آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر شیراز در رابطه با بیماری ایدز

  • مهرو وجدانی دانشیار، گروه پروتز‌های دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • میترا فرزین دانشیار، گروه پروتز‌های دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران .
  • رضا درفشی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • آناهیتا صفری استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران.
  • گلسا مددی دندان‌پزشک، شيراز، ايران.
  • Mahroo Vojdani Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Mitra Farzin Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Reza Darafshi Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Anahita Safari Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Golsa Madadi

چکیده

مقدمه: خطر مواجهه با عفونت‌های ویروس ايدز همواره یکی از نگرانی‌های دندان‌پزشکان و پرسنل بهداشتی به حساب می‌آید. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی، نگرش و چگونگی عملکرد دندان‌پزشکان شهر شیراز در مقابل عفونت ايدز بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی با استفاده از 68 پرسش‌نامه با 45 سؤال، بین دندان‌پزشکان شهر شیراز (عمومی و متخصص) انجام گردید. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ANOVA، t و Pearson correlation مورد بررسی قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: درصد پاسخ‌گویی در این مطالعه 88 درصد (60 پرسش‌نامه) بود. میانگین آگاهی دندان‌پزشکان از مجموع 13 نمره 9/1 ± 9/8 و میانگین سطح عملکرد 2/3 ± 15/10 بود و تفاوت آماری معنی‌داری میان مردان و زنان دیده نشد (51/0 = p value). بین سطح آگاهی و سن دندان‌پزشک رابطه آماری معنی‌داری مشاهده شد، به این ترتیب که سطح آگاهی با افزایش سن کاهش (03/0 = p value) و میزان عملکرد افزایش يافت (001/0 = p value). 3/93 درصد اعتقاد داشتند که درمان بیماران آلوده به ویروس ايدز جزء وظیفه حرفه‌ای آن‌ها است. 70 درصد دندان‌پزشکان عقیده داشتند که خطر انتقال عفونت با وجود رعایت احتیاط‌های لازم به آن‌ها زیاد می‌باشد. در میان سؤالات مربوط به نگرش، هیچ تفاوت معنی‌داری در سطح آگاهی و عملکرد گروه‌های پاسخ دهنده مشاهده نگردید
(29/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: بر پایه مطالعه حاضر، آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان در مورد بیماری ايدز ضعیف بود. بنابراین لازم است که آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان در مورد بیماری ايدز ارتقاء يابد. پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های آموزش دندان‌پزشکان توجه بیشتری به این مسأله صورت گیرد.

كليد واژه‌ها: ایدز، آگاهی، نگرش، عملکرد، دندان‌پزشکان
چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
وجدانیم, فرزینم, درفشیر, صفریآ, مددیگ, Vojdani M, Farzin M, Darafshi R, Safari A, Madadi G. آگاهی، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر شیراز در رابطه با بیماری ایدز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(4):365-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/503

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد