ارزیابی نیازهای درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان با استفاده از شاخص IOTN

  • مسعود فیض بخش استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • علیرضا عمرانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • فاطمه تیموری دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • فرشیده میرلوحی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Masoud Feizbakhsh Assistant Professor, Department of Orthodontics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Alireza Omrani Assistant professor, Department of Orthodontics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Teimori Postgraduate Student, Department of Orthodontics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Farshideh Mirlohi DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: اين مطالعه به منظور ارزیابی نیاز به درمان ارتودنسی دانش‌آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان بر اساس شاخص IOTN (Index of orthodontic treatment need) در سال 89-1388 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 370 دانش‌آموز دختر 18-14 ساله شهر اصفهان، به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. نمونه‌ها با دو جزء شاخص
IOTN (Index of orthodontic treatment need) شامل جزء سلامت دندانی (DHC یا
Dental health componenet) و جزء زیبایی (AC یا Aesthetic component) به طور كلينيكي معاینه شدند. نتایج با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي شامل محاسبه ميزان‌ها و ضريب همبستگي Spearman تفسیر شدند (05/0 > p value).

یافته‌ها: از بین نمونه‌ها 8/10 درصد در درجه 5، 5/13 درصد در درجه 4، 8/23 درصد در درجه 3 و 8/51 درصد در درجه 1 و 2 DHC بودند. در درجه 5 بیشترین مال اکلوژن مربوط به i (رویش نیافته)، در درجه 4 مربوط به d (جابه‌جایی نقاط تماس دندانها > 4)، در درجه 3 مربوط به  d(4 ≥ جابهجایی نقاط تماس دندانها > 2)، در درجه 2 مربوط به d (2 ≥ جا‌به‌جایی نقاط تماس دندانها > 1) بود. همچنین بر اساس AC، 8/98 درصد در گروه بی‌نیاز از درمان و 1 درصد در گروه بينابيني و 0 درصد در گروه نیاز قطعی به درمان، قرار گرفتند. بين جزء زیبایی و جزء سلامت دندانی رابطه معنيداري يافت نشد (294/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: 3/24 درصد دانش‌آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان نیازمند درمان ارتودنسی بودند و شایع‌ترین مال اکلوژن جا‌به‌جایی نقاط تماس دندان‌ها و دندان رویش نیافته و اورجت بود.

كليد واژه‌ها: اپیدمیولوژی، سلامت دندانی، مال اکلوژن، ارزیابی نیاز.
چاپ شده
2011-04-04
استناد به مقاله
1.
فیض بخشم, عمرانیع, تیموریف, میرلوحیف, Feizbakhsh M, Omrani A, Teimori F, Mirlohi F. ارزیابی نیازهای درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان دختر 18-14 ساله شهر اصفهان با استفاده از شاخص IOTN. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2011 [ارجاع شده 4جولای2022];7(1):47-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/303

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد