بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین

  • پریسا صالحی دانشیار، گروه ارتودنسي و عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ايران.
  • سمیه حیدری دستیار تخصصی، گروه ارتودنسي و عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ايران.
  • فرزانه خواجه دستیار تخصصی، گروه ارتودنسي و عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شیراز، ايران.
  • Parisa Salehi Associate Professor, Department of Orthodontics and Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Somayeh Heidari Postgraduate Student, Department of Orthodontics and Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
  • Farzaneh Khajeh Postgraduate student, Department of Orthodontics and Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

چکیده

مقدمه: یک مشکل اساسی در درمان بیماران با مال اکلوژن کلاس  IIIاسکلتی، تشخیص افتراقی بین نیاز بیمار به درمان ارتودنسی به تنهایی و یا درمان ارتودنسی توام با جراحی است که این تصمیم‌گیری معمولاً باید در سنین پایین انجام شود. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در بالغین بود تا زمینه برای استفاده از این ساختار آناتومیک به عنوان شاخصی در پیش‌بینی رشد فک پایین در مطالعات آینده فراهم شود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 71 رادیوگرافی سفالومتری لترال که از پرونده بیماران بالغ یک مطب خصوصی ارتودنسی استخراج شده بودند، انجام شد. نمونه‌ها شامل 20 بیمار با رابطه کلاس I اسکلتی، 19 بیمار کلاس II اسکلتی و 32 بیمار با مال
اکلوژن کلاس III اسکلتی از هر دو جنس بودند. مساحت سینوس فرونتال (میلی‌متر مربع)، SNA (Sella-nasion-subspinal)، SNB (Sella-nasion-supramental)، ANB (Subspinal-nasion-supramental)، ویتز، اورجت، زوایای سادل، گونیال و فاسیال، طول کل مندیبل و طول تنه مندیبل بر روی تصاویر سفالومتری ارزیابی گردید. با استفاده از آزمون آماری Pearson Correlation، همبستگی بین مساحت سینوس فرونتال با سایر شاخص‌های سفالومتریک در سطح اطمینان 95/0 مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: رابطه همبستگی معنی‌دار و مستقیمی بین مساحت سینوس فرونتال با SNB، زاویه گونیال، زاویه فاسیال، طول بادی مندیبل و طول کل مندیبل وجود داشت. رابطه معکوس بین اندازه سینوس فرونتال با ANB، اورجت و ویتز، نیز از نظر آماری معنی‌دار بود. مساحت سینوس فرونتال بیشترین میزان همبستگی را با طول مندیبل (69/0 = r) و طول تنه مندیبل (60/0 = r) نشان داد (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: به نظر می‌رسد مساحت سینوس فرونتال می‌تواند به عنوان شاخص کمکی برای تعیین اندازه نهایی مندیبل مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت نقش ارزشمندی در کمک به فرایند تشخیص و طراحی درمان بیماران خواهد داشت.

كليد واژه‌ها: سینوس، فرونتال، مندیبل، مال اكلوژن.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
صالحیپ, حیدریس, خواجهف, Salehi P, Heidari S, Khajeh F. بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 13ژوئن2024];8(3):244-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/504

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد