تنوع مورفولوژی کام نرم در سفالومتری دیجیتال در افراد 35-15 ساله

  • روشنک غفاری استاديار، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • سعید آذربایجانی استاديار، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • سمیرا سادات نوربخش دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • Roshanak Ghaffari Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Saeed Azarbayejani Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Samira-Sadat Nourbakhsh DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: کام نرم قسمت فیبري- عضلاني کام خلفی است و در انسداد کامی- حلقی که به اعمال طبیعی مکیدن، بلعیدن و تلفظ مربوط می‌شود، نقش اساسی دارد. هدف از این پژوهش، تعیین تنوع مورفولوژی کام نرم در اشخاص نرمال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 169 سفالوگرام طرفی دیجیتال (94 زن و
75 مرد) در دو رده سنی 15 تا 20 سال و 21 تا 35 سال از افراد نرمال مراجعه کننده به یکی از مراکز خصوصی رادیولوژی فک و صورت اصفهان انتخاب شدند. مورفولوژی کام نرم بر روی سفالومتری‌ها بررسی شد و به 6 تیپ کلی تقسیم شدند. همچنین طول کام بین هر تیپ و میزان تفاوت بین گروه‌های سنی و جنسی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. داده‌ها از طریق آزمون‌های 2c، t و آناليز واريانس يك طرفه تجزیه و تحلیل شدند (05/0 ‌> p value).

یافته‌ها: مورفولوژی کام نرم به 6 تیپ تقسیم شد که شایع‌ترین آن‌ها تیپ 1 (برگی شکل) بود. تفاوت معنی‌داری در شکل کام نرم بین دو جنس زن و مرد وجود داشت
(02/0 = p value‌) میانگین طول کام نرم در مردان بیشتر از زنان بود (03/0 = p value‌). همچنین طول کام نرم در تیپ 3 (Butt like- بشکه‌ای) به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از سایر تیپ‌ها بود (05/0 ‌> p value).

نتیجه‌‌گیری: کام نرم دارای نمای متنوعی در سفالوگرام طرفی می‌باشد. توجه به این تنوع می‌تواند راهنمای مفیدی در انسدادهای کامی- حلقی بیماران شکاف کام، سندرم آپنه انسدادی خواب و مشكلات تكلم باشد.

كليد واژه‌ها: کام نرم، سفالومتری، رادیوگرافی دیجیتال
چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
غفاریر, آذربایجانیس, نوربخشسس, Ghaffari R, Azarbayejani S, Nourbakhsh S-S. تنوع مورفولوژی کام نرم در سفالومتری دیجیتال در افراد 35-15 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 4ژوئن2023];8(4):356-64. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/519

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد