میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد سبب‌شناسی و اقدامات درمانی سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان

  • Mansour Sardarpour منصور سردارپور دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران
  • Atousa Aminzadeh Gohari آتوسا امین‌زاده گوهری دانشیار گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سسرطان‌زایی حفره‌ی دهان، فرایندی پیچیده است، تشخیص و درمان زودهنگام ضایعات سرطانی و پیش‌سرطانی، مهم‌ترین عامل در کاهش مرگ و میر می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1400-1401 در مورد سبب‌شناسی و اقدامات درمانی سرطان سلول‌های سنگفرشي حفره‌ی دهاني بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه‌ی سرشماری انجام شد. پرسش‌نامه‌ی محقق ساز به صورت حضوری توزیع و تکمیل گردید؛ تجزیه و تحلیل دادها در دو بخش توصيفي و استنباطي انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann–Whitney و ضريب همبستگی  Spearmanدر سطح خطای 0/05درصد مورد بررسی قرار گرفت (0/05 p value ≤).

یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر حدود 6/60 درصد دانشجویان ترم 11 و حدود 39/4 درصد ترم 12 بودند و میانگین سنی دانشجویان 25/73 سال بود. طبق بررسی دادهای جمع‌آوری شده، میانگین نمره‌ی آگاهی 5/74 از 10 بود. تفاوت معنی‌داری بین میانگین آگاهی دانشجويان ترم 11 و 12 در حیطه‌ی سبب‌شناسی وجود نداشت (0/147 = p value) در حالی که بین میانگین آگاهی دانشجویان ترم 11 و 12 در حیطه‌ی پیش‌آگهی و درمان، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (0/001 = p value)، همچنین تفاوت معنی‌داری بین میانگین آگاهی دانشجویان (در دو حیطه‌ی سبب‌شناسی و درمان) با سنین مختلف وجود نداشت (0/245 = p value و 0/425 = p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، سطح دانش و آگاهی دانشجویان در رابطه با سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان تا حد مطلوب و رضایت‌بخش فاصله دارد.

کلید واژه‌ها: دهان؛ کارسینوم سلول سنگفرشی؛ دانش؛ علت‌شناسی؛ درمان

مراجع

1. Pereira MC, Oliveira DT, Landman G, Kowalski LP. Histologic subtypes of oral squamous cell carcinoma: prognostic relevance. J Can Dent Assoc 2007; 73(4): 339-44.
2. Andisheh-Tadbir A, Mehrabani D, Heydari ST. Epidemiology of squamous cell carcinoma of the oral cavity in Iran. J Craniofac Surg 2008; 19(6): 1699-702.
3. Feller L, Lemmer J. Oral squamous cell carcinoma: Epidemiology, clinical presentation and treatment. J Cancer Ther 2012; 3(4): 263-8.
4. McDowell JD. An overview of epidemiology and common risk factors for oral squamous cell carcinoma. Otolaryngol Clin North Am 2006; 39(2): 277-94.
5. Le Campion ACO, Ribeiro CMB, Luiz RR, da Silva Júnior FF, Barros HCS, Dos Santos KCB, et al. Low survival rates of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. Int J Dent 2017; 2017: 5815493.
6. Chen YK, Huang HC, Lin LM, Lin CC. Primary oral squamous cell carcinoma: an analysis of 703 cases in southern Taiwan. Oral Oncol 1999; 35(2): 173-9.
7. McDowell JD. An overview of epidemiology and common risk factors for oral squamous cell carcinoma. Otolaryngol Clin North Am 2006; 39(2): 277-94.
8. Amin S, Rahman I, Jan Z, Saeed T, Tayyab T, Amin J. Public awareness and knowledge of oral cancer and its risk factors in Lahore City, Pakistan. Pakistan J Medical Health Sci 2022; 16(4): 746-9.
9. Shiboski CH, Shiboski SC, Silverman Jr S. Trends in oral cancer rates in the United States, 1973-1996. Community Dent Oral Epidemiol 2000; 28(4): 249-56.
10. Al-Maweri SA, Abbas A, Tarakji B, Al-Jamaei AS, Alaizari NA, Al-Shamiri HM. Knowledge and
opinions regarding oral cancer among Yemeni dental students. Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16(5): 1765-70.
11. Jaber M, Abu-Fanas SH. The pattern of occurrence of oral squamous cell carcinoma in Libya. Ibnosina J Med Biomed Sci. 2010; 2: 105-10.
12. da Silva SR, Juliano Y, Novo NF, Weinfeld I. Comparative study of knowledge about oral cancer among undergraduate dental students. Einstein (Sao Paulo) 2016; 14(3): 338-45.
13. Applebaum E, Ruhlen TN, Kronenberg FR, Hayes C, Peters ES. Oral cancer knowledge, attitudes and practices: a survey of dentists and primary care physicians in Massachusetts. J Am Dent Assoc 2009; 140(4): 461-7.
14. Honarmand M, Hajihosseini A, Akbari F. Oral cancer knowledge of senior dental students in Zahedan, South-East of Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(7): 3017-20.
15. Abdal K, Mortezaee K, Haidari S, Darvishi M. Evaluation of general dentists’ knowledge about oral cancer in Ilam, Iran in 2016. J Bas Res Med Sci 2019; 6(1): 36-40.
16. Jamshidi S, Zargaran M, Moghimbeigi A, Delkhah M, Baghaei F. A comparison between the knowledge of dental students and general dentists about oral squamous cell carcinoma (Hamadan-Iran) [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(1): 23-36.
17. Azad A, Talattof Z, Niakan N. Evaluation of knowledge and diagnostic skills of general physicians and dentists in the city of Shiraz about squamous cell carcinoma [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2015; 39(4): 291-302.
18. Taheri JB, Namazi Z, Azimi S, Mehdipour M, Behrovan R, Rezaei Far K. Knowledge of oral precancerous lesions considering years since graduation among dentists in the capital city of Iran: a pathway to early oral cancer diagnosis and referral? Asian Pac J Cancer Prev 2018; 19(8): 2103-8.
19. Hassona Y, Scully C, Abu Tarboush N, Baqain Z, Ismail F, Hawamdeh S, et al. Oral cancer knowledge and diagnostic ability among dental students. J Cancer Educ 2017; 32(3): 566-70.
20. Lorenzo-Pouso AI, Gándara-Vila P, Banga C, Gallas M, Pérez-Sayáns M, García A, et al. Human papillomavirus-related oral cancer: Knowledge and awareness among Spanish Dental Students.
J Cancer Educ 2019; 34(4): 782-8.
21. de Lima Medeiros Y, de Matos Silveira G, Clemente VB, Leite ICG, Vilela EM, de Abreu Guimarães LD. Knowledge about oral cancer among dental students and Primary Health Care dentists: A Brazilian study. J Dent Educ 2022; 86(11): 1488-97.
22. Fatani B, Alabood AA, Almuqrin RF. Knowledge, attitude, and practices of Saudi Dental Students regarding oral/oropharyngeal cancer: A cross-sectional study. J Nat Sci Med 2022; 5(3): 225-9.
چاپ شده
2023-10-01
استناد به مقاله
1.
منصور سردارپورMS, آتوسا امین‌زاده گوهریAAG. میزان آگاهی دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد سبب‌شناسی و اقدامات درمانی سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:184-96. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2060

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد