بررسی مقایسه‌ای میزان آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز وآسپارتات آمینوترانسفراز در بیماری‌های پریودنتال

  • آرش عزيزي دانشيار، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، واحد دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، تهران، ايران.
  • اردشير رنجبري استاديار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، اهواز، ايران.
  • محمد‌علي غفاري دانشيار، گروه بيوشيمي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، اهواز، ايران.
  • فاطمه جهن دندان‌پزشك، اهواز، ايران.
  • Arash Azizi Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Tehran Branch, Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Ardeshir Ranjbari Assistant Professor, Department of Preiodontics, School of Dentistry, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Mohammad Ali Ghafari Associate Professor, Department of Biochemistry, School of Basic Sciences, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Fatemeh Jahan DDS, Ahvaz, Iran.

چکیده

مقدمه: بيماري پريودنتال يك بيماري عفوني، مزمن و چند فاكتوري است كه با تخريب غيرقابل برگشت رشته‌هاي كلاژن و ديگر اجزاي سازنده لثه و ليگامان پريودنتال و تحلیل استخوان آلوئول اطراف دندان و ايجاد پاكت پريودنتال مشخص مي‌شود. پاسخ میزبان، به بیماری پریودنتال شامل تولید آنزیم‌های مختلف است که در اثر آسیب و مرگ سلول‌های استرومال، اپیتلیال و یا سلول‌های التهابی آزاد می‌شوند. هدف از این پژوهش، مقایسه غلظت آنزیم‌های بزاقی در بيماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط، با افراد دارای پريودنشيم سالم بود.

مواد و روش‌ها: در اين تحقيق تجربي، بزاق غيرتحريكي 25 نفر از بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف تا متوسط، و 15 فرد مبتلا به پريودنتيت مهاجم منتشر و 25 نفر از افراد با لثه سالم جمع‌آوري شد. میانگین میزان آنزیم‌های بزاقی لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز با استفاده از دستگاه اتو‌آنالیزر RA-ST اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA وTUKEY در سطح معنی‌داری 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سطح آنزیم بزاقی لاکتات دهیدروژناز در گروه‌های پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط، و کنترل، به ترتيب 4/88 ± 1713، 65 ± 1492، 34 ± 1108 میکروگرم بر لیتر بود و اختلاف معنی‌دار بین آن‌ها وجود داشت (05/0p value < ). همچنین میانگین آنزیم بزاقی آسپارتات آمینو‌ترانسفراز در گروه‌های پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط و کنترل، به ترتیب 6/5 ± 46/55،03/3 ± 04/47 و 03/2 ± 04/32 میکروگرم بر لیتر بود كه اختلاف معنی‌دار بین آن‌ها وجود داشت (05/0p value < ).

نتیجه‌گیری: غلظت آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال، بیشتر از افراد سالم است. ارزیابی این آنزیم‌ها می‌تواند برای تعیین میزان تخریب بافت‌های پریودنتال مفید باشد.

کلید واژه‌ها: آنزیم لاکتات دهیدروژناز، آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، بزاق، بیماری پریودنتال.

چاپ شده
2011-09-17
استناد به مقاله
1.
عزيزيآ, رنجبريا, غفاريم, جهنف, Azizi A, Ranjbari A, Ghafari MA, Jahan F. بررسی مقایسه‌ای میزان آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز وآسپارتات آمینوترانسفراز در بیماری‌های پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17سپتامبر2011 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];7(3):265-71. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/338

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد