بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک

  • سارا کوشا استادیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران.
  • مهدی پورمهدی بروجنی استادیار، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ايران.
  • شیرین کلاهی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ايران.
  • Sara Koosha Assistant Professor , Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
  • Mahdi Pourmahdi Borujeni Assistant Professor, Department of Food Hygiene, School of Veterinary, Jondishapoor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  • Shirin Kolahi Dental Student, School of Dentistry, Jondishapoor University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده

مقدمه: هماهنگی بین رنگ ترمیم با دندان‌های طبیعی فرد در دندان‌پزشکی زیبایی همواره مطرح بوده است. یکی از دلایل تفاوت رنگ، نوع آلیاژ ساختار فلزی رستوریشن می‌باشد. هدف از این پژوهش، مقایسه تأثیر 4 نوع آلیاژ دگوباند 4 از گروه نابل بالا، بگوپال از گروه پالادیوم فراوان، مینالوکس و سوپرکست از گروه بیس متال نیکل- کروم بر روی رنگ پرسلن پوشاننده آن‌ها بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، از هر آلیاژ 5 دیسک به ضخامت 3/0 و قطر 10 میلی‌متر تهیه شد و پرسلن vita 3Dmaster 3M2، روی آن‌ها قرار داده شد. برای گروه شاهد نیز از این پرسلن، 5 نمونه به ضخامت 2 میلي‌متر ساخته شد. جهت بررسی رنگ از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده گردید و رنگ نمونه‌ها بر اساس سیستم CIELAB مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزيابي داده‌ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey انجام گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: آلیاژهای مورد مطالعه با گروه شاهد در محور‌های a* و b* تفاوت معنی‌دار داشتند (001/0 > p value). نمونه‌های آلیاژ با یکدیگر در محور‌های a* و b* اختلاف معنی‌دار نداشتند (05/0 < p value). در محور L* بین آلیاژ سوپرکست و بگوپال تفاوت معنی‌دار ملاحظه گردید (009/0 = p value) همچنین گروه شاهد با بگوپال تفاوت معنی‌دار داشت (013/0 = p value). مقادیر E∆ آلیاژهای مورد مطالعه نیز اختلاف معنی‌دار نداشت (17/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: نوع آلياژ‌های مورد مطالعه، بر روی رنگ نهایی رستوریشن‌های پرسلن تأثير دارد؛ اما اين تفاوت رنگ از نظر بالینی در محدوده قابل قبول مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: ترميم‌هاي فلز- سرامیک، آلياژها،‍‍‍ رنگ، اسپکتروفتومتري.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
کوشاس, پورمهدی بروجنیم, کلاهیش, Koosha S, Pourmahdi Borujeni M, Kolahi S. بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):260-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/489

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد