بررسی آزمایشگاهی اثر مهاري عصاره آبی سير بر انواع استرپتوكوك موتان مقاوم چند دارويي

 • محمدمهدی فانی استادیار، گروه تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • جمشید کهن طب استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • راضیه مشکی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • اسماعیل شاهین قطب آبادی دستیار تخصصی، گروه تشخیص بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • فرشته صبح نمایان دستیار تخصصی، گروه درمان ریشه، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • مریم دیاقی .پزشک عمومی، شيراز، ایران
 • Mohammad Mehdi Fani Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 • Jamshid Kohanteb Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 • Razieh Meshki Postgraduate Student, Department of Pediatrics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 • Esmaiel Shahin Ghotbabadi Postgraduate Student, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 • Fereshte Sobhnamayan Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
 • Maryam Dayaghi General Practitioner, Shiraz, Iran.

چکیده

مقدمه: عصاره سير (Allium sativum) اثر مهاري بر روي انواع باكتري‌هاي پاتوژنيك، ويروس‌ها و قارچ‌ها دارد. موضوع اين تحقيق، بررسی اثر مهاري عصاره سير بر انواع استرپتوكوك موتان مقاوم چند دارويي جدا شده از دندان‌هاي پوسيده انسان بود. در اين مطالعه از محلول استريل و صاف شده عصاره سير استفاده شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش شاهد- موردی و از نوع آزمایشگاهی، 92 گونه استرپتوکوک موتان از 105 دندان پوسیده کشیده شده جداسازی شد. تست Disk sensitivity و روش Broth dilution براي تعيين حساسيت آنتي‌بيوتيك و اثر مهاري عصاره سير بر روي استرپتوكوك موتان به كار برده شد. داده‌ها توسط آزمون Student t-test مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: از بين 92 گروه استرپتوكوك موتان، 28گروه (4/30 درصد) مقاوم چند دارويي بودند، يعني به چهار آنتي بيوتيك يا بيشتر مقاومت نشان دادند. حداكثر مقاومت در برابر تتراسايكلين (4/30 درصد) و كمترين مقاومت (صفر درصد) به تيكوپلانين و وانكومايسين مشاهده شد؛ در حالي كه 8/22 و 9/23 درصد از باكتري‌ها به ترتيب به پني‌سيلين و آموكسي‌سيلين مقاوم بودند. حداقل غلظت مهاري كلرهگزيدين براي استرپتوكوك موتان‌هاي مقاوم چند دارويي و حساس به دارو به ترتيب µg/ml 16-2 و µg/ml 1-25/0 بود (05/0 > P). همه گروه‌هاي استرپتوكوك موتان به عصاره سير با حداقل غلظت مهاري در محدوده µg/ml 32-4 حساس بودند.

نتیجه‌‌گیری: اطلاعات به دست آمده از اين مطالعه نشان مي‌دهد كه دهان‌شويه يا خمير دندان حاوي غلظت مناسب عصاره سير را مي‌توان براي پيش‌گيري از پوسيدگي‌هاي دنداني به كار برد.

كليد واژه‌ها: پوسيدگي دندان، عصاره سير، مقاومت چند دارويي، استرپتوكوك موتان.
چاپ شده
2011-02-23
استناد به مقاله
1.
فانیم, کهن طبج, مشکیر, شاهین قطب آبادیا, صبح نمایانف, دیاقیم, Fani MM, Kohanteb J, Meshki R, Shahin Ghotbabadi E, Sobhnamayan F, Dayaghi M. بررسی آزمایشگاهی اثر مهاري عصاره آبی سير بر انواع استرپتوكوك موتان مقاوم چند دارويي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23فوریه2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):348-56. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/228

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد