مقایسه اثر رقت‌‌های مهاری دو دهان‌شویه تیمول (Orion®) و کلرهگزیدین بر رشد باکتری‌های استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سانگوییس

  • Mohammadmahdi Yaghooti Khorasani Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Sepideh Assar Dental Student, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Omid Rezahosseini Medical student, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Shokrollah Assar دانشیار، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • محمد مهدی یاقوتی خراساني استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • سپیده آثار دانشجوی دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • امید رضا حسینی دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • شکراله آثار مربی، گروه میکروب شناسی، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران

چکیده

مقدمه: دهان‌شویه مناسب می‌‌تواند سبب از بین رفتن و یا مهار رشد باکتری‌ها شود. همچنین کاهش غلظت دهان‌شویه‌ها از عوارض جانبی و احتمالی آنها می‌کاهد. در این پژوهش، حداکثر رقت مهاری دو دهان‌شویه پرکاربرد بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، از دو روش رقت در ژلوز و انتشار دیسک 69 پلیت، جهت بررسی تأثیر دو نوع دهان‌شویه حاوی تیمول و کلرهگزیدین بر باکتری‌های استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگوییس استفاده شد. نتایج روش رقت در ژلوز به صورت رشد و عدم رشد و پخش دیسک به صورت میانگین قطر هاله عدم رشد ثبت گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با آزمون کروسکال- والیس در سطح معنی‌‌داری برابر با 95/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین قطر هاله عدم رشد، برای رقت‌های مختلف دو دهان‌شویه با افزایش رقت، کاهش یافت. در روش رقت در ژلوز، رقت کمتر از 80 درصد غلظت اولیه برای تیمول و کمتر از 70  درصد برای کلرهگزیدین، مانع رشد باکتری‌ها نشد. در رقت 100 درصد دهان‌شویه تیمول(Orion)، قطر هاله عدم رشد برای باکتری استرپتوکوکوس موتانس برابر با
1/0 ± 15/10 میلی‌متر، و برای استرپتوکوکوس سانگوییس برابر با 16/0 ± 27/9 میلی‌متر بود. اختلاف میانگین رتبه‌ای دهان‌شویه‌ها در مورد هر دو باکتری مورد مطالعه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: هر دو دهان‌شویه بر رشد باکتری‌های مورد مطالعه مؤثر بودند، اما این تأثیر بر باکتری استرپتوکوکوس سانگوییس بیشتر بود. دهان‌شویه کلرهگزیدین در صورت رقیق شدن، توانایی بیشتری در حذف باکتری‌های مورد مطالعه نسبت به دهان‌شویه حاوی تیمول نشان داد.

كليد واژه‌ها: دهان‌شويه، كلرهگزيدين، تيمول، استرپتوكوكوس موتانس، استرپتوكوكوس سانگوييس.
چاپ شده
2011-07-05
استناد به مقاله
1.
Yaghooti Khorasani M, Assar S, Rezahosseini O, Assar S, یاقوتی خراسانيمم, آثارس, حسینیار, آثارش. مقایسه اثر رقت‌‌های مهاری دو دهان‌شویه تیمول (Orion®) و کلرهگزیدین بر رشد باکتری‌های استرپتوکوک موتانس و استرپتوکوک سانگوییس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5جولای2011 [ارجاع شده 23می2022];7(2):122-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/326

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد