مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت

  • Masomeh Rostamzadeh معصومه رستم‌زاده استادیار، گروه پروستودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
  • Sana Takhtardeshir ثنا تخت اردشیر گروه پروستودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
  • Bijan Nouri بیژن نوری دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی تغییرات رنگ در 2 نوع رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان) هنگام غوطه‌ور شدن در نوشیدنی‌های قهوه، چای و نوشابه بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، شامل تهیه‌ی 60 نمونه رزین آکریلیک گرماپخت (ایوکلار و آکروسان، هر کدام 30 نمونه) بود و در بخش پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1402 انجام گرفت. نمونه‌ها به 3 زیرگروه تقسیم و به مدت 6 شبانه‌روز در محلول نوشیدنی‌های مورد آزمایش (چای 1 درصد، قهوه 1 درصد و نوشابه) غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها توسط اسپکتروفتومتر بررسی و رنگ‌سنجی بر اساس سیستم CIE Lab انجام شد. داده‌ها توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov و مدل Two-way ANOVA با آزمون Tukey's post-hoc تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد محلول‌های چای 1 درصد و قهوه 1 درصد باعث تغییرات رنگ قابل توجهی در نمونه‌های دو گروه شد. نمونه‌های گروه آکروسان تغییر رنگ کمتری را نسبت به گروه ایوکلار در مواجهه با هر سه نوشیدنی نشان دادند. میزان تغییر رنگ ناشی از نوشابه در هر دو گروه کمتر بود و گروه آکروسان عملکرد بهتری داشت.

نتیجه‌گیری: غوطه‌وری در نوشابه تغییر رنگ کمتری در هر دو گروه ایوکلار و آکروسان ایجاد کرد. نمونه‌های گروه آکروسان به طور معنی‌داری در مواجهه با هر سه نوشیدنی، دچار تغییر رنگ کمتری شدند. طبق شاخص NBS-units از لحاظ بالینی تفاوتی میان تغییر رنگ نمونه‌های دو گروه رزین آکریلی مشاهده نشد.

 

کلید واژه‌ها: پروتز، دنچر، رزین آکریلی، نوشیدنی‌ها، خواص

درباره نویسندگان

Masomeh Rostamzadeh معصومه رستم‌زاده, استادیار، گروه پروستودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

معصومه رستم‌زاده : PubMed ,Google Scholar

Bijan Nouri بیژن نوری, دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

Google Scholar, PubMed :بیژن نوری

مراجع

1. Kavita K, Iqubal MA, Singh R, Singh S, Nazeer J, Singh R. Factors affecting patient satisfaction among patients undergone removable prosthodontic rehabilitation. J Family Med Prim Care 2020; 9(7): 3544-8.
2. Dimitrova M, Corsalini M, Kazakova R, Vlahova A, Barile G, Dell’Olio F, et al. Color stability determination of CAD/CAM milled and 3D printed acrylic resins for denture bases: A narrative review. J Compos Sci 2022; 6(7): 201.
3. Zafar MS. Prosthodontic Applications of polymethyl methacrylate (PMMA): An update. Polymers (Basel) 2020; 12(10): 2299.
4. Gad MM, Abualsaud R, Fouda SM, Rahoma A, Al-Thobity AM, Khan SQ, et al. Color stability and surface properties of PMMA/ZrO2 nanocomposite denture base material after using denture cleanser. Int J Biomate 2021; 2021: 6668577.
5. Hada T, Kanazawa M, Iwaki M, Katheng A, Minakuchi S. Comparison of mechanical properties of PMMA disks for digitally designed dentures. Polymers (Basel) 2021; 13(11): 1745.
6. Ozkir SE, Yilmaz B, Unal SM, Culhaoglu A, Kurkcuoglu I. Effect of heat polymerization conditions and microwave on the flexural strength of polymethyl methacrylate. Eur J Dent 2018; 12(1): 116-9.
7. Al-Dwairi ZN, Tahboub KY, Baba NZ, Goodacre CJ, Özcan M. A Comparison of the surface properties of CAD/CAM and conventional polymethylmethacrylate (PMMA). J Prosthodont 2019; 28(4): 452-7.
8. Ayaz EA, Ustun SE. Effect of staining and denture cleaning on color stability of differently polymerized denture base acrylic resins. Niger J Clin Pract 2020; 23(3): 304-9.
9. Melo CB, Feitosa MD, Maia SD, Barreto JO, Peixoto RF, Regis RR. Effect of a continuous mechanical polishing protocol on the color stainability, microhardness, mass, and surface roughness of denture base acrylic resin. J Prosthet Dent 2021; 126(6): 796-802.
10. Alhotan A, Elraggal A, Yates J, Haider J, Jurado CA, Silikas N. Effect of different solutions on the colour stability of nanoparticles or fibre reinforced PMMA. Polymers (Basel) 2022; 14(8): 1521.
11. Zidan S, Silikas N, Haider J, Yates J. Effect of cleansers on the colour stability of zirconia impregnated PMMA Bio-Nanocomposite. Nanomaterials (Basel) 2020; 10(9): 1757.
12. Soboleva U, Rogovska I. Edentulous patient satisfaction with conventional complete dentures. Medicina (Kaunas) 2022; 58(3): 344.
13. Banu F, Jeyapalan K, Kumar V A, Modi K. Comparison of colour stability between various denture base resins on staining and denture cleansing using commercially available denture cleansers. Cureus 2020; 12(1): e6698.
14. Coutinho CA, Hegde D, Sanjeevan V, Coutinho IF, Priya A. Comparative evaluation of color stability of three commercially available provisional restorative materials: An in vitro study. J Indian Prosthodont Soc 2021; 21(2): 161-6.
15. Raszewski Z, Nowakowska D, Więckiewicz W, Nowakowska-Toporowska A. The effect of chlorhexidine disinfectant gels with anti-discoloration systems on color and mechanical properties of PMMA resin for dental applications. Polymers (Basel) 2021; 13(11): 1800.
16. Bitencourt SB, Catanoze IA, da Silva EVF, Dos Santos PH, Dos Santos DM, Turcio KHL, et al. Effect of acidic beverages on surface roughness and color stability of artificial teeth and acrylic resin. J Adv Prosthodont 2020; 12(2): 55-60.
17. Guler AU, Yilmaz F, Kulunk T, Guler E, Kurt S. Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005; 94(2): 118-24.
18. Bagheri R, Burrow MF, Tyas M. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials. J Dent 2005; 33(5): 389-98.
19. Waldemarin RF, Terra PC, Pinto LR, Faot F, Camacho GB. Color change in acrylic resin processed in three ways after immersion in water, cola, coffee, mate and wine. Acta Odontol Latinoam 2013; 26(3): 138-43.
20. Turker B, Sener D, Akkus E, Bugurman B. Effect of staining solutions on the colour stability and surface properties of denture base material. Balk J Dent Med 2012; 16(1): 49-56.
21. Papathanasiou I, Papavasiliou G, Kamposiora P, Zoidis P. Effect of staining solutions on color stability, gloss and surface roughness of removable partial dental prosthetic polymers. J Prosthodont 2022; 31(1): 65-71.
22. Amin F, Rehman A, Azizudin S. Spectrophotometric assessment of color changes of heat cure acrylic resins after exposure to commonly consumed beverages. J Dow Univ Health Sci 2014; 8(2): 62-6.
23. Azmy E, Al-Kholy MRZ, Gad MM, Al-Thobity AM, Emam AM, Helal MA. Influence of different beverages on the color stability of nanocomposite denture base materials. Int J Dent 2021; 2021: 5861848.
24. Vaddamanu SK, Vyas R, Pati SK, Thakkar R, Kumar A, Badiyani BK. Effect of food colorants on color of denture base acrylic resins. J Pharm Bioallied Sci 2021; 13(Suppl 1): S664-6.
چاپ شده
2024-05-13
استناد به مقاله
1.
معصومه رستم‌زادهMR, ثنا تخت اردشیرST, بیژن نوریBN. مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرماپخت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2125

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد