ارزیابی فاصله‌ی مدیولترالی سینوس ماگزیلا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی

  • Ali Nooraei Sefid Dashti علی نورائی سفید دشتی ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ‌ی ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‌ی ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‌ی ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ (ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ)، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • Mahdi Abrishami مهدی ابریشمی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Azar Eslami آذر اسلامی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Hamid Bashiri حمید بشیری دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه درمان نواحی بی‌دندانی با استفاده از ایمپلنت‌ها، بسیار رواج پیدا کرده است، اما در بسیاری از بیماران که مدت بسیاری از بی‌دندان بودن ناحیه گذشته است، تغییر پوزیشن سینوس باعث کامپلیکیشن‌هایی در هنگام جایگذاری ایمپلنت می‌شود که برای حل آن می‌توان با تکنیک‌های مختلف، موقعیت سینوس را تا حد نیاز جابجا نمود. هدف از این مطالعه، ارزیابی فاصله‌ی مدیولترالی سینوس ماگزیلا با استفاده از
(Cone beam computed tomography) CBCT بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مشاهده‌ای- مقطعی، از بین مراجعه‌کنندگان (160 بیمار) به بخش رادیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) که نیاز به تصویربرداری CBCT داشتند انتخاب شدند. برش کرونال قسمت میانی هر دندان از دست‌ رفته، برای اندازه‌گیری فاصله‌ی مدیولترالی سینوس (عرض سینوس) انتخاب شد. در برش کرونال انتخاب ‌شده، ارتفاع ریج باقی‌مانده و عرض سینوس در ارتفاع 5، 10 و 15 میلی‌متری از کف سینوس اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های t-test و Man-Whitney آنالیز شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: میامیانگین عرض سینوس در زنان در فواصل ۵ و ۱۵ میلی‌متری بیشتر از آقایان بود و در فاصله‌ی ۱۰ میلی‌متری عرض سینوس در خانم‌ها کمتر از آقایان بود. ميانگين ريج باقي‌مانده برای زنان و مردان به ترتيب برابر با 9/69 و 8/27 بود که نشان‌دهنده‌ی بالاتر بودن میزان ریج باقی‌مانده در خانم‌ها بود اما این تفاوت معنی‌دار گزارش نگردید. بیشترین ریج باقی‌مانده در ناحیه‌ی پرمولر اول بود و کم‌ترین میزان ریج باقی‌مانده در مولر اول می‌باشد

نتیجه‌گیری: هر چه نواحی بی‌دندانی از پرمولرها به سمت مولرها می‌رود، شاهد عریض‌تر شدن سینوس هستیم و همچنین هرچه میزان ریج باقی‌مانده کمتر باشد، ممکن است در سطح پایین‌تری با سینوس مواجه شویم.

کلید واژه‌ها: سینوس ماگزیلاری؛ توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی؛ جراحی دهان. 

مراجع

1. Kilic C, Kamburoglu K, Yuksel SP, Ozen T. An assessment of the relationship between the maxillary sinus floor and the maxillary posterior teeth root tips using dental cone-beam computerized tomography. Eur J Dent 2010; 4(4): 462-7
2. Resnik R. Misch's contemporary implant dentistry. 4th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2019.
3. Garg AK. Augmentation grafting of the maxillary sinus for placement of dental implants: anatomy, physiology, and procedures. Implant Dent 1999; 8(1): 36-46.
4. van den Bergh JP, ten Bruggenkate CM, Disch FJ, Tuinzing DB. Anatomical aspects of sinus floor elevations. Clin Oral Implants Res 2000; 11(3): 256-65.
5. Tatum Jr H. Maxillary and sinus implant reconstruction. Dent Clin North Am 1986; 30(4): 207-29.
6. Boyne PJ, James RA. Grafting of the maxillary sinus floor with autogenous marrow and bone. J Oral Surg 1980; 38: 613-16.
7. Allard RH, van der Kwast WA, van der Waal I. Mucosal antral cysts. Review of the literature and report of a radiographic survey. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981; 51(1): 2-9.
8. Sharan A, Madjar D. Correlation between maxillary sinus floor topography and related root position of posterior teeth using panoramic and cross-sectional computed tomography imaging. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102(3): 375-81.
9. Mallya SM, Lam E. White and Pharoah's oral radiology: principles and interpretation. 8th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2018. p. 301-21.
10. Cho SC, Wallace SS, Froum SJ, Tarnow DP. Influence of anatomy on Schneiderian membrane perforations during sinus elevation surgery: three-dimensional analysis. Pract Proced Aesthet Dent 2001; 13(2): 160-3.
11. Velloso GR, Vidigal Jr GM, de Freitas MM, Garcia de Brito OF, Manso MC, Groisman M. Tridimensional analysis of maxillary sinus anatomy related to sinus lift procedure. Implant Dent 2006; 15(2): 192-6.
12. Avila G, Wang HL, Galindo-Moreno P, Misch CE, Bagramian RA, Rudek I, et al. The influence of the bucco-palatal distance on sinus augmentation outcomes. J Periodontol 2010; 81(7): 1041-50.
13. Galindo-Moreno P, Fernández-Jiménez A, O'Valle F, Silvestre FJ, Sánchez-Fernández E, Monje A,
et al. Marginal bone loss in implants placed in grafted maxillary sinus. Clin Implant Dent Relat Res 2015; 17(2): 373-83.
14. Kang SJ, Shin SI, Herr Y, Kwon YH, Kim GT, Chung JH. Anatomical structures in the maxillary sinus related to lateral sinus elevation: a cone beam computed tomographic analysis. Clin Oral Implants Res 2013; 24(Suppl A100): 75-81.
15. Chan HL, Suarez F, Monje A, Benavides E, Wang HL. Evaluation of maxillary sinus width on cone-beam computed tomography for sinus augmentation and new sinus classification based on sinus width. Clin Oral Implants Res 2014; 25(6): 647-52.
16. Zheng X, Teng M, Zhou F, Ye J, Li G, Mo A. Influence of maxillary sinus width on transcrestal sinus augmentation outcomes: Radiographic evaluation based on cone beam CT. Clin Implant Dent Relat Res 2016; 18(2): 292-300.
17. Soikkonen K, Ainamo A. Radiographic maxillary sinus findings in the elderly. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 80(4): 487-91.
18. Bangi BB, Ginjupally U, Nadendla LK, Vadla B. 3D evaluation of maxillary sinus using computed tomography: A sexual dimorphic study. Int J Dent 2017; 2017: 9017078.
19. Panjnoush M, Mirzaey M, Tari M. Pre-implant linear tomography using film-screen and
Photostimulable Phosphor Plate in mandible [in Persian]. J Dent Med 2010; 23(2): 128-33.
20. Nikzad S, Azari A, Bashizade Fakhar H. Imaging in implantology: The essentials of utilizing multi-dimensional techniques in implant positioning [in Persian]. J Dent Med 2009; 22(1): 6-18.
21. Wallace SS, Tarnow DP, Froum SJ, Cho SC, Zadeh HH, Stoupel J, et al. Maxillary sinus elevation by lateral window approach: evolution of technology and technique. J Evid Based Dent Pract 2012; 12(3 Suppl): 161-71.
22. Jang HY, Kim HC, Lee SC, Lee JY. Choice of graft material in relation to maxillary sinus width in internal sinus floor augmentation. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(8): 1859-68.
چاپ شده
2023-10-01
استناد به مقاله
1.
علی نورائی سفید دشتیANSD, مهدی ابریشمیMA, آذر اسلامیAE, حمید بشیریHB. ارزیابی فاصله‌ی مدیولترالی سینوس ماگزیلا با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1اکتبر2023 [ارجاع شده 30نوامبر2023];:227-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2075

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد