature review. Endo- Endodontic Practice Today 2012; 6(3): 171-82.
11. Calberson FL, De Moor RJ, Deroose CA. The radix entomolaris and paramolaris: clinical approach in endodontics. J Endod 2007; 33(1): 58-63.
12. Al-Alawi H, Al-Nazhan S, Al-Maflehi N, Aldosimani MA, Zahid MN, Shihabi GN. The prevalence of radix molaris in the mandibular first molars of a Saudi subpopulation based on cone-beam computed tomography. Restor Dent Endod 2019; 45(1): e1
13. Qiao X, Zhu H, Yan Y, Li J, Ren J, Gao Y, et al. Prevalence of middle mesial canal and radix entomolaris of mandibular first permanent molars in a western Chinese population: an in vivo cone-beam computed tomographic study. BMC Oral Health 2020; 20(1): 224.
14. Rahimi S, Mokhtari H, Ranjkesh B, Johari M, Frough Reyhani M, Shahi S, et al. Prevalence of extra roots in permanent mandibular first molars in Iranian population: A CBCT analysis. Iran Endod J 2017; 12(1): 70-3.
15. Bagherpour A, Jafarzadeh H, Raeeis-Sattari F. Morphologic evaluation of the prevalence of radix root and mid-mesial canal in the mandibular first molars using CBCT during 2016-2018 in patients referred to Mashhad Dental School [in Persian]. J Mash Dent Sch 2021; 45(2): 123-31.
16. Chandra SS, Chandra S, Shankar P, Indira R. Prevalence of radix entomolaris in mandibular permanent first molars: a study in a South Indian population. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radio Endod 2011; 112(3): e77-82.
17. Rodrigues CT, de Oliveira-Santos C, Bernardineli N, Duarte MAH, Bramante CM, Minotti-Bonfante PG, et al. Prevalence and morphometric analysis of three-rooted mandibular first molars in a Brazilian subpopulation. J Appl Oral Sci 2016; 24(5): 535-42.
18. Quackenbush LE. Mandibular molar with three distal root canals. Endod Dent Traumatol 1986; 2(1): 48-9
19. Gulabivala K, Aung TH, Alavi A, Ng YL. Root and canal morphology of Burmese mandibular molars. Int Endod J 2001; 34(5): 359-70.
20. Curzon ME. Three-rooted mandibular permanent molars in English Caucasians. J Dent Res 1973; 52(1): 181.
21. Schäfer E, Breuer D, Janzen S. The prevalence of three-rooted mandibular permanent first molars in a German population. J Endod 2009; 35(2): 202-5.
22. de Paula-Silva FW, Wu MK, Leonardo MR, da Silva LA, Wesselink PR. Accuracy of periapical radiography and cone-beam computed tomography scans in diagnosing apical periodontitis using histopathological findings as a gold standard. J Endod 2009; 35(7):1009-12.
23. Farman AG. Panoramic radiology: Seminars on maxillofacial imaging and interpretation. New York, NY: Springer Science & Business Media; 2007. p. 133-8.
چاپ شده
2023-10-01
استناد به مقاله
1.
سیده شیما قاضی‌ میرسعیدSSGMS, کمال امینیKA, ندا جعفرزادهNJ. بررسی شیوع ریشه رادیکس انتومولاریس درمولر اول فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:177-83. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2026

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد