كاربرد پودر آلوگرافت دمينراليزه متعاقب جراحي دندان عقل نهفته پايين بر شاخص‌هاي پريودنتال در ناحیه ديستال دندان مولر دوم

  • سید مهدي قريشيان استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • داريوش هاشمي نيا استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • عليرضا حيدري نسب دانشجوي دندان‌پزشكي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Sayed Mehdi Ghoreishian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Dariosh Hasheminia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Alireza Heidarynasab Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مطالعات مختلفي در مورد نهفتگي دندان عقل و ضايعات پريودنتال در ناحيه ديستال مولر دوم وجود داردكه ارتباط بين خارج كردن دندان و تأثير آن در بهبودي اين ضايعات را بررسي مي‌كند. هدف اين پژوهش، بررسي تأثير پروتئین استخواني دمينراليزه در بهبودي ضايعات پريودنتال بعد از جراحی دندان عقل نهفته در مراجعين به بخش جراحي دهان، فك و صورت دانشكده دندان‌پزشكي اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در اين كارآزمايي باليني یک‌سو‌کور، تعداد 16 نفر از مراجعين به بخش جراحي دهان كه کاندید جراحي دندان عقل نهفته دو طرف پايين بودند، به طور تصادفي نمونه‌گيري و انتخاب شدند. وجود دندان عقل دو طرفه، دندان مولر دوم مجاور آن‌ها و میانگین سن 26 سال از معيارهاي ورود به مطالعه بود. شاخص عمق پاكت و موقعیت لثه چسبنده در ديستال مولر دوم در دو گروه شاهد و مورد قبل از جراحي و دوازده هفته بعد اندازه‌گيري شد. میانگین تغییرات داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون Paired- t مورد بررسي و آناليز قرار گرفت (05/0 = α).

يافته‌ها: بين عمق پاكت و موقعیت لثه چسبنده قبل از جراحي دندان و دوازده هفته بعد از جراحي در هر گروه تفاوت معني‌دار وجود دارد (001/0 > p value). آزمون Paired-t نشان داد كه بين عمق پاكت (497/0 = p value) و موقعیت لثه چسبنده (155/0 = p value) در دو گروه بعد از دوازده هفته، اختلاف معني‌دار وجود ندارد.

نتيجه‌گيري: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، استفاده از پروتئین استخواني دمينراليزه تأثيري بر شاخص‌های پریودنتال متعاقب جراحی دندان عقل نهفته پایین ندارد.

كليد واژه‌ها: دندان نهفته، بيماري پريودنتال، جايگزين‌هاي استخوان.

چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
قريشيانسم, هاشمي نياد, حيدري نسبع, Ghoreishian SM, Hasheminia D, Heidarynasab A. كاربرد پودر آلوگرافت دمينراليزه متعاقب جراحي دندان عقل نهفته پايين بر شاخص‌هاي پريودنتال در ناحیه ديستال دندان مولر دوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(4):299-05. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/517

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد