تاثیر نوع عامل باندینگ و دستگاه لایت کیور بر استحکام اتصال برشی کامپوزیت رزین‌ها به عاج

  • مهرداد برکتین استادیار گروه ترميمي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • پروین میرزا کوچکی بروجنی استادیار گروه ترميمي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • بنفشه پدیدار دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Mehrdad Barekatain Assistant Professor, Department of Operative Dentistry,School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Parvin Mirzakouchaki borojeni Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Banafsheh Padidar DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: استحکام اتصال برشی یکی از خصوصیات مکانیکی بسیار مهم در دوام بالینی ترمیم‌های همرنگ دندان است. این خصوصیت رابطه مستقیمی با انقباض حین پلیمریزاسیون دارد. در حال حاضر چهار نوع منبع نوری جهت پلیمریزاسیون کامپوزیت رزین‌ها و انواع مختلف عوامل اتصال دهنده در اختیار دندان‌پزشکان می‌باشد. پژوهش حاضر کارایی دو دستگاه لایت کیور QTH و LED2 و دو نوع عامل اتصال دهنده Excite و Clearfil SE Bond را در استحکام اتصال برشی کامپوزیت رزین به عاج بررسی کرده است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش آزمایشگاهی، 40 دندان پره مولار انسانی سالم و بدون پوسیدگی پس از ضد عفونی کردن توسط هیپوکلریت سدیم به طور تصادفی به چهار گروه ده تایی تقسیم شدند. روی سطح اکلوزالی عاج هر نمونه، پس از اکسپوز و صاف شدن توسط فرز فیشور توربین، باند کامپوزیت انجام شد. ترمیم‌ها در هر گروه با عامل باندینگ Excite یا Clearfil SE Bond باند شده، سپس با دستگاه لایت کیور QTH یا LED2 سخت می‌شدند. در نهایت، استحکام اتصال برشی نمونه‌ها توسط دستگاه سنجش نیرو سنجیده شد و نتایج توسط آناليز واريانس يك طرفه و دو طرفه و سپس روش دانكن (05/0= α) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در این پژوهش، ترمیم‌های کامپوزیتی باند شده با عامل باندینگ Clearfil SE Bond و دستگاه لایت کیور LED2 بیشترین و ترمیم‌های کامپوزیتی باند شده با عامل باندینگ Excite و دستگاه لایت کیور QTH کمترین مقدار استحکام اتصال برشی را نشان دادند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌ها اختلاف آماری معنی‌دار وجود دارد (03/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي این پژوهش می‌توان گفت که دو سیستم کیور QTH و LED2 به یک میزان بر استحکام اتصال برشی عوامل باندینگ مختلف تاثیر گذار هستند؛ در حالی که عامل اتصال دهنده عاجی Clearfil SE Bond نسبت به عامل توتال اچ Excite، بدون ملاحظه نوع دستگاه سخت کننده، استحکام اتصال برشی بیشتری ایجاد کرد.

كليد واژه‌ها: لایت کیور، عامل باندینگ، استحکام اتصال، کامپوزیت رزین.
استناد به مقاله
1.
برکتینم, میرزا کوچکی بروجنیپ, پدیدارب, Barekatain M, Mirzakouchaki borojeni P, Padidar B. تاثیر نوع عامل باندینگ و دستگاه لایت کیور بر استحکام اتصال برشی کامپوزیت رزین‌ها به عاج. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):283-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/216

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد