بررسی فراوانی شکاف کام و لب، برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های شهرکرمانشاه (87-1380)

  • مظفر خزاعی دانشیار، گروه بافت شناسی و جنین شناسی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • سمیه قنبری دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • منصور رضایی استادیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • علی اصغر عالی پور استادیار، گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
  • صابر خزاعی دانشجوی دندان پزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Mozafar Khazaei Associate Professor, Department of Histology and Embryology, Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
  • Somaieh Ghanbari Medical Student, Department of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
  • Mansour Rezaei Assistant Professor at Biostatistics, Fertility and Infertility Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
  • Ali Asghar Alipour Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
  • Saber Khazaei Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: شکاف کام و لب از شایع‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی ناحیه صورت هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی بروز می‌کنند. شیوع این ناهنجاریها در نژادها و کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به فقدان سوابق قبلی در غرب کشور، مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع و برخی از عوامل مرتبط با شکاف‌های کام و لب در نوزادان متولد شده بیمارستان‌های معتضدی و امام رضا (ع) کرمانشاه، در طی سال های 87-1380انجام گردید.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر بر روی 62823 پرونده نوزاد متولد شده در طی سال های 87-1380 در بیمارستان های معتضدی و امام رضا (ع) شهر کرمانشاه انجام شد. 98 نوزاد مبتلا به شکاف های دهانی شناسایی و از پرونده آنها، فرم جمع‌آوری داده‌ها تکمیل وپس از کدبندی، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS 12 و با روش آزمون آنالیز واریانس و کای دوتجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: شیوع شکاف دهانی 5/1 مورد در هزار تولد زنده بود که %8/59 آن ها مذکر، %8/38 مبتلا به شکاف توام کام و لب و%6/31 شکاف لب و%6/29 شکاف کام داشتند. %3/51 والدین سابقه ازدواج فامیلی،%7/14 مادران دارای سابقه مصرف دارو، %40 مادران دارای گروه خونی A+، %2/37 نوزادان در اولین مرتبه زایمان بوده و% 8/93 مادران سابقه مصرف ویتامین نداشتند. متوسط سن مادران27 سال و اکثر شکاف‌ها مربوط به مادران در محدوده سنی 30-21 سال بود.

نتیجه گیری: شیوع شکاف‌های دهانی و توزیع انواع آنها در شهر کرمانشاه با آمار جهانی همخوانی داشته، ولی از سطح مورد انتظار کشور کمتر است.

کلید واژه‌ها: شکاف لب، شکاف کام، شیوع، سن مادر،گروه خونی


چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
خزاعیم, قنبریس, رضاییم, عالی پورعا, خزاعیص, Khazaei M, Ghanbari S, Rezaei M, Alipour AA, Khazaei S. بررسی فراوانی شکاف کام و لب، برخی عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده بیمارستان های شهرکرمانشاه (87-1380). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):298-04. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/215

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد