بررسي توزيع تنش به روش اجزاي محدود در دندان مولر دوم مندیبل ترمیم شده با پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي

  • مجتبی محمودی كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مكانيك، دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ايران.
  • علیرضا سعیدی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ايران.
  • سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، كرمان، ايران
  • مریم السادات هاشمی پور استادیار، گروه بیماری های دهان و فك و صورت، دانشکده دندان پزشکی و عضو مرکز تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران.
  • Mojtaba Mahmoodi Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Bahonar University, Kerman, Iran.
  • Ali Reza Saeidi Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Bahonar University, Kerman, Iran.
  • Sayed Abdolreza Ganjalikhan Nasab Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Mechanical Engineering, Bahonar University, Kerman, Iran.
  • Maryam sadat Hashemipour Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

چکیده

مقدمه: دندان‌های تحت درمان کانال ريشه، بيشتر به دليل عوامل بازسازي تاج در مقایسه با عدم موفقيت درمان ريشه تخریب می‌شوند. اين تحقيق به مقايسه توزیع تنش در پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي در دندان‌هاي درمان ریشه شده به کمک روش اجزاء محدود پرداخته ‌است. همچنين تأثير جنس پست نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی که از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد، يک دندان مولر دوم سالم منديبل در بلوک آکريلي مانت شد و با استفاده از فرایند سایش، مقاطع عرضي از دندان تهيه و سپس از مقاطع مختلف عکس تهیه گردید. عکس‌ها وارد محيط نرم‌افزار شده و پس از به دست آمدن پروفيل‌هاي هر مقطع و اتصال آن‌ها به يکديگر مدلي از دندان تهيه گردید. در تمام نمونه‌ها يک بار به شدتMPa  43/10 روي mm2 23 از سطح اکلوزال معادل 240 نیوتن تحت زاويه °45 اعمال شد. سپس با طراحي مدل‌هاي ترميمي براي پست‌هاي ريختگي و پيش‌ساخته اثر جنس پست مورد آناليز قرار گرفت.

يافته‌ها: پست‌هاي ريختگي تنش‌هاي کمتري را نسبت به پست‌هاي پيش‌ساخته توليد مي‌کنند و از نظر موقعیت تنش پست‌های پیش‌ساخته نسبت به پست‌های ریختگی محافظه کارانه‌تر هستند. پست طلا از نظر محل تمرکز تنش نسبت به پست تيتانيوم مطلوب‌تر است، زیرا در پست طلا تمرکز تنش در ناحيه سرويکال اتفاق مي‌افتد و در صورتي که تنش منجر به شکست ريشه شود امکان ترميم مجدد آن وجود دارد.

نتیجه‌گیری: پست‌هاي ريختگي نسبت به پست‌هاي پيش‌ساخته تنش‌هاي خيلي کمتري در ريشه به وجود مي‌آورند و به جز پست ريختگي طلا در بقيه موارد پست‌هاي ريختگي از نظر موقعيت تنش خطرناک‌تر هستند.

کلید واژه‌ها: آناليز تنش دنداني، آناليز اجزاء محدود، پست- كور، روش
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
محمودیم, سعیدیع, گنجعلیخان نسبسع, هاشمی پورما, Mahmoodi M, Saeidi AR, Ganjalikhan Nasab SA, Hashemipour M sadat. بررسي توزيع تنش به روش اجزاي محدود در دندان مولر دوم مندیبل ترمیم شده با پست‌هاي پيش‌ساخته و ريختگي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 23می2022];7(4):355-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/368

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد