ارتباط بین کیفیت زندگی و وضعیت سلامت دهان و پوسیدگی دندانی (DMFT) در کودکان 8 تا 10 ساله در شیراز

  • Farinoosh Divanizadeh فرینوش دیوانی‌زاده دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Matin Abedhaghighi متین عابد حقیقی دستیار تخصصی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت دهان و دندان یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که بر روی کیفیت زندگی کودکان اثر می‌گذارد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان تأثیرات فیزیکی، اجتماعی و روحی-روانی ناشی از وضعیت سلامت دهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هدف از انجام این مطالعه، تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان 8 تا 10 ساله شیراز در سال 1396 بر روی کیفیت زندگی‌شان می‌باشد. 

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی بر روی 315 کودکان 8 تا 10 ساله دختر و پسر در شیراز انجام و نمونه‌گیری از هر چهار ناحیه آموزش و پرورش به صورت طبقه‌ای خوشه‌ای صورت گرفت که همگی مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و شاخص DMFT/dmft به ازای هر نفر جهت ارزیابی وضعیت سلامت دهانی ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و Spearman ، T-test و one-way ANOVA استفاده شد (0/05 < p value).

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی Child-OIDP 11/41 با انحراف معیار 13/55 به دست آمد. میانگین شاخص Child-OIDP با سن کودکان و جنسیت ‌آن‌ها رابطه‌ی معنی‌داری نداشت (0/42 = p value و 0/27 =  p value). بین میانگین شاخص child-OIDP و شاخص پوسیدگی دندان‌های شیری (dmft) و شاخص کل پوسیدگی موجود در دهان (DMFT+dmft) ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (0/001 = p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان‌دهنده‌ی تأثیر قابل توجه بیماری‌های دهان و دندان در کاهش کیفیت زندگی کودکان بود. بنابراین برای افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان می‌بایست تمهیدات لازم جهت بهبود دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های درمانی و پیشگیری در نظر گرفته شود.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی؛ پوسیدگی دندان؛ سلامت دهان؛DMFT ؛ dmft

مراجع

1. Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ, Bronkhorst EM, Creugers NHJ. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 126-34.
2. Paula JS, Leite IC, Almeida AB, Ambrosano GM, Pereira AC, Mialhe FL. The influence of oral health conditions, socioeconomic status and home environment factors on schoolchildren's self-perception of quality of life. Health Qual Life Outcomes 2012; 10(1): 6-12.
3. Sanders AE, Spencer AJ. Childhood circumstances, psychosocial factors and the social impact of adult oral health. Community Dent Oral Epidemiol 2005; 33(5): 370-7.
4. Goursand D, Paiva SM, Zarzar PM, Ramos-Jorge ML, Cornacchia GM, Pordeus IA, et al. Cross-cultural adaptation of the Child Perceptions Questionnaire 11-14 (CPQ11-14) for the Brazilian Portuguese language. Health Qual Life Outcomes 2008; 6(1): 2-10.
5. Dorri M, Sheiham A, Tsakos G. Validation of a Persian version of the OIDP index. BMC Oral Health 2007; 7(1): 2.
6. Vargas CM, Crall JJ, Schneider DA. Sociodemographic distribution of pediatric dental caries: NHANES III, 1988-1994. J Am Dent Assoc 1998; 129(9): 1229-38.
7. Javadi-NejhadSh KM, Azizi H. Determination of the prevalence of dental caries in 12-year-old children in Isfahan by significant caries index [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2006; 2(2): 13-7.
8. Amiri M, Barfi R, Amiri S, Mansouri SR, Askarpour H, Lordjani M. The relationship between quality of life related to oral health status in 8-10-year-old students in Shiraz during 2016-2017. J Commu Health Res 2020; 9(1): 30-6.
9. Shaghaghian S, Bahmani M, Amin M. Impact of oral hygiene on oral health-related quality of life of preschool children. Int J Dent Hyg 2015; 13(3): 192-8.
10. Pakkhesal M, Riyahi E, Naghavi Alhosseini A, Amdjadi P, Behnampour N. Impact of dental caries on oral health related quality of life among preschool children: perceptions of parents. BMC Oral Health 2021; 21(1): 68.
11. Tsakos G, Marcenes W, Sheiham A. Evaluation of a modified version of the index of Oral Impacts On Daily Performances (OIDP) in elderly populations in two European countries. Gerodontology 2001; 18(2): 121-30.
12. Mc Donald RE, Avery DR, Dean J. Dentistry for the children and adolescent. 8th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2004. p. 203-34.
13. Loesche WJ. Role of Streptococcus mutans in human dental decay. Microbiol Rev 1986; 50(4): 353-80.
14. Dehghani M, Omrani R, Zamanian Z, Hashemi H. Determination of DMFT index among 7-11 year-old students and its relation with fluoride in Shiraz drinking water in Iran. Pak J Med Sci 2013; 29(1Suppl): 373-7.
15. Ghasempour M, Hajian K, Moazzezi Z, Zovvar M. Relationship between BMI and Dental caries index in preschool children in Babol [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2013; 7(3): 280-7.
16. Rezaie F. Examining the frequency of dental caries using the index (PUFA) in 8-10-year-old students in Shiraz [in Persian]. [Thesis]. Shiraz, Iran: Faculty of Dentistry, Azad University of Shiraz; 2016.
17. Brown JP, Junner C, Liew V. A study of Streptococcus mutans levels in both infants with bottle caries and their mothers. Aust Dent J 1985; 30(2): 96-8.
18. Köhler B, Andréen I, Jonsson B. The earlier the colonization by mutans streptococci, the higher the caries prevalence at 4 years of age. Oral Microbiol Immunol 1988; 3(1): 14-7.
19. Kavand G, Yunesian F, Safar Shahrudi A, Akbarzadeh Baghban A, Khoshnevisan MH. Investigating the quality of life related to oral and dental health in Iranian children aged 11 to 14 using the Child-OIDP index: Part I: Validity and reliability of the index, prevalence and severity of impairment in daily functioning [in Persian]. Shahid Beheshti Univ Med Sci 2009; 27(4):187-96.
20. Golkari A, Moieni A, Jabarifar A. Relationship of socioeconomic status with quality of life related to oral and dental health of 2-5-year-olds in Shiraz [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2013; 9(6): 534-41.
21. Macintyre S, Ford G, Hunt K. Do women 'over-report' morbidity? Men's and women's responses to structured prompting on a standard question on long standing illness. Soc Sci Med 1999; 48(1): 89-98.
22. Yusuf H, Gherunpong S, Sheiham A, Tsakos G. Validation of an English version of the Child-OIDP index, an oral health-related quality of life measure for children. Health Qual Life Outcomes 2006; 4: 38-43.
23. Fallahinejad Ghajari M, Mirshekar Z, Razavi S. Knowledge and attitude toward oral and dental health among Zahedan's guidance school students [in Persian]. Shahid Beheshti Univ Dent J 2007; 24(4): 492-8.
24. Nurelhuda NM, Ahmed MF, Trovik TA, Åstrøm AN. Evaluation of oral health-related quality of life among Sudanese schoolchildren using Child-OIDP inventory. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 152.
25. Adulyanon S, Vourapukjaru J, Sheiham A. Oral impacts affecting daily performance in a low dental disease Thai population. Community Dent Oral Epidemiol 1996; 24(6): 385-9.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
فرینوش دیوانی‌زادهFD, متین عابد حقیقیMA. ارتباط بین کیفیت زندگی و وضعیت سلامت دهان و پوسیدگی دندانی (DMFT) در کودکان 8 تا 10 ساله در شیراز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 25فوریه2024];:321-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2067

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد