بررسی مقایسه‌ای پاسخ هیستوپاتولوژیک پالپ دندان سگ، به فرموکرزول و سولفات‌فریک 5/15 درصد، پس از درمان پالپوتومی

 • E Jabbarifar Associated Professor, Department of Pedodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
 • P Deyhimi
 • S Moradkhani
 • سید ‌ابراهیم جباری‌فر دانشیار، بخش کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پرویز دیهیمی ستادیار، بخش آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • سلمان مرادخانی دندان‌پزشک

چکیده

 • مقدمه: درمان پالپوتومی دندان‌‌های شیری و دایمی جوان، روشی رایج در دندان‌پزشکی کودکان است. به این منظور، ترکیبات، مواد و روش‌های مختلفی به صورت بالینی در انسان و حیوان مورد استفاده قرار گرفته‌ و با روشهای مختلف ارزیابی شده‌اند. در این پژوهش، پاسخ‌های هیستوپاتولوژیک پالپ دندان سگ به سولفات فریک 5/15 درصد، و فرموکرزول با هم مقایسه گردید.
 • مواد و روش‌ها: 40 دندان دایمی سالم و بدون پوسیدگی یا آسیب قبلی، از يك قلاده سگ انتخاب شد. بعد از بیهوش کردن سگ، 20 دندان به طور تصادفی با روش فرموکرزول (گروه1) و 20 دندان با روش سولفات فریک 5/15 درصد (گروه 2) پالپوتومی شد. یک ماه پس از درمان، بار دیگر حیوان بیهوش و به روش ویتال پرفیوژن معدوم گردید. سپس دندان‌ها از فک‌ها خارج و لام‌های تهیه شده از آن توسط پاتولوژیست دهان و فک و صورت مشاهده و اطلاعات مربوط به متغیرهای التهاب و درجات آن، عمق نفوذ التهاب و کلسیفیکاسیون، تشکیل پل عاجی و نکروز گزارش شد. سپس اطلاعات در نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون‌های کای‌اسکوئر و مان‌ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
 • نتایج: در 70 درصد دندان‌های گروه 1 و 75 درصد دندان‌های گروه 2 التهاب دیده نشد، ولی به ترتیب در 25 درصد دندان های گروه 1 و 20 درصد دندان های گروه 2، التهاب در پالپ کرونالی ریشه وجود داشت. در 80 درصد دندان‌های گروه 1 و 75 درصد دندان‌های گروه 2، کلسیفیکاسیون مشاهده نشد. در 65 درصد دندان‌های گروه 1 و 55 درصد دندان‌های گروه 2، نکروز مشاهده نگردید. در 65 درصد دندان‌های گروه 1 و 45 درصد دندان‌های گروه 2، شواهدی از تشکیل پل عاجی مشاهده نشد. در هیچ‌یک از این موارد تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد.
 • نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها و فقدان تفاوت معنی‌دار در میزان التهاب، عمق نفوذ التهاب، کلسیفیکاسیون، پل عاجی و نکروز و نیز با توجه به سایر جنبه‌ها و خصوصیات کاربردی سولفات فریک در مقایسه با فرموکرزول، سولفات فریک می‌تواند یکی از جانشین‌های فرموکرزول در پالپوتومی دندان‌های شیری و دایمی ریشه تکمیل نشده باشد.
 • کلید واژه‌ها: پاسخ‌های هیستوپاتولوژیک، پالپوتومی، مطالعه‌ی حیوانی، پالپ دندان، سولفات
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Jabbarifar E, Deyhimi P, Moradkhani S, جباری‌فرس‌, دیهیمیپ, مرادخانیس. بررسی مقایسه‌ای پاسخ هیستوپاتولوژیک پالپ دندان سگ، به فرموکرزول و سولفات‌فریک 5/15 درصد، پس از درمان پالپوتومی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):16-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/51

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد