بررسی مقایسه‌ای اثر اسپری بکلومتازون و ادکورتیل در درمان لیکن‌پلان دهانی

  • صدیقه عظیمی دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران.
  • نسرین رفیعیان استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • حمیدرضا عبدالصمدی دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ايران.
  • Sedigheh Azimi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Nasrin Rafieian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
  • Hamid Reza Abdolsamadi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

چکیده

مقدمه: لیکن‌پلان دهانی، یک بیماری التهابی مزمن و با علت نامعلوم می‌باشد. قابل قبول‌ترین روش کنترل بیماری استفاده از کورتیکواستروئید موضعی است. از رایج‌ترین داروهای مورد استفاده جهت کنترل این ضایعات، ادکورتیل می‌باشد. از طرفی اسپری بکلومتازون به ‌عنوان یک کورتیکواستروئید موضعی با کاربرد آسان در دهان مطرح می‌باشد، هدف از این مطالعه، مقایسه اثر بالینی این دو دارو در کنترل ضایعات بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی و یک سویه کور بر روی 19 بیمار (6 مرد، 13 زن) با میانگین سنی 53 سال در سال 89-1388 در بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندان‌پزشکی شهید بهشتی انجام شد. اسپری بکلومتازون و ادکورتیل به طور هم‌زمان در ضایعات دو طرف که در مخاط گونه، لثه یا کناره‌های زبان قرار داشتند به مدت 6-3 هفته تجویز و سپس میزان دارو تعدیل گردید. جهت ارزیابی اثر داروها از مقیاس VAS و سیستم‌های درجه‌بندی Kaliakatsoau وREU  استفاده شد. سپس داده‌ها توسط آزمون‌های Wilcoxon،  Kolmogorov-Smirnovو t زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: تأثیر این دو دارو در کاهش وسعت و شدت ضایعات اختلاف معنی‌داری نداشت و در پایان هفته سوم، درصد کاهش درد ضایعات ناشی از ادکورتیل به طور معنی‌داری بیشتر از بکلومتازون بود (042/0p value = ).

نتیجه‌گیری: اثرات درمانی دو دارو در کنترل ضایعات دهانی لیکن‌پلان مشابه يكدیگر بود. از نظر تسکین علایم درد و سوزش، مصرف پماد نسبت به اسپری کمی مؤثرتر بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. از سوی دیگر همکاری بیمار در استفاده از اسپری به دلیل استفاده آسان‌تر آن نسبت به پماد بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها: لیکن‌پلان دهانی، کورتیکواستروئید موضعی، بکلومتازون، تریامسینولون استوناید.

چاپ شده
2011-09-18
استناد به مقاله
1.
عظیمیص, رفیعیانن, عبدالصمدیح, Azimi S, Rafieian N, Abdolsamadi HR. بررسی مقایسه‌ای اثر اسپری بکلومتازون و ادکورتیل در درمان لیکن‌پلان دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18سپتامبر2011 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];7(3):256-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/345

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد