بررسي قدرت مهر و موم کنندگي سه سيلر ZOE خالص، Roth 801 و AH26 در شرايط وجود و فقدان لايه اسمير

  • عليرضا فرهاد دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • اصغر هوايي دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نيره خواجعلي دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • فاطمه کريمي دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • الهام شادمهر دستیار تخصصی اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Ali Reza Farhad Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Asghar Havai Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Naiereh Khajeali DDs, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Karimi DDs, Isfahan, Iran.
  • Elham Shadmehr Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: در درمان معالجه ريشه، مواد مختلفي جهت پر کردن کانال دندان معرفي شده‌اند. گوتا پرکا از جمله شايع‌ترين مواد مورد استفاده برای اين منظور مي‌باشد. جزء اساسي حين پر کردن کانال با گوتا پرکا، سيلر است. در اين پژوهش، قدرت سيل کنندگي سه سيلر ZOE خالص،Roth 801  و AH26 در شرايط وجود و حذف لايه اسمير، به روش نفوذ باکتريايي و با استفاده از سيستم ابداعي بزاق در حال جريان بررسي شده است.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش تجربي، کانال 188 دندان کشيده شده انساني آماده سازي شد. در نيمي از نمونه‌ها، لايه اسمير به کمک EDTA 17 درصد و هيپوکلريت سديم 25/5 درصد حذف شد. سپس نمونه‌های هر نیمه به طور تصادفي به سه زيرگروه تقسيم‌بندي شدند و هر گروه آزمايشي با يک سيلر پر شد؛ بنابراین نيمي از 6 گروه فاقد لايه اسمير و نيمي ديگر داراي لايه اسمير بودند. سپس نمونه‌ها داخل درپوش‌هاي شيشه‌اي حاوي محيط کشت TSB (Tribticase Soy Broth) قرار گرفتند. کليه نمونه‌ها به مدت 90 روز در معرض مخلوط بزاق مصنوعي و سوسپانسيون باکتريايي در حال جريان واقع شدند و روزانه از جهت بروز کدورت مورد بررسي قرار مي‌گرفتند. اطلاعات به دست آمده با آزمون های آماری ANOVA و Factorial Analysis Variance مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: طولاني‌ترين میانگین زمان بروز کدورت محیط کشت (85/67 روز) به گروه سيلر AH26 بدون لایه اسمیر مربوط بود و کوتاهترين میانگین این زمان (3/31 روز) به گروه سيلر ZOE خالص داراي لایه اسمیر تعلق داشت.

نتیجه‌‌گیری: یافته‌های اين پژوهش نشان مي‌دهد که حذف لايه اسمير، کارايي سيل کنندگي سيلرها، به خصوص سيلرهاي رزيني همچون AH26 را، ارتقا مي‌دهد.

كليد واژه‌ها: قدرت مهر و موم کنندگي، بزاق متحرک ،سيلر ZOE خالص، Roth 801، AH26.
استناد به مقاله
1.
فرهادع, هواييا, خواجعلين, کريميف, شادمهرا, Farhad AR, Havai A, Khajeali N, Karimi F, Shadmehr E. بررسي قدرت مهر و موم کنندگي سه سيلر ZOE خالص، Roth 801 و AH26 در شرايط وجود و فقدان لايه اسمير. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 30نوامبر2023];6(4):259-68. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/214

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد