بررسی مقایسه ای تأثیر کاربرد ادهزیوهای مختلف بر استحکام باند برشی آمالگام سندبلاست شده و اتچمنت ارتودنسی

  • شیوا علوی دانشيار، بخش ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.
  • فروغ خلیلی نژاد دستیار تخصصی، بخش ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.
  • Shiva Alavi Associate Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Forogh Khalilinejad Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: باند باكال تيوب هاي فلزي بر سطح ترميم هاي آمالگامي دندانهاي خلفي بيماران امری دشوار است. هدف از اين مطالعه تعیین و مقایسه استحکام باند برشی اتچمنت های ارتودنسی به آمالگام با روش های مختلف آماده سازی شیمیایی آن سطوح مي باشد.

مواد و روش ها :در اين مطالعه آزمايشگاهي از 105 نمونه آمالگامی و 35 دندان انسان كه بدلايل پريودنتال كشيده شده بودند استفاده شد. نمونه ها ی آمالگامی پس از سندبلاست بطور اتفاقي به سه دسته مساوي تقسيم شدند و در هر گروه از یکی از سه رزين حدواسط All bond II، Reliance metal primer  و  Alloy primer به همراه کامپوزیت Transbond plus جهت چسباندن باکال تیوبهای فلزی و در گروه كنترل از ادهزيو رزين Transbond XT به همراه کامپوزیت Transbond plus استفاده شد. نمونه ها در بزاق مصنوعي ذخيره شدند و پس از 1000چرخه حرارتي، استحكام باند برشي توسط دستگاه دارتک محاسبه گرديد. داده ها بر اساس آزمون هاي آماري  Kruskal-Wallis و  Mann-Whitney آناليز شدند.(  α=0.05)

یافته ها: استحكام باند برشي بين گروههای مورد آزمایش اختلاف آماری معني‌داري نشان داد(001/0P value <). در بين گروهها بيشترين استحكام باند مربوط به گروه All bond II (75/6 مگاپاسكال) بود هرچند كه با گروه كنترل تفاوت معني‌داري ديده نشد(455/0P value=). بین استحكام باند دو گروه Alloy primer و  Reliance metal primerبا گروه كنترل تفاوت معني‌داري وجود داشت (001/0P value <). اما آنها با هم تفاوت معني‌داري نشان ندادند(051/0P value =).

نتيجه گيري: با توجه به محدودیت های این مطالعه به نظر می رسد که کاربرد AB2 می تواند جهت اتصال اتچمنت های ارتودنسی به آمالگام سند بلاست شده موثر باشد.

كليد واژه ها: استحكام باند برشي، رزین های آکریلیک، آمالگام دنداني، ادهزيوهاي دنداني
چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
علویش, خلیلی نژادف, Alavi S, Khalilinejad F. بررسی مقایسه ای تأثیر کاربرد ادهزیوهای مختلف بر استحکام باند برشی آمالگام سندبلاست شده و اتچمنت ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 30نوامبر2023];6(4):305-14. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/223

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد