بررسی میزان خشونت سطحی دیسک‌های تیتانیوم پس از تابش لیزر دیود ٨١٠، دیود ٩٨٠ و Er:YAG

  • Narges Naghsh نرگس نقش دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
  • Arezoo Hosseini آرزوحسینی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
  • Reza Birang رضا بیرنگ استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
  • Maryam Mohammadi مریم محمدی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه : هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تابش دو نوع لیزر دیود با طول موج‌های ٨١٠ و ٩٨٠ نانومتر و لیزر Er:YAG بر میزان زبری سطح Ra دیسک‌های تیتانیوم سندبلاست و اسید اچ شده (SLA) بود.

مواد و روش‌ها : در این مطالعه‌ی تجربی، آزمایشگاهی که در سال‌های ١٣٩٦ و ١٣٩٧ در مرکز تحقیقات پروفسور ترابی‌نژاد و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان انجام گردید، از ١٧دیسک تیتانیوم با سطح SLA با قطر 2/5 و ارتفاع ٢ میلی‌متر استفاده شد. نمونه‌ها به سه دسته‌ی پنج‌تایی و یک دسته ی دوتایی (به عنوان گروه شاهد) تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از لیزرEr:YAG ، گروه دوم با استفاده از لیزر دیود ٨١٠ نانومتر و گروه سوم با استفاده از لیزر دیود ٩٨٠ نانومتر تحت تابش قرار گرفتند. برای گروه چهارم به عنوان گروه شاهد، اقدامی انجام نشد. سپس زبری سطح با استفاده از میکروسکوپ SPM و شاخص‌های Ra و Rq بررسی گردید. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی Tukey مقایسه شدند. سطح معنی‌داری، 0/05 > α در نظر گرفته شد.

یافته‌ها : آنالیز آماری داده‌ها‌ی حاصل نشان داد که بین میانگین میزان خشونت سطح بر اساس شاخص‌های Ra وRq ، در چهار گروه اختلاف معنی‌دار وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: تابش لیزر دایود ٨١٠ و ٩٨٠ نانومتر و همچنین لیزر Er:YAG، سطح دیسک‌های تیتانیوم SLA را بدون آسیب آلودگی‌زدایی کرد. با این حال، آزمایشات بالینی بیشتری برای تأیید نتایج مطالعه حاضر مورد نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها : ایمپلنت‌های دندانی، تیتانیوم، لیزر  

درباره نویسندگان

Narges Naghsh نرگس نقش, دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
Arezoo Hosseini آرزوحسینی, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
Reza Birang رضا بیرنگ, استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، بخش پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
Maryam Mohammadi مریم محمدی, دندان‌پزشک، اصفهان، ایران

مراجع

١. Lin GH, Madi IM. Soft-tissue conditions around dental implants: A literature review. Implant Dent 2019; 28(2): 138-43.
٢.Francetti L, Cavalli N, Taschieri S, Corbella S. Ten years follow-up retrospective study on implant survival rates and prevalence of peri-implantitis in implant-supported full-arch rehabilitations. Clin Oral Implants Res 2019; 30(3): 252-60.
٣. Chala M, Anagnostaki E, Mylona V, Chalas A, Parker S, Lynch E. Adjunctive use of lasers in peri-implant mucositis and peri-implantitis treatment: A systematic review. Dent J (Basel) 2020; 8(3): 68.
٤.Renvert S, Polyzois IN. Clinical approaches to treat peri-implant mucositis and peri-implantitis. Periodontol 2000 2015; 68(1): 369-404.
٥. Fenelon T, Bakr M, Walsh LJ, George R. Effects of lasers on titanium dental implant surfaces: a narrative review. Laser Dent Sci 2022; 6: 153-67.
٦.Stübinger S, Etter C, Miskiewicz M, Homann F, Saldamli B, Wieland M, et al. Surface alterations of polished and sandblasted and acid-etched titanium implants after Er: YAG, carbon dioxide, and diode laser irradiation. Int J Oral Maxillofac Implants 2010; 25(1): 104-11.
٧.Birang R, Mohammadi M, Naghsh N, Khaleghi ZN. Comparative evaluation of temperature changes of titanium discs with SLA surface after irradiation with 980-nm and 810-nm diode and Er: YAG laser beams [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2020; 15(4): 348-55.
٨.Bollenl CM, Lambrechts P, Quirynen M. Comparison of surface roughness of oral hard materials to the threshold surface roughness for bacterial plaque retention: A review of the literature. Dent Mater 1997; 13(4): 258-69.
٩. Wassmann T, Kreis S, Behr M, Buergers R. The influence of surface texture and wettability on initial bacterial adhesion on titanium and zirconium oxide dental implants. Int J Implant Dent 2017; 3(1): 32.
١٠.Schwarz F, Jepsen S, Herten M, Sager M, Rothamel D, Becker J. Influence of different treatment approaches on non-submerged and submerged healing of ligature induced peri-implantitis lesions: an experimental study in dogs. J Clin Periodontol 2006; 33(8): 584-95.
١١. Kniha K, Heussen N, Weber E, Möhlhenrich SC, Hölzle F, Modabber A. Temperature threshold values of bone necrosis for thermo-explantation of dental implants-a systematic review on preclinical in vivo research. Materials (Basel) 2020; 13(16): 3461.
١٢.Kreisler M, Kohnen W, Marinello C, Götz H, Duschner H, Jansen B, et al. Bactericidal effect of the Er: YAG laser on dental implant surfaces: an in vitro study. J Periodontol 2002; 73(11): 1292-8.
١٣. Majhy B, Priyadarshini P, Sen AK. Effect of surface energy and roughness on cell adhesion and growth - facile surface modification for enhanced cell culture. RSC Adv 2021; 11(25): 15467-76.
١٤.Rios FG, Viana ER, Ribeiro GM, González JC, Abelenda A, Peruzzo DC. Temperature evaluation of dental implant surface irradiated with high-power diode laser. Lasers Med Sci 2016; 31(7): 1309-16.
١٥.Matys J, Botzenhart U, Gedrange T, Dominiak M. Thermodynamic effects after Diode and Er: YAG laser irradiation of grade IV and V titanium implants placed in bone-an ex vivo study. Preliminary report. Biomed Tech (Berl) 2016; 61(5): 499-507.
١٦.Leja C, Geminiani A, Caton J, Romanos GE. Thermodynamic effects of laser irradiation of implants placed in bone: an in vitro study. Lasers Med Sci 2013; 28(6): 1435-40.
١٧.Kurella A, Dahotre NB. Review paper: Surface modification for bioimplants: The role of laser surface engineering. J Biomater Appl 2005; 20(1): 5-50.
١٨.Ayobian-Markazi N, Karimi M, Safar-Hajhosseini A. Effects of Er: YAG laser irradiation on wettability, surface roughness, and biocompatibility of SLA titanium surfaces: an in vitro study. Lasers Med Sci 2015; 30(2): 561-6.
١٩.Kim SW, Kwon YH, Chung JH, Shin SI, Herr Y. The effect of Er:YAG laser irradiation on the surface microstructure and roughness of hydroxyapatite-coated implant. J Periodontal Implant Sci 2010; 40(6): 276-82.
٢٠ Shin SI, Min HK, Park BH, Kwon YH, Park JB, Herr Y, et al. The effect of Er:YAG laser irradiation on the scanning electron microscopic structure and surface roughness of various implant surfaces: an in vitro study. Lasers Med Sci 2011; 26(6): 767-76.
٢١.Schwarz F, Sculean A, Rothamel D, Schwenzer K, Georg T, Becker J. Clinical evaluation of an Er: YAG laser for nonsurgical treatment of peri-implantitis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005; 16(1): 44-52.
٢٢.Kim HK, Park SY, Son K, Kim YG, Yu WJ, Lee KB, et al. Alterations in surface roughness and chemical characteristics of sandblasted and acid-etched titanium implants after irradiation with different diode lasers. World Appl Sci J 2020; 10(12): 4167.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
نرگس نقشNN, آرزوحسینیAH, رضا بیرنگRB, مریم محمدیMM. بررسی میزان خشونت سطحی دیسک‌های تیتانیوم پس از تابش لیزر دیود ٨١٠، دیود ٩٨٠ و Er:YAG. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 25فوریه2024];:265-72. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2071

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد