ريزنشت كرونالي حاصل از كاربرد مواد همرنگ مختلف همراه با پست‌هاي تقويت شده با فيبر در استحكام‌بخشي دندان‌های ضعیف: يك مقايسه آزمايشگاهي

  • F - Shirani
  • MR Malekipour
  • M Zare Jahromi
  • M Nekoueiparvar

چکیده

مقدمه: علاوه بر استحكام‌بخشي مواد چسبنده به عاج، ريزنشت آنها به عنوان يك شاخص در بازسازي دندان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان ريزنشت كرونالي هنگام استفاده از مواد همرنگ مختلف در ناحیه ریشه به همراه پست‌هاي شفاف در تقويت دندان‌هاي قداميِ درمان ريشه شده، بود. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مداخله‌اي- تجربي، 48 دندان سنترال فك بالاي كشيده شده سالم جمع‌آوري و به چهار گروه 12 تايي تقسيم شد. درمان ريشه در مورد همه نمونه‌ها صورت گرفت و سپس از 2 ميلي‌متري بالاي محل اتصال سمان به عاج، تاج از ريشه جدا شد. با گشاد کردن کانال ریشه، استوانه‌ای يكنواخت براي مشابه‌سازی آنها به دندان‌های ضعیف شده ايجاد گردید. در گروه اول، کانال گشاد شده صرفاً با گوتاپركا پر شد. در مورد بقيه گروه‌ها پس از آماده‌سازي ديواره كانال ريشه، سطح پست بعد از تميز كردن با الكل، به ماده باندينگ آغشته و كيور شد. در گروه دوم، پست توسط كامپوزيت تراكم‌پذير، ودر گروه سوم توسط كامپوزيت سلف كيور گرديد و در گروه چهارم، با كامپوزيت دوال كيور همزمان با تقویت دیواره ضعیف شده ریشه چسبانده شد. بعد از آماده‌سازي، دندان‌ها از وسط پست دو نيمه شدند. بررسی ریزنشت با استريو ميكروسكوپ مجهز به دوربين ديجيتالي در مقیاس میلی‌متر انجام گرفت. براي مقایسه میانگین ریزنشت بین گروه‌های مورد مطالعه، از آزمون آناليز واريانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین ریزنشت بین هر دو گروه از پس‌آزمون (Least Significant Difference-LSD) استفاده شد. نتايج: بيشترين ميزان ريزنشت بر حسب ميلي‌متر مربوط به گروه كنترل و كمترين آنها مربوط به گروه سوم بود. اختلاف میانگین ریزنشت بین گروه‌های مورد مطالعه معنی‌دار بود. نتيجه‌گيري: استفاده از مواد همرنگ به عنوان عامل تقویت‌کننده در مقایسه با عدم استفاده از اين مواد، منجر به كاهش ريزنشت مي‌گردد. ميزان ريزنشت حد فاصل ريشه و ماده چسبنده در مقايسه با حد فاصل ماده همرنگ و پست بيشتر است.
چاپ شده
2007-06-30
استناد به مقاله
1.
Shirani F, Malekipour M, Zare Jahromi M, Nekoueiparvar M. ريزنشت كرونالي حاصل از كاربرد مواد همرنگ مختلف همراه با پست‌هاي تقويت شده با فيبر در استحكام‌بخشي دندان‌های ضعیف: يك مقايسه آزمايشگاهي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 30ژوئن2007 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];2(2):26-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/45

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد