اثر کلسیم هیدروکساید و آنتی‌بیوتیک بر استحکام باند سیلر به عاج

  • Ehsan Molammaei احسان ملمعی دندان‌پزشک، دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Bagheri فاطمه باقری دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف ارزيابی و مقايسه‌ی استحکام باند سيلر AH26 به ديواره‌های کانال ريشه متعاقب استفاده از کلسيم هيدروکسايد و خمير آنتی‌بيوتيک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال طراحی گرديد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی که در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و بخش آزمایشگاهی مرکز تحقیقاتی پروفسور ترابی‌نژاد در زمستان 1394 و بهار 1395 انجام شد، تعداد ۳۵ دندان تک کانال انسان (شامل پرمولر و سانترال) به 2 گروه 15‌تایی و یک گروه 5‌تایی تقسیم شدند. پس از آماده‌سازی کانال‌ها در گروه اول از کلسیم هیدروکساید و در گروه دوم از خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه به عنوان داروی داخل کانال استفاده گردید و در گروه شاهد 5‌تایی هیچ دارویی استفاده نشد. سپس کانال‌ها با استفاده از سیلر AH26 و گوتاپرکا سیل شدند. در مرحله بعد از هر نمونه در فواصل ۴ و ۱۱ میلی‌متری دیسک‌هایی به ضخامت 1/5 میلی‌متر تهیه، سپس نیروی وارده هنگام خروج گوتاپرکا و سیلر از کانال توسط دستگاه یونیورسال تست push out به عنوان داده ثبت گردید. در نهایت داده‌های آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه (one way ANOVA) تحلیل شد (0/05 > p value).

یافته‌ها: میانگین استحکام باند سیلر به دیواره‌های عاجی در 1/3 اپیکال و 1/3 کرونال کانال ریشه نشان می‌دهد استحکام باند کانال ریشه مربوط به گروه خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه از میانگین استحکام باند گروه کلسیم هیدروکساید بیشتر است و از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (0/05 > p value).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کلسیم هیدروکساید و خمیر آنتی‌بیوتیک سه‌گانه تأثیر چندانی در استحکام باند سیلر AH26 به عاج کانال ریشه ندارد.

کلید واژه‌ها: کلسیم هیدروکساید؛ آنتی‌بیوتیک؛ استحکام باند

درباره نویسندگان

Ehsan Molammaei احسان ملمعی, دندان‌پزشک، دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
Maryam Zare Jahromi مریم زارع جهرمی, دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
Fatemeh Bagheri فاطمه باقری, دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

مراجع

1. Torabinejad M, Foad FA, Shabahang S. Principle & practice of endodontic. 6th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2021. p. 320
2. Farhad A, Mohammadi Z. Calcium hydroxide; a review. Int Dent J 2005; 55(5): 293-301.
3. Louwakul P, Saelo A, Khemaleelakul S. Efficacy of calcium oxide and calcium hydroxide nanoparticles on the elimination of Enterococcus faecalis in human root dentin. Clin Oral Investig 2017; 21(3): 865-71.
4. Mohammadi Z. Strategies to manage permanent non-vital teeth with open apices: a clinical update. Int Dent J 2011; 61(1): 25-30.
5. Makkar S, Aggarwal A, Pasricha S, Kapur I. To evaluate the properties of silver nano particle based irrigant as endodontic root canal irrigant. Int J Dent Heal Sci 2014; 1(4): 485-92.
6. Kumar NK, Brigit B, Annapoorna BS, Naik SB, Merwade S, Rashmi K. Effect of triple antibiotic paste and calcium hydroxide on the rate of healing of periapical lesions: A systematic review. J Conserv Dent 2021; 24(4): 307-13.
7. Fisher MA, Berzins DW, Bahcall JK. An in vitro comparison of bond strength of various obturation materials to root canal dentin using a push-out test design. J Ended 2007; 33(7): 856-8.
8. Lee BS, Lin YC, Chen SF, Chen SY, Chang CC. Influence of calcium hydroxide dressing and acid etching on the push-out bond strengths of three luting resins to root canal dentin. Clin Oral Investig 2014; 18(2): 489-98.
9. Denna J, Shafie LA, Alsofi L, Al-Habib M, AlShwaimi E. Efficacy of the rotary instrument Xp-endo finisher in the removal of calcium hydroxide intracanal medicament in combination with different irrigation techniques: a microtomographic study. Materials 2020; 13(10): 2222.
10. Donnermeyer D, Vahdat-Pajouh N, Schäfer E, Dammaschke T. Influence of the final irrigation solution on the push-out bond strength of calcium silicate-based, epoxy resin-based and silicone-based endodontic sealers. Odontology 2019; 107(2): 231-6.
11. Moinoddin MKH, et al. Comparison of push-out bond strength of three different obturating systems to intraradicular dentin: An in vitro study. Contemp Clin Dent 2019; 10(4): 631-6.
12. Grossman LI. Polyantibiotic treatment of pulp less teeth. J Am Dent Assoc 1951; 43(3): 265-78.
13. Sato I, Ando-Kurihara N, Kota K, Iwaku M, Hoshino E. Sterilization of infected root-canal dentine by topical application of a mixture of ciprofloxacin, metronidazole and minocycline in situ. Int Endod J 1996; 29(2): 118-24.
14. Bruntun LL, Lazo JS, Parker K. Goodman & Gilmans the pharmacologic basis of therapeutics. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2005. p. 1058-173.
15. Peters CL, Koka RS, Highsmith S, Peters OA. Calcium hydroxide dressings using different preparation and application modes: dentistry & dissolution by stimulated tissue pressure. Int Endod J 2005; 38(12): 889-95.
16. Barbizam JVB, Trope M, Teixeira ECN, Tanomaru-Filho M, Teixeira FB. Effect of calcium hydroxide intracanal dressing on the bond strength of a resin-based endodontic sealer. Braz Dent J 2008; 19(3): 224-7.
17. Sahebi S, Asheghi B, Samadi Y, Eskandari F. Effect of calcium hydroxide and nano calcium hydroxide on push-out bond strength of epoxy resin sealer to root canal dentin. Iran Endod J 2022; 17(1): 13-9.
18. Akcay M, Arslan H, Topcuoglu HS, Tuncay O. Effect of calcium hydroxide and double and triple antibiotic pastes on the bond strength of epoxy resin-based sealer to root canal dentin. J Endod 2014; 40(10): 1663-7.
19. Mortazavi V, Khademi A, Khosravi K, Fathi M, Ebrahimi-Chaharom M, Shahnaseri S, et al. Effect of MTAD on the shear bond strength of self-etch adhesives to dentin. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(1): 24-30.
20. Lin Yh, Mickel AK, Chogle S. Effectiveness of selected materials against enterococcus faecalis: Part 3. The antibacterial effect of calcium hydroxide and chlorhexidine on enterococcus faecalis. J Endod 2003; 29(9): 565-6.
21. Rossi A, Silva LAB, Leonardo MR, Roch LB, Rossi MA. Effect of rotary or manual instrumentation, with or without calcium hydroxide 1% chlorhexidine intracanal dressing, on the healing of experimentally induced chronic periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99(5): 628-36.
22. Shafiei F, Memarpour M. Effect of chlorhexidine application on lovy term shear bond strength of resin cements to dentin. J Prosthodont Res 2010; 54(4): 153-8.
23. Gomes BPFA, Souza SFC, Ferraz CCR, Teixeira FB, Zaia AA, Valdrighi L, et al. Effectiveness of 2% chlorhexidine gel and calcium hydroxide against Enterococcus faecalis in bovine root dentine in vitro. Int Endod J 2003; 36(4): 267-75.
24. Wang CS, Debelian GJ, Teixeira FB. Effect of intracanal medicament on the sealing ability of root canals filled with Resilon. J Endod 2006; 32(6): 532-6.
25. Nerwich H, Figdor D, Messer H. PH changes in root dentin over a 4-week period following root canal dressing with calcium hydroxide. J Endod 1993; 19(6): 302-6.
چاپ شده
2024-05-27
استناد به مقاله
1.
احسان ملمعیEM, مریم زارع جهرمیMZJ, فاطمه باقریFB. اثر کلسیم هیدروکساید و آنتی‌بیوتیک بر استحکام باند سیلر به عاج. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2024 [ارجاع شده 21ژوئن2024];:52-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2080

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد