مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه

  • زاهد محمدی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
  • لقمان رضایی صوفی ، استادیار، گروه دندان پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران
  • بابک ژاله استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ايران
  • حبیب رضایی دهقان دندانپزشک، همدان، ايران
  • Zahed Mohammadi Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Loghman Rezaee Sofi Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Babak Jaleh Assistant Professor, Department of Physics, School of Basic Sciences, Hamedan University of Booali, Hamedan, Iran.
  • Habib Rezaee Dehghan DDS, Hamedan, Iran.

چکیده

مقدمه: محلول‌هاي شوينده مورد استفاده در درمان ریشه ممکن است مرطوب شوندگی عاج كانال ريشه را تغيير داده، بر چسبندگي اثر گذارند. هدف از اين پژوهش، مقایسه اثر سه محلول شستشوي كانال بر انرژي آزاد سطحي عاج ريشه بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی-آزمایشگاهی، 48 دندان سانترال يا كانين فك بالای انسان استفاده ‌شد. بخش مياني ریشه به طور طولي برش داده شد و قطعه عاجي مناسب تهیه شد. پس از پرداخت هر قطعه عاجی و مانت شدن در اکریل، نمونه‌ها به طور تصادفي در 4 گروه قرار داده ‌شدند و به مدت 10 دقيقه در محلول‌هاي سرم فيزيولوژيك (گروه 1- گروه شاهد)، كلرهگزيدين 2 درصد (گروه 2)، يداين 25/0 درصد (گروه 3) و هيپوكلريت سديم 1 درصد (گروه 4) غوطه ور شدند. پس از خشك نمودن نمونه‌ها، انرژي آزاد سطحي عاج بر حسب dyne/cm اندازه‌گيري شد. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از آناليز واريانس يك طرفه و آزمون توکی در سطح اطمینان 95 درصد بررسی شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار انرژی آزاد سطحی در گروه‌های 1 تا 4 به ترتیب
46/2 ± 87/60، 86/2  ±54/57، 38/5  ±83/59 و 22/2  ±67/51 به دست آمد. آناليز واريانس يك طرفه نشان داد که تفاوت میان گروه‌ها معنی‌دار است (001/0 >p value ). آزمون توکی نشان داد که میانگین انرژی آزاد سطحی ریشه پس از کاربرد محلول هیپوکلریت سدیم 1 درصد به طور معنی‌داری کمتر از سایر گروه‌های آزمایشی بود
(001/0 >p value ).

نتیجه‌‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که شوينده‌هاي اندودنتيك مورد بررسي به ويژه هيپوكلريت سديم ممکن است انرژي آزاد سطحي عاج را كاهش دهند كه در نتيجه ممكن است بر چسبندگي مواد دندان‌پزشكي به عاج دندان تأثير نامطلوب داشته باشند.

كليد واژه‌ها: انرژی آزاد سطحی، محلول شستشوی کانال، عاج، مرطوب شوندگی.
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
محمدیز, رضایی صوفیل, ژالهب, رضایی دهقانح, Mohammadi Z, Rezaee Sofi L, Jaleh B, Rezaee Dehghan H. مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر انرژی آزاد سطحی عاج ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 23مارس2023];7(2):106-13. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/322

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد