بررسی اثر رنگ‌آمیزی بر استحکام خمشی نوعی سرامیک زیرکونیایی

  • مرضیه علی‌خاصی استاديار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران.
  • یزدان ثابت دندان‌پزشک، تهران، ايران.
  • عباس منزوی دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات لیزر دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • مریم مهاجرفر دستیار تخصصی، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران.
  • Marzeieh Alikhasi Assistant Professor, Dental Research Center and Department of Prosthodontics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Yazdan Sabet DDS, Tehran, Iran.
  • Abas Monzavi Associate Professor, Department of Prosthodontic Dentistry, Lazer Research Center, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Maryam Mohajerfar Postgraduate Student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده

مقدمه: برای دستیابی به نمای طبیعی، فریم ورک‌های زیرکونیا قبل و یا بعد از Sintering با استفاده از برخی از اکسید‌های رنگی رنگ‌آمیزی می‌شوند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر رنگ‌آمیزی سه رنگ A3 ,B3 و D3 بر روی استحکام خمشی دو محوري یک نوع سرامیک با بیس زیرکونیا (Cercon) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد ۴۰ دیسک سرامیکی Cercon در۴ گروه ۱۰‌تایی تهیه شدند. دیسک‌ها در کوره Sintering قرار گرفتند. سه گروه اول بر طبق دستور کارخانه با مواد رنگی مایع به رنگ‌های A3، B3، D3 رنگ‌آمیزی شدند. گروه آخر نیز به عنوان گروه شاهد بدون رنگ‌آمیزی باقی‌ماند. سپس نمونه‌ها به منظور اندازه‌گیری میزان استحکام خمشی دو محوري، بعد از پالیش در دستگاه
 Universal testing machine قرار داده شدند. از هر گروه، پنج نمونه برای ارزیابی ترکیب عنصری تحت Energy-dispersive X-ray analysis قرار گرفت. پس از ارزیابی توزیع نرمال داده‌ها، آنالیز واریانس یک طرفه انجام گردید و از آزمون‌های
(Tukey's HSD) Post-hoc با در نظر گرفتن 05/۰p value <  برای مقایسه گروه‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: رنگ‌آمیزی و نوع رنگ، اختلاف آماری معنی‌داری را بین استحکام خمشی گروه‌های مختلف ایجاد نمود (03/0 = p value). دیسک‌های گروه B3 به طور معنی‌داری بالاترین استحکام خمشی را بین گروه‌های رنگ شده داشتند؛ اما اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری با گروه رنگ نشده نداشتند (63/0 = p value). تنها دیسک‌های گروه A3 به طور معنی‌داری استحکام کمتری از گروه رنگ نشده داشتند
 (03/0 =p value ).

نتیجه‌گیری: رنگ‌آمیزی می‌تواند به طور معنی‌دار در کاهش استحکام خمشی این نوع سرامیک مؤثر باشد که باید هنگام به کارگیری کور زیرکونیایی Cercon به صورت کلینیکی مد نظر قرار گیرد. تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها: سرامیک، اكسيد زیرکونیوم، استحكام، رنگ.

چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
علی‌خاصیم, ثابتی, منزویع, مهاجرفرم, Alikhasi M, Sabet Y, Monzavi A, Mohajerfar M. بررسی اثر رنگ‌آمیزی بر استحکام خمشی نوعی سرامیک زیرکونیایی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 9دسامبر2022];8(1):27-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/473

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد