بررسی موقعیت فوقانی- تحتانی کانال منديبل و تنوعات آناتومیک آن در راديوگرافي پانوراميک مراجعین بیشتر از 18 سال

  • روشنک غفاری استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • احمد متقی استادیار، گروه جراحي دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • مهدی الهی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • سیما سقایی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • Roshanak Ghafari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Ahmad Motaghi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Elahi DDS, Isfahan, Iran.
  • Sima Saghaie Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: توجه به موقعیت و شکل کانال منديبل برای جلوگیری از وقوع مشکلات در جراحی‌‌های فک پایین ضروری است. هدف از این پژوهش، تعيين فراواني موقعیت فوقانی تحتانی کانال منديبل و تنوع‌های آناتومیک آن در راديوگرافي پانوراميک بيماران بالاي 18 سال مراجعه‌ كننده به دانشکده دندان‌پزشکي خوراسگان اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصيفي- تحليلي، 260 کلیشه جهت بررسي تنوع‌های موقعیت کانال منديبل بررسی شدند. مشخصات فردی بیمار، نوع کانال از نظرموقعیت، مطابق با تقسیم‌بندی نورتجه (موقعیت بالا، پایین یا حد وسط نسبت به اپکس دندان مولر اول و بوردر تحتانی مندیبل)، فاصله بوردر فوقاني لينگولا تا مرکز راموس، وجود کانال دو شاخه، شکل و سمت درگیری، وجود اختلال در بی‌حسی و یا دندان غایب در سمت کانال دو شاخه ثبت گردید. اطلاعات توسط نرم‌افزار 10SPSS با آزمون 2χ تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: شایع‌ترین نوع کانال، كانال‌هاي با موقعیت حد وسط در ناحیه مولر اول بودند (8/55 درصد). كانال‌هاي با موقعیت پایین، رتبه دوم (35 درصد) و كانال‌هاي با موقعیت بالا، کمترین فراوانی را داشتند (2/9 درصد). بین درصد فراوانی انواع موقعیت کانال مندیبل نسبت به اپکس دندان مولر اول، اختلاف آماری معنا‌دار مشاهده نشد (14/0 = p value). میانگین فواصل بوردر فوقاني لينگولا تا مرکز راموس، در كانال‌هاي با موقعیت پایین 7/10 میلی‌متر، در كانال‌هاي با موقعیت حد وسط 35/11 میلی‌متر و در كانال‌هاي با موقعیت بالا، 87/10 میلی‌متر بود که تفاوت آماری معنا‌‌داری بین فاصله لينگولا تا مرکز راموس در انواع موقعیت‌ها مشاهده نشد (14/0 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتايج مطالعه حاضر در رادیوگرافي پانوراميك بین درصد فراوانی انواع موقعیت کانال مندیبل نسبت به اپکس دندان مولر اول و همچنين بین فاصله لينگولا تا مرکز راموس در كانال‌هایي با موقعیت متفاوت، اختلافي وجود ندارد. انجام مطالعه مشابه با تهیه سي‌تي‌اسكن توصيه مي‌شود.

کلید واژه‌ها: عصب دنداني تحتاني، پرتو‌نگاری پانورامیک، منديبل.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
غفاریر, متقیا, الهیم, سقاییس, Ghafari R, Motaghi A, Elahi M, Saghaie S. بررسی موقعیت فوقانی- تحتانی کانال منديبل و تنوعات آناتومیک آن در راديوگرافي پانوراميک مراجعین بیشتر از 18 سال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 8آگوست2022];7(4):380-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/372

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد