بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت های با هگز داخلی در سیستم های ایمپلنتی متفاوت بون لول

  • Toktam Khodadadi تکتم خدادادی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Reza Khodadadi رضا خدادادی استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Tohid Khodadadi توحید خدادادی دکترای حرفه‌ای، کمیتهی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Amirhossein Fathi امیرحسین فتحی استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتز، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Farshad Nadian فرشاد نادیان دستیار تخصصی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه : یکی از رایج‌ترین عوارض پس از درمان ایمپلنت دندانی شل شدن اباتمنت می‌باشد. بنابراین، راهکاری منطقی با کم‌ترین تداخل با درمان می‌تواند از اهمیت بالایی در کاهش این عوارض داشته باشد. در نتیجه، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت آزمایشگاهی به بررسی ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان شل شدن پیچ اباتمنت در اثر سرما پرداخت. ایمپلنت‌ها در سه گروه 10‌تایی شامل ایمپلنت DIO )کره‌ای(، ITI )سوئیسی( و Paragon )آمریکایی( تقسیم شدند. abutment 5 نمونه با اسپری سرما اندو سرد شد و 5 نمونه بدون سرما تورک داده شدند. سپس همه‌ی اباتمنت‌ها در دستگاه ترموسایکل با 5000 دور قرار داده شدند و میزان دتورک این گروه‌ها اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آزمون Covariance تحلیل نتایج در سطح خطای 05/0 انجام شد (0/05 =α).

یافته‌ها: میزان دتورک ایمپلنت‌های تحت اثر سرما  N/cm2/62 ± 26/22 و گروه بدون اعمال سرما برابر با N/cm2/70 ± 25/46بود. همچنین تفاوت معنی‌داری بین قبل از سرد کردن و بعد از سرد کردن ایمپلنت‌های بون لول از نظر میزان دتورک مشاهده شد (0/05 > p value).

نتیجهگیری: سرما در افزایش میزان نیروی دتورک پیچ اباتمنت در ایمپلنت‌های با هگز داخلی در سیستم‌های ایمپلنتی متفاوت بون لول مؤثر است و بیشترین میزان دتورک پس از اعمال سرما مربوط به ایمپلنت‌های ITI و کم‌ترین میزان دتورک مربوط به ایمپلنت‌های Zimmer بود.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت دندانی، اباتمنت، پیچ، دما

مراجع

1. Kawahara H, Inoue M, Okura K, Oshima M, Matsuka Y. Risk factors for tooth loss in patients with ≥25 remaining teeth undergoing mid-long-term maintenance: A retrospective study. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(13): 7174.
2. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century-the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dent Oral Epidemiol 2003; 31(Suppl 1): 3-23.
3. Mokhtari MR, Radvar M, Alinejad N, Solati M, Sadeghi MH. Evaluation of alveolar crestal bone loss around cantilever-based implants and comparison with single tooth implants [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2019; 43(2): 167-78.
4. Cardash HS, Applebaum B, Baharav H, Liberman R. Effect of retention grooves on tooth-denture base bond. J Prosthet Dent 1990; 64(4): 492-6.
5. Rajati Haghi HR, Nikzad S, Azari A, Kashani J. Finite element stress analysis of tooth-implant supported bridges in rigid/non-rigid connectors in cemented prostheses [in Persian]. JDM 2010; 23(2): 95-103.
6. Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. J Clin Periodontol 2002; 29 (Suppl 3): 197-212.
7. McAlarney ME, Stavropoulos DN. Determination of cantilever length-anterior-posterior spread ratio assuming failure criteria to be the compromise of the prosthesis retaining screw-prosthesis joint. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11(3): 331-9.
8. Haack JE, Sakaguchi RL, Sun T, Coffey J. Elongation preload stress in dental implant abutment screws. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10(5): 529-36.
9. Kallus T, Bessing C. Loose gold screws frequently occur in full-arch fixed prostheses supported by osseointegrated implants after 5 years. Int J Oral Maxillofac Implants 1994; 9(2): 169-78.
10. Johansson LA, Ekfeldt A. Implant-supported fixed partial prostheses: a retrospective study. Int J Prosthodont 2003; 16(2): 172-6.
11. Byrne D, Jacobs S, O’Connell B, Houston F, Claffey N. Preloads generated with repeated tightening in three types of screws used in dental implant assemblies. J Prosthodont 2006; 15(3): 164-71.
12. Hebel KS, Gajjar RC. Cement-retained versus screw-retained implant restorations: achieving optimal occlusion and esthetics in implant dentistry. J Prosthet Dent 1997; 77(1): 28-35.
13. Zarb GA, Zarb FL. Tissue integrated dental prostheses. Quintessence Int 1985; 16(1): 39-42.
14. Park IS, Won SY, Bae TS, Song KY, Park CW, Eom TG, et al. Fatigue characteristics of five types of implant-abutment joint designs. Met Mater Int 2008; 14(2): 133-8.
15. Shin HM, Jeong CM, Jeon YC, Yun MJ, Yoon JH. Influence of tightening torque on implant-abutment screw joint stability. J Korean Acad Prosthodont 2008; 46(4): 396-408.
16. Duyck J, Corpas L, Vermeiren S, Ogawa T, Quirynen M, Vandamme K, et al. Histological, histomorphometrical, and radiological evaluation of an experimental implant design with a high insertion torque. Clin Oral Implants Res 2010; 21(8): 877-84.
17. Baldi D, LombardiT, Colombo J, Cervino G, Perinetti G, Di Lenarda R, et al. Correlation between insertion torque and implant stability quotient in tapered implants with knife-edge thread design. Biomed Res Int 2018; 2018: 7201093.
18. de Oliveira Silva TS, Alencar SMM, do Silva Valente V, de Moura CDVS. Effect of internal hexagonal index on removal torque and tensile removal force of different Morse taper connection abutments. J Prosthet Dent 2017; 117(5): 621 -7.
19. Shin HM, Huh JB, Yun MJ, JeonYC, Chang BM, Jeong CM. Influence of the mplant-abutment connection design and diameter on the screw joint stability. J Adv Prosthodont 2014; 6(2): 126-32.
20. Sammour SR, El-Sheikh MM, El-Gendy AA. Effect of implant abutment connection designs, and implant diameters on screw loosening before and after cyclic loading: Invitro study. Dent Mater 2019; 35(11): e265-e71.
21. Srimurugan-Thayanithi N, Abou-Ayash S, Yilmaz B, Schimmel M, Brägger U. Effect of Abutment Cooling on Reverse Torque Values of Abutment Screws: An in Vitro Study. Int J Oral Maxillofac Implants 2023; 38(1): 94-100.
22. Koosha S, Toraji S, Mostafavi AS. Effect of fluid contamination on the reverse torque values of abutment screws at implant-abutment connections. J Prosthet Dent 2020; 123(4): 618-21.
23. Jalali H, Moslemion M, Nokar S. Effect of blood and saliva contamination of the implant-abutment interface on the amount of preload. Dent Adv Res 2018; 3(4): 1-7.
24. Asli HN, Saberi BV, Fatemi AS. In vitro effect of chlorhexidine gel on torque and detorque values of implant abutment screw. Indian J Dent Res 2017; 28(3): 314-9.
25. Kourtis S, Damanaki M, Kaitatzidou S, Kaitatzidou A, Roussou V. Loosening of the fixing screw in single implant crowns: predisposing factors, prevention and treatment options. J Esthet Restor Dent 2017; 29: 233-46.
26. Al-Turki LE, Chai J, Lautenschlager EP, Hutten MC. Changes in prosthetic screw stability because of misfit of implant-supported prostheses. Int J Prosthodont 2002; 15(1): 38-42.
27. Alonso-Pérez R, Bartolomé JF, Ferreiroa A, Salido MP, Pradíes G. Evaluation of the mechanical behavior and marginal accuracy of stock and laser-sintered implant abutments. Int J Prosthodont 2017; 30(2): 136-8.
28. Solá-Ruíz MF, Selva-Otaolaurruchi E, Senent-Vicente G, González-de-Cossio I, Amigó-Borrás V. Accuracy combining different brands of implants and abutments. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013; 18(2): e332-6.
29. Berberi A, Maroun D, Kanj W, Amine EZ, Philippe A. Micromovement evaluation of original and compatible abutments at the implant-abutment interface. J Contemp Dent Pract 2016; 17(11): 907-13.
30. Gigandet M, Bigolin G, Faoro F, Bürgin W, Brägger U. Implants with original and non-original abutment connections. Clin Implant Dent Relat Res 2014; 16(2): 303-11.
31. Berberi A, Tehini G, Rifai K, Eddine FBN, Badran B, Akl H. Leakage evaluation of original and compatible implant-abutment connections: in vitro study using rhodamine B. J Dent Biomech 2014; 5: 1758736014547143.
32. Tzenakis GK, Nagy WW, Fournelle RA, Dhuru VB. The effect of repeated torque and salivary contamination on the preload of slotted gold implant prosthetic screws. J Prosthet Dent 2002; 88(2): 183-91.
33. Assche NV, Collaert B, Coucke W, Quirynen M. Correlation between early perforation of cover screws and marginal bone loss: A retrospective study. J Clin Periodontol 2008; 35(1): 76-9.
34. Ghanbarzadeh J, Dashti H, Abbasi M, Nakhaei M. Torque removal evaluation of one-piece and two-piece abutment screws under dry and wet conditions [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2015; 39(1): 89-98.
چاپ شده
2024-05-13
استناد به مقاله
1.
تکتم خدادادیTK, رضا خدادادیRK, توحید خدادادیTK, امیرحسین فتحیAF, فرشاد نادیانFN. بررسی تأثیر سرما بر شل شدن پیچ اباتمنت در ایمپلنت های با هگز داخلی در سیستم های ایمپلنتی متفاوت بون لول. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2107

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد