تأثیر چسب مخاطی حاوی تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به همراه مداخله‌ی روانشناختی بر رفلکس گگ

  • Seyed Mohsen Hasheminia سید محسن هاشمی‌نیا استاد، گروه اندودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Ghazalgoo علی غزلگو استادیار، گروه اندودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Arezo Vatankhah آرزو وطن‌خواه دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Shima Kaviani شیما کاویانی دندان‌پزشک، مرکز پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 مقدمه: بسیاری از اعمال دندان‌پزشکی باعث تحریک رفلکس گگ می‌شود. تاکنون پژوهش‌های انجام شده برای کاهش این رفلکس کم اثر، وقت‌گیر و یا تهاجمی بوده است. در مطالعات قبلی، تأثیر تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد بر کاهش رفلکس گگ تأیید شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر سینرژیک تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به فرم چسب مخاطی (پچ) به همراه مداخله‌ی روانشناختی در کاهش رفلکس گگ بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 128 نمونه به شیوه‌ی غیراحتمالی آسان و از بین بیمارانی که در سال 1399 و 1400 به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان مراجعه کردند، انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به 4 گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل گروه دریافت‌کننده‌ی پچ به تنهایی، گروه دریافت‌کننده‌ی مداخله‌ی روانشناختی به تنهایی، گروه دریافت‌کننده‌ی پچ و مداخله‌ی روانشناختی و یک گروه شاهد دریافت‌کننده‌ی دارونما بودند. داده‌ها جمع‌آوری و به وسیله‌ی آزمون‌های  Chi-Squareو  McNemarمورد ارزیابی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری 0/001 p value < در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: آزمون  Kruskal-Wallisنشان داد که بین میانگین تغییرات نمره‌ی رفلکس گگ در 4 گروه، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. در تکمیل آن، آزمون  Mann-Whitney  نشان داد که بین گروه چسب مخاطی (پچ) و سایکولوژی تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

نتیجه گیری: در گروه دریافت‌کننده‌ی چسب مخاطی حاوی تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به همراه مداخله‌ی روانشناسی، بیشترین تأثیر بر کاهش رفلکس گگ مشاهده شد.

کلیدواژه ها: تانیک اسید، سنجد، مداخله‌ی روانشناختی، رفلکس گگ

مراجع

1. Warwicker C. The clinical management of the gagging patient. SAAD Dig 2017; 33: 44-7.
2. Karibe H, Okamoto A, Kato Y, Shimazu K, Goddard G. Reliability, validity, and sex differences in a quantitative gag reflex measurement method. J Oral Rehabil 2018; 45(10): 798-804.
3. Kumar S, Satheesh P, Savadi RC. Gagging. N Y State Dent J 2011; 77(4): 22-7.
4. Saita N, Fukuda K, Koukita Y, Ichinohe T, Yamashita S. Relationship between gagging severity and its management in dentistry. J Oral Rehabil 2013; 40(2): 106-11.
5. Mosannen Mozafari P, Aboutorabzadeh SM, Azizi H, Khorasanchi M, Lotfinia Z, Motaghi S. Is laser acupuncture effective in controlling gag reflex while taking dental impressions? A randomized double-blinded sham-controlled clinical trial. J Evid Based Dent Pract 2022; 22(3): 101733.
6. Sari E, Sari T. The role of acupuncture in the treatment of orthodontic patients with a gagging reflex: a pilot study. Br Dent J 2010; 208(10): E19.
7. Rosted P. Acupuncture and gagging reduction during oral airway insertion. Anaesthesia 2009; 64(7): 783-4.
8. Diep C, Karibe H, Goddard G, Phan Y, Shubov A. Acupuncture and transcutaneous electrical acupoint stimulation do not suppress gag reflex. Med Acupunct 2021; 33(5): 353-7.
9. Eitner S, Wichmann M, Holst S. “Hypnopuncture”--A dental-emergency treatment concept for patients with a distinctive gag reflex. Int J Clin Exp Hypn 2005; 53(1): 60-73.
10. Yoshida H, AyuseT, Ishizaka S, Ishitobi S, Nogami T, Oi K. Management of exaggerated gag reflex using intravenous sedation in prosthodontic treatment. Tohoku J Exp Med 2007; 212(4): 373-8.
11. Borsjé C. Multidisciplinary treatment approach in a patient with a severe gag reflex [in Dutch]. Ned Tijdschr Tandheelkd 2017; 124(7-8): 361-3.
12. Packer ME, Joarder C. Lall BA. The use of relative analgesia in the prosthetic treatment of the 'gagging' patient. Dent Update 2005; 32: 544-6, 548-50.
13. Murthy V, Yuvraj V, Nair PP, Thomas S, Krishna A, Cyriac S. Management of exaggerated gagging in prosthodontic patients using glossopharyngeal nerve block. BMJ Case Rep 2011; 2011: bcr0720114493.
14. Hekmatian E, Shadmehr E, Asghari G. Effect of elaeagnus angustifolia lozenge on gag reflex in dental patients [in Persian]. J Iran Dent Assoc 2012; 24(2):43-7.
15. Hekmatian E, Asghari G, Bahri Najafi R, Mousavi H. Evaluation of the effect of elaeagnus angustifolia drug filmon gag reflex [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(4): 395-401.
16. Hekmatian E, Shadmehr E, Asghari G. Effect of pomegranate peel extract lozenge on gag reflex in dental patients [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2011; 7(3): 229-35.
17. Hekmatian E, Shadmehr E, Asghari G. Effect of Diospyros kaki L. fruit extract on gag reflex [in Persian]. J Med Herb 2011; 1(4): 1-6.
18. Neumann JK, McCarty GA. Behavioral approaches to reduce hypersensitive gag response. J Prosthet Dent 2001; 85(3): 305.
19. Colvenkar S, Reddy V, Thotapalli S, Deepa Rani K, Bharadwaj S. A simple step-by-step technique for the management of gagging in edentulous patient. Cureus 2022; 14(4): e24423.
20. Akarslan ZZ, Biçer AZ. Utility of the gagging problem assessment questionnaire in assessing patient sensitivity to dental treatments. J Oral Rehabil 2012; 39(12): 948-55.
21. Anand MV, Rai R, Bettie NF, Ramachandiran H, Solomon, Praveena S. Acupuncture - An effective tool in the management of gag reflex. J Pharm Bioallied Sci 2015; 7(Suppl 2): S677-9.
22. Eachempati P, Nagraj SK, Krishanappa SKK, George RP, Soe HHK, Karanth L. Management of gag reflex for patients undergoing dental treatment. Cochrane Database Syst Rev 2019; 2019(11): CD011116.
23. Candace K, Thomas A, Masahiro H, Aminoshariae A, Andre M. The effect of various concentrations of nitrous oxide and oxygen on the hypersensitive gag reflex. Anesth Prog 2016; 63(4): 181-4.
24. Kaviani N, Ranjbaran F. Evaluation of the efficacy of oral ondansetron on gag reflex in soft palate and palatine tonsil areas [in Persian]. J Isf Dent Sci 2011; 6(4): 691-7.
25. Kaviani N, Feizi G, Shirani A. Evaluation of the effect of inhalation sedation on gag reflex in hyperactive gag reflex patients during dental treatment [in Persian]. J Dent 2006; 7(3,4): 105-13.
چاپ شده
2023-10-01
استناد به مقاله
1.
سید محسن هاشمی‌نیاSMH, علی غزلگوAG, آرزو وطن‌خواهAV, شیما کاویانیSK. تأثیر چسب مخاطی حاوی تانیک اسید و عصاره‌ی سنجد به همراه مداخله‌ی روانشناختی بر رفلکس گگ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:197-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2036

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد