مقایسه‌ی ابعاد دندان‌های قدامی ماگزیلا با استاندارد طلایی در مردان و زنان یک جمعیت ایرانی

Comparison the dimensions of maxillary anterior teeth to Golden Standard in men and women of an Iranian population

  • Shiva Mahboubi شیوا محبوبی استادیار، متخصص پروتزهای دندانی، ساختمان پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
  • Arian Azadnia آرین آزادنیا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده‌ی توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه. جهت دستیابی به زیبایی مطلوب در دندان‌های قدامی ماگزیلا، نسبت پهنا به ارتفاع این دندان‌ها بسیار مهم هستند. یکی از نسبت‌های کاربردی برای تعیین این ابعاد، استاندارد طلایی است. هدف این مطالعه، ارزیابی شیوع استاندارد طلایی در دندان‌های قدامی ماگزیلا و بررسی قرینگی دو سمت و رابطه‌ی آن با جنسیت بود.

مواد و روش ها. این مطالعه‌ی مقطعی (توصیفی-تحلیلی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ١٣٩٩- ١٣٩۸ انجام شد. ۱۰۰ کست گچی از فک بالای دانشجویان تهیه شد. فوتوگرافی هر کست در شرایط استاندارد گرفته شد. پهنا و ارتفاع هر دندان با نرم‌افزارAdobe Photoshop CS6  اندازه‌گیری شد و با رنج 85-75 درصد مقایسه شد. داده‌ها بر اساس سمت و جنسیت با آزمون t-test آنالیز شد. در این مطالعه 0/05 = p value معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها. نسبت پهنا به ارتفاع دندان‌های قدامی ماگزیلا در مردان در محدوده‌ی 0/82 تا 0/91 و در زنان در محدوده‌ی 0/84 تا 0/9 قرار داشت. در مقایسه‌ی سمت راست و چپ، بیشترین عدم قرینگی مربوط به کانین مردان و کمترین عدم قرینگی مربوط به انسیزور سانترال مردان و کانین زنان بود. هیچ گونه تفاوت معنی‌داری بر اساس جنسیت وجود نداشت، به جز کانین سمت چپ (0/01 = p value)، که در زنان به صورت معنی‌داری بالاتر از مردان بود (۸۷/۰ در مقابل 0/82).

نتیجه‌گیری. با توجه به شیوع پایین استاندارد طلایی، بهتر است به جای تمرکز بر یک نسبت عددی ثابت، هماهنگی ابعاد دندان‌های قدامی با سایر نسبت‌های صورتی و فکی معیاری برای تعیین ابعاد این دندان‌ها باشد.

کلید واژه ها. استاندارد طلایی؛ دندان‌های قدامی ماگزیلا؛ پهنا؛ ارتفاع

مراجع

1. Alqahtani AS, Habib SR, Ali M, Alshahrani AS, Alotaibi NM, Alahaidib FA. Maxillary anterior teeth dimension and relative width proportion in a Saudi subpopulation. J Taibah Univ Med Sci 2021; 16(2): 209-16.
2. Lombardi RE. The principles of visual perception and their clinical application to denture esthetics. J Prosthet Dent 1973; 29(4): 358-82.
3. Ward DH. Proportional smile design Using the recurring esthetic dental (red) proportion. Dent Clin North Am 2001; 45(1): 143-54.
4. Snow SR. Esthetic smile analysis of maxillary anterior tooth width: the golden percentage. J Esthet Restor Dent 1999; 11(4): 177-84.
5. Kanaparthy A, Kanaparthy R, Boreak N, Aslami R. Evaluation of widths of maxillary anterior teeth and their relation to the golden proportion in the southwestern part of Saudi Arabia. J Res Med Dent Sci 2016; 4(2): 83-6.
6. Abdallah MF, Alamoudi OH, Ali AM, Marzogi RA, Bafaraj MA, Elkwatehy WMA. Golden standard and golden proportion of maxillary anterior teeth among Saudi population in Makkah. J Int Soc Prev Community Dent 2021; 11(3): 294-306.
7. Cooper GE, Tredwin CJ, Cooper NT, Petrie A, Gill DS. The influence of maxillary central incisor height-to-width ratio on perceived smile aesthetics. Br Dent J 2012; 212(12): 589-99.
8. Al-Kaisy N, Garib BT. Analysis of the golden proportion and width/height ratios of maxillary anterior teeth in Arab and Kurdish populations. J Prosthet Dent 2018; 119(6): 981-6.
9. Parnia F, Hafezeqoran A, Mahboub F, Moslehifard E, Koodaryan R, Moteyagheni R, et al. Proportions of maxillary anterior teeth relative to each other and to golden standard in Tabriz dental faculty students. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2010; 4(3): 83-6.
10. Sah SK, Zhang HD, Chang T, Dhungana M, Acharya L, Chen LL, et al. Maxillary anterior teeth dimensions and proportions in a central mainland Chinese population. Chin J Dent Res 2014; 17(2): 117-24.
11. WU WL, Zeng X, Liu XQ, Tan JG. Esthetic proportions of maxillary anterior teeth of 120 Chinese adults [in Chinese]. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2020; 52(6): 1130-4.
12. Özdemir H, Köseoğlu M, Bayindir F. An investigation of the esthetic indicators of maxillary anterior teeth in young Turkish people. J Prosthet Dent 2018; 120(4): 583-8.
13. Hasanreisoglu U, Berksun S, Aras K, Arslan I. An analysis of maxillary anterior teeth: facial and dental proportions. J Prosthet Dent 2005; 94(6): 530-8.
14. Shahnawaz D, Akhtar H, Choudry Z, Naz F, Hassan A, Ali Khan J. Golden proportion and golden standard assessment of maxillary anterior teeth among undergraduate students. J Pak Dent Assoc 2019; 28(02): 74-7.
15. Sterrett JD, Oliver T, Robinson F, Fortson W, Knaak B, Russell CM. Width/length ratios of normal clinical crowns of the maxillary anterior dentition in man. J Clin Periodontol 1999; 26(3): 153-7.
16. Swileh MA, Abuaffan AH, Alhajj MN. Evaluation of the golden proportion and golden standard of maxillary anterior teeth in relation to smile attractivenes. Braz Dent Sci 2019; 22(2): 178-89.
17. Al-Marzok MI, Majeed KRA, Ibrahim IK. Evaluation of maxillary anterior teeth and their relation to the golden proportion in Malaysian population. BMC Oral Health 2013; 13(1): 9.
18. Wang Y, Song Y, Zhong Q, Xu C. Evaluation of influence factors on the width, length, and width to length ratio of the maxillary central incisor: A systematic review and meta-analysis. J Esthet Restor Dent 2021; 33(2): 351-63.
19. Wolfart S, Thormann H, Freitag S, Kern M. Assessment of dental appearance following changes in incisor proportions. Eur J Oral Sci 2005; 113(2): 159-65.
20. Duarte Jr S, Schnider P, Lorezon AP. The importance of width/length ratios of maxillary anterior permanent teeth in esthetic rehabilitation. Eur J Esthet Dent 2008; 3(3): 224-34.
21. Abduo J. Morphological symmetry of maxillary anterior teeth before and after prosthodontic planning: comparison between conventional and digital diagnostic wax-ups. Med Princ Pract 2016; 25(3): 276-81.
22. Rana S, Puranik UR, Datar U, Mohan BC. Evaluation of presence of golden ratio in the maxillary anterior teeth and its significance in esthetic smiles. Ann Dent Spec 2014; 2(3): 82-4.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
شیوا محبوبیSM, آرین آزادنیاAA. مقایسه‌ی ابعاد دندان‌های قدامی ماگزیلا با استاندارد طلایی در مردان و زنان یک جمعیت ایرانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 25فوریه2024];:273-80. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2037

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد