مقایسه ریز نشت پلاگ MTA تهیه شده با دو ترکیب نرمال سالین و سفیده تخم مرغ

  • عباسعلی خادمی استاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حسین زارع زاده دندان پزشک، اصفهان، ایران.
  • Abas Ali Khademi Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hossein Zarezadeh DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: دندان‌‌های با اپکس باز با روش‌‌های مختلف مانند پلاگ MTA درمان می‌شوند. با توجه به مشکل کار با MTA و زمان سخت شدن طولانی که منجر به ریزنشت بیشتر در ساعات اولیه قرار گیری آن می‌گردد، هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه كاربرد سفیده تخم مرغ در مقایسه با نرمال سالین بر ريزنشت پلاگ‌هاي MTA بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، 70 دندان تک کاناله و سالم کشیده شده انسانی به طور تصادفی به دو گروه 30 تایی و دو گروه 5 تایی شاهد منفی و مثبت تقسیم شد. در گروه اول پلاگ MTA تهیه شده با نرمال سالین درون کانال قرار گرفت و در گروه دوم از سفیده تخم مرغ استفاده شد. در گروه شاهد مثبت فقط یک گوتای 80 به شکل معکوس قرار گرفت و در گروه شاهد منفی کل طول کانال با استفاده از MTA و حفره دسترسی با موم چسب پر شد. سطح ریشه‌‌ها به جز 2 میلی‌متر انتهایی، با 2 لایه لاک ناخن پوشانده شد و در سیستم ارزیابی ریزنشت میکروبی تعبیه گردید و سپس با گاز اتیلن اکساید استریل و به شیشه آنتی‌سرم حاوی محیط کشت مایع BHI منتقل شد. محلول تازه حاوی انتروکوک فکالیس هر 3 روز یک بار به سیستم تزریق گردید. نمونه‌‌ها به طور روزانه و به مدت 90 روز بررسی شدد و زمان وقوع کدورت در مورد هر نمونه ثبت گردید. داده‌ها با كمك نرم‌افزار SPSS توسط آنالیز بقای Kaplan-Meier تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: ميزان كدورت در گروه‌های 1 و 2 به ترتیب 7/76 و 60 درصد بود. میانگین زمان ایجاد کدورت به ترتیب 06/27 و 13/42 دقیقه گزارش شد. اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (151/0 = value p).

نتیجه‌‌گیری: ترکیب MTA با سفیده تخم مرغ از نظر میزان ریزنشت اختلاف معنی‌داری با ترکیب MTA با نرمال سالین نداشت و كاربرد آن جهت بهبود زمان سخت شدن و کارکرد با MTA قابل توصيه مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: ریزنشت باکتریایی، MTA، نرمال سالین، آپكسيفيكاسيون.
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
خادمیع, زارع زادهح, Khademi AA, Zarezadeh H. مقایسه ریز نشت پلاگ MTA تهیه شده با دو ترکیب نرمال سالین و سفیده تخم مرغ. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):403-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/236

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد