ریزنشت اپیکالی دندان‌های درمان ریشه شده با و بدون فایل Patency

  • m - Aminozarbian
  • m - Feizianfard
  • L Bagheri

چکیده

مقدمه: استفاده از فایل Patency در هنگام آماده‌سازی کانال و تأثیر آن بر کیفیت سیل نهایی اپیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان سیل اپیکال کانال پس از استفاده از فایل Patency در هنگام آماده‌سازی کانال و مقایسه آن با حالتی که از این فایل استفاده نشده، طراحی گشته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 90 دندان تک کانال بالغ و سالم کشیده‌ شده انسان، از ناحیه طوق قطع شده و به دو گروه آزمایش 40‌تایی و دو گروه کنترل 5‌تايی تقسیم شدند. آماده‌سازی کانال‌ها در هر دو گروه آزمایش طبق تکنیک step back انجام گرفت، با این تفاوت که در گروه اول از فایل Patency استفاده نشد در حالی‌که در گروه دوم از فایل Patency در هنگام آماده‌سازی کانال استفاده شد. دندان‌ها توسط تکنیک تراکم جانبی پر شدند. در گروه‌های کنترل هیچ‌گونه آماده‌سازی و پر کردن در کانال‌ها انجام نشد. سپس کل سطح ریشه دندان‌های گروه‌های آزمایش و گروه کنترل مثبت به غیر از دو میلی‌متر اپیکالی، توسط موم چسب و لاک ناخن پوشانده شدند و به مدت 5 روز در جوهر پلیکان مشکی در دمای 37 درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور گرديدند. پس از 5 روز، میزان نشت جوهر به داخل کانال از طریق استریو میکروسکوپ اندازه‌گیری شد و اطلاعات توسط آزمون t-student مقایسه گرديد. نتايج: ميانگين نفوذ رنگ در گروه اول 13/10 ميلی‌متر و در گروه دوم 30/6 ميلی‌متر به دست آمد که اين اختلاف معنی‌دار بود. نتيجه‌گيري: استفاده از فايل Patency در حين آماده‌سازی کانال به افزايش سيل اپيکالی کانال کمک نمود.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
Aminozarbian m, Feizianfard m, Bagheri L. ریزنشت اپیکالی دندان‌های درمان ریشه شده با و بدون فایل Patency. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 4ژوئن2023];2(2):5-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/41

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد