یافته های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد

  • Nasim Jafari Pozve نسیم جعفری پزوه استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Fatemeh Aghajani فاطمه آقاجانی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mohammad Darvishi محمد درویشی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کیست دانتی‌ژور، شایع‌ترین کیست تکاملی ادنتوژنیک می‌باشد. معمولاً علامتی با این کیست همراه نیست، مگر اینکه عفونتی وجود داشته باشد که در این شرایط ممکن است کیست با تورمی دردناک ظاهر ‌شود. از نظر رادیوگرافی، کیست دانتی‌ژور معمولاً رادیولوسنسی تک حفره‌ای همراه با مرز کورتیکال کاملاً مشخص و مرتبط با تاج دندان رویش نیافته می‌باشد. اگرچه کیست‌های التهابی مرزهای مشخصی ندارند.

گزارش مورد: بیمار آقای 35 ساله‌ای بود که برای کشیدن دندان عقل مراجعه کرد. در رادیوگرافی پانورامیک، ضایعه‌ای در دیستال مولر سوم سمت چپ مندیبل وجود داشت. در نمای بالینی تورم مشهود نبود اما در نزدیکی ضایعه شکافی از 4 سال پیش وجود داشت که بیمار خروج چرک به صورت دوره‌ای از آن را بیان کرد. بیمار در محل ضایعه درد نداشت و هیچ گونه پارستزی گزارش نشد. در (Cone beam computed tomography) CBCT رادیولوسنسی همراه با کلسیفیکاسیون ریز داخلی پراکنده با حدود نسبتاً مشخص مشاهده شد. بیمار تحت بیوپسي اینسیژنال و مارسوپیالیزیشن قرار گرفت و نمونه جهت بررسی هيستوپاتولوژی به پاتولوژیست ارجاع گردید، در بررسی ميکروسکوپی، مشخصات هيستوپاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: کیست دانتی‌ژور با توجه به تغییرات ساختار داخلی و در شرایط التهابی می‌تواند دارای نماهای رادیوگرافي متغیری باشد، تشخیص قطعي آن مبني بر بررسي نمای هیستوپاتولوژی ضایعه است و انجام به موقع و محافظه‌کارانه‌ی جراحي مي‌تواند نتایج مطلوبی را در درمان بیماران به دنبال داشته باشد.

کلید واژه ها: کیست دانتی‌ژور، کیست ادنتوژنیک، کیست تکاملی

درباره نویسندگان

Nasim Jafari Pozve نسیم جعفری پزوه, استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

نسیم جعفری پزوه: Google Scholar

Fatemeh Aghajani فاطمه آقاجانی, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

فاطمه آقاجانی: Google Scholar

Mohammad Darvishi محمد درویشی, دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

محمد درویشی: Google Scholar

مراجع

1. Thambi N, Anjana G, Sunil EA, Manjooran T, Nair A, Jaleel D. Inflamed dentigerous cyst: a case report and review. J Oral Maxillofac Pathol 2016; 7(2): 744-7.
2. Khalili M, Motahhary P, Afsharianzadeh M. Immunohistochemical evaluation of P53 and ki-67 expression in selected developmental and inflammatory odontogenic cycts [in Persian]. J Iran Dent Assoc 2010; 22(3): 182-9.
3. Santosh ABR. Odontogenic cysts. Dent Clin North Am 2020; 64(1): 105-19.
4. Deihimy P, Tavakoli P, Keshani F, Hashemzadeh Z. A review of odontogenic cysts of the oral cavity [in Persian]. J Isfahan Dent Sch 2012; 8(4): 376-408.
5. Azariah ED, Ramalingam S, Harikrishnan T, Khodabux RJ, Thamizhchelvan H, Khodabux R. Massive infected dentigerous cyst in a young child. Cureus 2023; 15(5): e39621.
6. Patil AS, Jathar PN, Panse AM, Bahutule SR, Patil RU, Patil M. Infected dentigerous cyst and its conservative management: a report of two cases. Int J Clin Pediatr Dent 2019; 12(1): 68-72.
چاپ شده
2024-05-08
استناد به مقاله
1.
نسیم جعفری پزوهNJP, فاطمه آقاجانیFA, محمد درویشیMD. یافته های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2110

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد