تأثیر کاربرد بافت همبند کام به عنوان غشاء به همراه استخوان معدنی با کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول

  • وحید اصفهانیان استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • حمید مقدس استاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران.
  • امید مقدس استادیار، بخش پریودنتیکس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندان‌پزشکی، تهران، ایران.
  • Vahid Esfahanian Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Hamid Moghaddas Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Omid Moghaddas Assistant Professor, Department of Periodontology, Islamic Azad University, Dental Branch, Tehran, Iran.

چکیده

مقدمه: درمان‌های رژنراتیو پریودنتال به صورت ترکیبی از کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت (PRP   یا Platelet- rich plasma  ) استخوان معدنی با منشأ گاوی (ABBM یا Anorganic bovine bone mineral) و رژنراسیون هدایت شده بافتی (GTR یا Guided tissue regeneration) سبب افزایش حد چسبندگی در مقایسه با دبریدمان از طریق فلپ شده‌اند. تاکنون اطلاعاتی از کاربرد PRP در کنار بافت همبند کام به عنوان غشاء وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارایی بافت همبند کام (CTG یا Connective tissue graft) به عنوان غشاء و ABBM در حضور و عدم حضور PRP در درمان ضایعات داخل استخوانی آلوئول بود.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، 15 جفت ضایعه داخل استخوانی در 15 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن به طور تصادفی و Split mouth تحت درمان با PRP+ABBM+CTG (گروه آزمون) و ABBM+CTG (گروه شاهد) قرار گرفتند. پارامترهای کلینیکی شامل تغییرات عمق پاکت، حد چسبندگی کلینیکی، موقعیت مارجین لثه، موقعیت کرست استخوان و عمق ضایعه تا کرست و عمق ضایعه تا سازه آکریلی قبل و 6 ماه بعد از درمان طی جراحی بازبینی ارزیابی شد. جهت مقایسه میانگین هر یک از متغیرها بین دو گروه، از آزمون پارامتریک t مستقل و برای مقایسه میانگین هر یک از متغیرها قبل و بعد از درمان در هر گروه از آزمون Paired-t استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در پارامترهای مورد بررسی قبل و 6 ماه بعد از درمان بین دو گروه مشاهده نشد. بعد از 6 ماه گروه آزمون کاهش میانگین عمق پروب 8/0 ± 8/2 (0001/0 > p value) میلی‌متر، تغییر در حد چسبندگی 2/0 ± 5/2 (0001/0 > p value) میلی‌متر و پر شدن ضایعه استخوانی 4/0 ± 6/2 میلی‌متر (0001/0 > p value) را نشان داد. در گروه شاهد کاهش میانگین عمق پروب 4/0 ± 3 میلی‌متر  (0001/0 > p value)، تغییر در حد چسبندگی 8/0 ± 7/2 میلی‌متر (0001/0 > p value) و پر شدن ضایعه استخوانی
3/1 ± 7/2 میلی‌متر (0001/0 > p value) بود.

نتیجه‌‌گیری: بر اساس پژوهش حاضر هر دو گروه درمانی CTG+ABBM+PRP و CTG+ABBM در درمان ضایعات داخل استخوانی مؤثر بودند و PRP نتوانست نقش مضاعفی در بهبود پارامترهای بالینی مورد بررسی ایفا نماید. همچنین بافت همبند کام توانست به عنوان غشاء در درمان رژنراتیو ضایعات داخل استخوانی مؤثر باشد.

كليد واژه‌ها: بافت همبند، رژنراسیون هدایت شده بافتی، پلاسمای غنی از پلاکت، پريودنشیم.
چاپ شده
2012-02-25
استناد به مقاله
1.
اصفهانیانو, مقدسح, مقدسا, Esfahanian V, Moghaddas H, Moghaddas O. تأثیر کاربرد بافت همبند کام به عنوان غشاء به همراه استخوان معدنی با کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25فوریه2012 [ارجاع شده 9دسامبر2022];8(1):1-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/354

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد