بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه¬ای طی حرکات ارتودنسی

  • علیرضا عمرانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ايران
  • منوچهر مصری پور استاد، گروه بیوشیمی، دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ايران
  • رها کوثری اصفهان دستيار تخصصي، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • آرش متقی استاديار،گروه بیماری های دهان و تشخيص، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ايران
  • Alireza Omrani Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Azad University of Medical Sciences, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Manouchehr Mesripoor Professor, Department of Biochemistry, School of Basic Sciences, Azad University of Medical Sciences, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Raha Kowsari Isfahan Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Arash Motaghi Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Azad University of Medical Sciences, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: آنالیز مایع شیار لثه ای ابزار مناسبی برای ارزیابی روندهای بیوشیمیایی مرتبط با ترن اور استخوان آلوئولار می باشد. هدف مطالعه، بررسی فعالیت ویژۀ آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه ای طی اجرای تکنیک اسلایدینگ برای عقب بردن دندان کانین بود.

 مواد و روشها: برای این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 5 بیمار20-12 سالۀ مبتلا به بیرون زدگی دنتوآلوئولار هر دو فک انتخاب شدند. بعد از کشیدن پره مولرهای اول تکنیک ارتودنسی اسلایدینگ برای عقب بردن دندان کانین اجرا شد. نمونه های مایع شیار لثه ای از قسمت دیستال هر دندان کانین به کمک کن کاغذی در فواصل بلافاصله پس از نصب اپلاینس ها، فعالسازی اولیه، 15 روز و30 روز پس از آن، جمع آوری شد. فعالیت اسید فسفاتاز و مقدار میکروپروتئین به روش رنگ سنجی (colorimetric) تعیین شد. حرکت دندان در فواصل زمانی اندازه گیری شد. از آزمون های غيرپارامتری Freedman، Mann-Whitney و ضریب همبستگی پیرسون برای آنالیز داده ها استفاده شد (05/0=α).

یافته ها: پس از فعالسازی اپلاینس ها، میانگین فعالیت ویژۀ اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه ای، افزایش معناداری یافت) 001/0 (p-value. علاوه بر این تغییرات فعالیت ویژۀ اسید فسفاتاز در فواصل زمانی بین مراحل نمونه گیری، اختلاف آماری معناداری را نشان داد)001/0> (p-value. بین فعالیت ویژۀ اسید فسفاتاز و حرکت دندان، ارتباط معناداری وجود نداشت )215/0=  (p-value.

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن محدوديتهاي اين مطالعه، میزان فعالیت اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه ای طی حرکات ارتودنسی قابل اندازه گیری است. این میزان در طی حرکات ارتودنسی در سمت فشار افزایش می یابد.

 

کلید واژه ها:

اسید فسفاتاز، مایع شیار لثه ای، حرکت دندانی
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
عمرانیع, مصری پورم, کوثری اصفهانر, متقیآ, Omrani A, Mesripoor M, Kowsari Isfahan R, Motaghi A. بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم اسید فسفاتاز در مایع شیار لثه¬ای طی حرکات ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 2جولای2022];7(2):114-21. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/319

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد