مقایسه سیل ثانویه سه ماده White MTA، C&B MetaBond و Cavit در دندان‌های درمان ریشه شده به روش نفوذ میکروبی

  • AA - Khademi
  • N Hajihasani

چکیده

مقدمه: ریزنشت کرونالی، بزرگترین دلیل شکست درمان‌های اندودنتیک می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی سیل سه ماده MTA سفید، C&B Metabond و Cavit در برابر ریزنشت کرونالی انتروکوک فکالیس به مدت چهار ماه بود. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، تعداد 90 دندان تک کاناله کشیده شده انسان انتخاب شد. پس از پاک‌سازی و شکل‌دهی کامل، با گوتاپرکا پر گرديد. دندان‌ها بطور تصادفی به چهار گروه 20‌تایی و دو گروه کنترل مثبت و منفی 5‌تایی تقسیم شدند. سه میلی‌متر گوتاپرکا از ناحیه کرونالی کانال‌های ریشه در سه گروه يك، دو و سه خارج و به ترتیب با یکی از سه ماده C&B Metabond و Cavit و MTA سفید جایگزین شدند. گروه چهار هیچ ماده‌ای براي Orifice plug دریافت نکرد. سپس سطح خارجی ریشه‌ها به جز انتهای اپیکالی آنها با دو لایه لاک پوشانیده شدند و همه دندان‌ها در سیستم طراحی شده برای این آزمایش، قرار داده شدند. پس از استریلیزاسیون کل سیستم، به ظروف حاوی محلول محیط کشت BHI منتقل شدند و هر سه روز یکبار، محلول تازه حاوی انتروکوک فکالیس به سیستم تزریق گردید. نمونه‌ها به مدت 120 روز، روزانه بررسی شدند و زمان وقوع کدورت در مورد هر نمونه ثبت شد و با روش آنالیز واریانس و دانكن ارزیابی گردیدند. نتايج: در گروه کنترل مثبت، تمام نمونه‌ها پس از 24 ساعت آلوده شدند و در گروه کنترل منفی هیچ کدام از نمونه‌ها تا پایان زمان آزمایش آلوده نشدند. گروه يك و گروه دو هیچ تفاوت قابل ملاحظه آماری با گروه سه نداشتند. اما گروه‌های يك و دو بطور قابل توجهی از گروه چهار متفاوت بودند، در حالی که گروه سه تفاوت معنی‌داری با گروه چهار نداشت. نتيجه‌گيري: کانال‌های درمان ریشه شده با Orifice plug از دو ماده C&B Metabond و یا Cavit بطور قابل ملاحظه‌ای نشت کمتری نسبت به گروه بدون سیل داشتند. بنابراین، این مواد می‌توانند به عنوان intra orifice barrier قبل از شروع درمان‌های ترمیمی براي جلوگیری از ریزنشت کرونالی توصیه شوند.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
Khademi A, Hajihasani N. مقایسه سیل ثانویه سه ماده White MTA، C&B MetaBond و Cavit در دندان‌های درمان ریشه شده به روش نفوذ میکروبی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 18می2022];2(2):18-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/44

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد