بررسی دقت ابعادی نوعی هیدروکلوئید برگشت‌ناپذیر پس از ضد عفونی با محلول ازن در آب

  • فرحناز نجاتی دانش استاد، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امید صوابی صوابی استاد، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سید نوید عسکری دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • صوفیا شفیعی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Farahnaz Nejati Danesh Professor, Biomaterial Dental Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Omid Savabi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sayed Navid Asgari Postgraduate Student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sofia Shafie Postgraduate Student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: ضد عفونی قالب‌های تهیه شده از دهان بیمار در پیش‌گیری از انتقال عفونت از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی ثبات ابعادی نوعی ماده قالب‌گیری هیدروکلوئید برگشت‌ناپذیر پس از ضد عفونی با محلول ازن در آب به روش غوطه‌وری و اسپری بود.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، 50 قالب هیدروکلوئید برگشت‌ناپذیر از یک مدل آكريلي فك بالا شامل 4 عدد آنالوگ اباتمنت Straumann   تهیه و به 5 گروه 10‌تایی تقسيم شدند: گروه شاهد، گروه‌های با 5 و 10 دقيقه غوطه‌وری در محلول گاز ازن در آب و گروه‌های با 5 و 10 دقيقه اسپری محلول گاز ازن در آب. سپس قالب‌ها با گچ نوع IV   ريخته شدند. ابعاد و فاصله دای‌های گچی در هر گروه با دستگاه Coordinate measuring machine با دقت 1 میکرون اندازه‌گيري شد. درصد تغييرات ابعادي قطر و ارتفاع داي‌ها و فواصل بين آن‌ها توسط آزمون‌هاي آماري ANOVA، One sample t و Paired-t مورد مقايسه قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: آزمون ANOVA یک طرفه اختلاف معني‌داري بين تغييرات ابعادي در گروه‌های آزمون و گروه شاهد نشان نداد. قطر و ارتفاع داي‌ها در تمام گروه‌های مورد مطالعه نسبت به مدل اصلی کاهش یافت. آزمونOne sample t نشان داد كه به جز ارتفاع دای بدون آندرکات در روش ضد عفونی اسپری به مدت 5 و 10 دقیقه (02/0 = p value و 01/0 = p value) و قطر دای با آندرکات در روش ضد عفونی اسپری به مدت 10 دقیقه (02/0 = p value) در هيچ يك از ابعاد در مقايسه با مدل اصلي اختلاف معني‌داري وجود نداشت. آزمون t-Paired در هیچ یک از گروه‌های مورد بررسي تفاوت معني‌داري بین ابعاد داي‌هاي با و بدون اندركات نشان نداد.

نتیجه‌‌گیری: دقت قالب‌های هیدروکلوئید برگشت‌ناپذیر تحت تأثیر غوطه‌وری در محلول ازن در آب قرار نمی‌گیرد. اسپری به مدت 5 و 10 دقیقه می‌تواند دای‌های کوچکتری ایجاد کند.

كليد واژه‌ها: کنترل عفونت، ضد عفونی، غوطه‌وری، مواد قالب‌گیری دندا‌ن‌پزشکی، مواد ضد عفونی کننده، ازن.
چاپ شده
2012-02-14
استناد به مقاله
1.
نجاتی دانشف, صوابیاص, عسکریسن, شفیعیص, Nejati Danesh F, Savabi O, Asgari SN, Shafie S. بررسی دقت ابعادی نوعی هیدروکلوئید برگشت‌ناپذیر پس از ضد عفونی با محلول ازن در آب. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14فوریه2012 [ارجاع شده 9دسامبر2022];8(1):18-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/427

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد