عنوان: مقایسه برون تنی اثرات آنتی میکروبیال و سیتوتوکسیک دهانشویه لیسترین و ایرشا

  • محمد رضا زارعی دانشیار، بخش بیماری‌های دهان، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • مریم راد متخصص بیماری‌های دهان، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • سعید رجبعلیان کارشناسی ارشد بیولوژی مولکولی، عضو مرکز تحقیقات علوم و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • مریم خانی دندان‌پزشک، شیراز، ایران.
  • Mohammad Reza Zarei Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Maryam Rad Assistant Professor, Department of Oral Medicine, Oral and Dental Diseases Research Center, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Saeid Rajabalian MS in Molecular biology, Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Maryam Khani DDS, Shiraz, Iran.

چکیده

مقدمه:  دهانشویه ایرشا نمونه داخلی دهانشویه آنتی باکتریال ليسترين است. با وجود این، تاکنون  اثرات بیولوژیک آن، چه از نظر باکتریولوژی و چه از نظر سیتوتوکسیسیتی با دهانشویه ليسترين که اثرات مفید اثبات شده دارد، مقایسه نگردیده است. هدف از این تحقیق مقایسه اثرات آنتی میکروبیال و سیتوتوکسیک دهانشویه لیسترین و ایرشا بود.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی برون تنی، اثر آنتی میکروبیال 5 رقت دهانشویه ایرشا و لیسترین(25/6، 5/12، 25 و50%)، در زمانهای مختلف بر روی غلظت 5/0 مک فارلند 5 سوش باکتری ( استرپتوکوک استرپتوکوک موتانس، استرپتوکوک سانگوئیس، انتروکوک فکالیس، کاندیدا البیکانس و اشرشیاکلی) ارزیابی گردید. آزمایش برای هر باکتری 3 بار تکرار شد و از آب مقطر بعنوان کنترل استفاده گردید. برای بررسی اثر سیتوتوکسیتی، بیش از 100000 سلول از رده های KB (اپی تلیال)،MRF  (فیبروبلاست)، J774.A1 (ماکروفاژ) وSaos-2 (استئوبلاست) در پلیت های 96 خانه ای کشت داده شد و به مدت 72 ساعت در مجاورت 4 رقت از دو دهانشویه (5/0، 1، 5، و10 درصد) انکوبه شدند. سپس سلولها شسته و بمدت 45 دقیقه با MTT (Cloorimetric assays) رنگ گردیدند و در نهایت نتایج با دستگاه الیزا ثبت شدند. سپس بابرنامه 18, SPSSوآزمون های آنالیز واریانس Tukey و One Way ANOVA تفسیر شدند(05/0α=).

یافته ها: اثر سیتوتوکسیتی دهانشویه های لیسترین و ایرشا در غلظت های مختلف از لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشت(pvalue>0.05). از لحاظ فعالیت ضد میکروبی، دهانشویه لیسترین در دو رقت 100 و 50 درصد مانع از رشد تمام گونه های باکتریایی شد. در حالیکه در رقت های مشابه(100و50) از دهانشویه ایرشا تنها 3 نوع باکتری رشد نکردند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، احتمالا اثر آنتی میکروبیال دهانشویه لیسترین نسبت به ایرشا بهتر است، اما از لحاظ سیتوتوکسیک تفاوت معناداری بین این دو وجود ندارد.

كليدواژه ها: لیسترین، ایرشا، دهانشویه، آنتی میکروبیال، سیتوتوکسیتی
چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
زارعیمر, رادم, رجبعلیانس, خانیم, Zarei MR, Rad M, Rajabalian S, Khani M. عنوان: مقایسه برون تنی اثرات آنتی میکروبیال و سیتوتوکسیک دهانشویه لیسترین و ایرشا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):323-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/225

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد