مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی

  • رضا خدادادی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پروتز‌های دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • رسول منیری فر استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پروتز‌های دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نوید عسگری دستيار تخصصي، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمد بهاروندی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Reaz Khodadadi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthodontics , School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Rasool Monirifar Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthodontics , School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Navid Asgari Postgraduate Student, Department of Prosthodontics , School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Baharvandi Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌هاي مرسوم دندان‌پزشکی زیبایی، ساخت روکش متال‌سرامیک است که لازم است از نظر رنگ با دیگر دندان‌های بیمار مشابه باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه رنگ بازسازی شده در لابراتوار توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی با توجه به رنگ ثابت سفارش داده شده توسط دندان‌پزشك بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، یک دندان سانترال بالا از یک مدل دندان‌پزشکی برای روکش متال‌سرامیک آماده‌سازی شد. پس از قالب‌گیری و تهیه فریم ورک، تعداد 36 قالب از روی مدل اصلی برای 36 آزمايشگاه،  تهیه شد و بر روی هر دای، 2 فریم ورک استاندارد سازی شده و روکش متال‌سرامیکی آماده گردید. برای هر آزمايشگاه 2 فریم ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد پرسلن با رنگ A3 بر روی فریم‌های استاندارد قرار دهند و گلیز نمایند. هر نمونه توسط دستگاه Shadepilot مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص‌های رنگ a*,b*,L* و DE برای هر نمونه در سه ناحیه انسیزالی، میانی و سرویکالی محاسبه شد و با استفاده از آزمون آماری T-test و رگرسیون خطی مورد آنالیز قرار گرفت ( 05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار DE رنگ نمونه‌ها در گروه آزمايشگاه‌هاي تجربی93/1 ± 56/3 در ناحیه يك ‌سوم انسیزال، 40/2 ± 54/2 در يك ‌سوم میانی و 16/1 ± 0/3 در يك ‌سوم سرویکال و در گروه آزمايشگاه‌هاي دارای مدرک دانشگاهی 19/3 ± 6/5 در يك‌ سوم انسیزال، 02/1 ± 11/2 در يك‌ سوم میانی و 72/0 ± 187/2 در يك ‌سوم سرویکال بود. آزمون t-test اختلاف معناداری بین DE نواحی يك ‌سوم انسیزال در دو گروه نشان داد (003/0 = p value). بر اساس آزمون رگرسیون، تفاوت آماری اختلاف رنگ در ناحیه انسیزالی ناچیز بود (128/0 = R2).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباط سابقه کار با دقت رنگ در ناحیه انسیزالی کراون شاخص‌تر بود؛ بدین مفهوم که تكنيسين‌های تجربی، دقت عمل بیشتری در بازسازی رنگ لبه انسیزال روکش‌های متال‌سرامیک داشتند.

کلید واژه‌ها: روکش دندان، رنگ، اسپکتروفتومتري.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
خدادادیر, منیری فرر, عسگرین, بهاروندیم, Khodadadi R, Monirifar R, Asgari N, Baharvandi M. مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 23می2022];7(4):425-33. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/376

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد