رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر

  • Masoumeh Rostamzadeh معصومه رستم زاده استادیار گروه پروتزهای دندانی، گروه پروستودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

این نامه جهت جلب توجه شما به مطالعه‌ی اخیراً منتشر شده در مجله دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان با عنوان تأثیر نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم بر استحکام شکست رزین اکریلی گرماپخت با شناسه DOI https://doi.org/10.48305/v0i0.2033 نگارش شده است. در حالی که این مطالعه یافته‌های قابل توجهی ارائه می‌دهد، اما نیاز است به محدودیت‌هایی که ممکن است بر تعمیم‌پذیری نتایج مطالعه تأثیر بگذارد، اشاره شود.

مراجع

1. Swaney AC, Paffenbarger GC, Caul HJ, Sweeney WT. American Dental Association Specification No.12, Guide to dental materials and devices. J Am Dent Assoc 1953; 46(1): 54-66.
2. Khalaf HA, Salman T. The influence of adding of modified ZrO2-TiO2 nanoparticles on certain physical and mechanical properties of heat polymerized acrylic resin. J Baghdad Coll Dent 2015; 27(3): 33-9.
3. Erdem B, Hunsicker RA, Simmons GW, Sudol ED, Dimonie VL, El-Aasser MS. XPS and FTIR surface characterization of TiO2 particles used in polymer encapsulation. Langmuir 2001; 17(9): 2664-9.
4. Matsuyama K, Mishima K. Preparation of poly(methyl methacrylate)-TiO2 nanoparticle composites by pseudo-dispersion polymerization of methyl methacrylate in supercritical CO2. J Supercrit Fluids 2009; 49(2): 256-64.
5. Ihab NS, Hassanen KA, Ali NA. Assessment of zirconium oxide nano-fillers incorporation and silanation on impact, tensile strength and color alteration of heat polymerized acrylic resin. J Bagh Coll Dentistry 2012; 24(4): 36-42.
چاپ شده
2024-05-13
استناد به مقاله
1.
معصومه رستم زادهMR. رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13می2024 [ارجاع شده 24می2024];. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2136

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد