بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

  • Fatemeh Molaei فاطمه مولایی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Ghodousi آرش قدوسی استاد، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Somayeh Abbasi سمیه عباسی استادیار، گروه ریاضی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Golestaneh آرش گلستانه استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Lida Sasani لیدا ساسانی کارشناسی ارشد پرستاری، مربی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خطوط لب در افراد منحصر به فرد و با گذر سن پایدار است و می‌توان از آن برای تشخیص جنسیت فرد در دندان‌پزشکی قانونی استفاده نمود. هدف این مطالعه، ارزیابی خطوط لب در افراد و بررسی امکان تعیین جنسیت از طریق خطوط لب بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 100 نفر شامل 57 زن و 43 مرد از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در اردیبهشت‌ماه 1397 شرکت نمودند. با استفاده از رژ لب قرمز مارک نوبا، شماره 405 ساخت کشور ایران روی نوار چسب 50 میلی‌متری و چسباندن آن بر روی کاغذ سفید اثر لب تهیه گردید. هر اثر لب به چهار بخش تقسیم شد و به طور مستقل توسط دو ناظر با استفاده از یک لنز دوربین، شیارهای لب ثبت شد. برای تعریف الگوهای لب، از روش طبقه‌بندی سوزوکی و تسوشی‌هاشی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های Pearson، Chi-square، Fisher’s exact test، Kolmogorov-Smirnov و Independent sample T-test انجام شد (0/05 = α).

یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که هیچ گونه مشابهتی در خطوط لب افراد وجود نداشت. بیشترین فراوانی از نوع الگوی e (31 درصد) و پس از آن به‌ترتیب نوع a (30 درصد)، نوع c (21 درصد)، نوع d (8 درصد)، نوع b (6 درصد) و نوع f (4 درصد) بود. در تفکیک لب به چهار ناحیه، در ناحیه چپ لب فوقانی بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/004 = p value)، الگوی e در مردان و الگوی c در زنان بیشترین فراوانی را داشت. همچنین از نظر ارتفاع لب و کشیدگی لب تفاوت معنی‌داری بین زنان و مردان دیده نشد.

نتیجه‌گیری: خطوط لب منحصر به فرد است و می‌تواند در کنار سایر روش‌ها، در تشخیص جنسیت مورد استفاده قرار گیرد و در ناحیه‌ی چپ لب فوقانی الگوی e بیشتر در مردان و الگوی c بیشتر در زنان بروز می‌کند.

کلمات کلیدی: دندان‌پزشکی قانونی، لب، پیش‌بینی جنسیت، مورفولوژیکی

مراجع

1. Prabhu RV, Dinkar AD, Prabhu VD, Rao PK. Cheiloscopy: revisited. J Forensic Dent Sci 2012; 4(1): 47-52.
2. Pretty IA, Sweet D. A look at forensic dentistry--Part 1: The role of teeth in the determination of human identity. Br Dent J 2001; 190(7): 359-66.
3. Caldas IM, Magalhães T, Afonso A. Establishing identity using cheiloscopy and palatoscopy. Forensic Sci Int 2007; 165(1): 1-9.
4. Valenzuela A, Martín-De Las Heras S, Marques T, Exposito N, Bohoyo J. The application of dental methods of identification to human burn victims in a mass disaster. Int J Legal Med 2000; 113(4): 236-9.
5. Augustine J, Barpande SR, Tupkari JV. Cheiloscopy as an adjunct to forensic identification: a study of 600 individuals. J Forensic Odontostomatol 2008; 26(2): 44-52.
6. Dineshshankar J, Ganapathi N, Yoithapprabhunath TR, Maheswaran T, Kumar MS, Aravindhan R. Lip prints: Role in forensic odontology. J Pharm Bioallied Sci 2013; 5(Suppl 1): S95-7.
7. Renaud M. Cheiloscopic identification in forensic medicine [in French]. Nouv Presse Med 1973; 2(39): 2617-20.
8. Suzuki K, Tsuchihashi Y. New attempt of personal identification by means of lip print. J Indian Dent Assoc 1970; 42(1): 8-9.
9. Vats Y, Dhall JK, Kapoor A. Gender variation in morphological patterns of lip prints among some north Indian populations. J Forensic Dent Sci 2012; 4(1): 19-23.
10. Sharma P, Saxena S, Rathod V. Comparative reliability of cheiloscopy and palatoscopy in human identification. Indian J Dent Res 2009; 20(4): 453-7.
11. Verma Y, Einstein A, Gondhalekar R, Verma AK, George J, Chandra S, et al. A study of lip prints and its reliability as a forensic tool. Natl J Maxillofac Surg 2015; 6(1): 25-30.
12. Devi A, Astekar M, Kumar V, Kaur P, Singh N, Sidhu GK. The study of inheritance analysis and evaluation of lip prints in individuals. J Forensic Dent Sci 2015; 7(1): 49-53.
13. Dwivedi N, Agarwal A, Kashyap B, Raj V, Chandra S. Latent lip print development and its role in suspect identification. J Forensic Dent Sci 2013; 5(1): 22-7.
14. Eldomiaty MA, Anwar RI, Algaidi SA. Stability of lip-print patterns: a longitudinal study of Saudi females. J Forensic Leg Med 2014; 22: 154-8.
15. Šimović M, Pavušk I, Muhasilović S, Vodanović M. Morphologic patterns of lip prints in a sample of croatian population. Acta Stomatol Croat 2016; 50(2): 122-7.
16. Costa VA, Caldas IM. Morphologic patterns of lip prints in a Portuguese population: a preliminary analysis. J Forensic Sci 2012; 57(5): 1318-22.
17. El Domiaty MA, Al-gaidi SA, Elayat AA, Safwat MD, Galal SA. Morphological patterns of lip prints in Saudi Arabia at Almadinah Almonawarah province. Forensic Sci Int 2010; 200(1-3): 179.e1-9.
چاپ شده
2024-05-13
استناد به مقاله
1.
فاطمه مولاییFM, آرش قدوسیAG, سمیه عباسیSA, آرش گلستانهAG, لیدا ساسانیLS. بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2027

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد