بررسي مقايسه‌اي تأثير كاربرد سيلر سطحي يا پرايمر خود اچ كننده بر ريزنشت حفرات كلاس V ترميم شده با Class V Cervical Restorative Resin

  • A Feiz Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, IRAN
  • A Shahpiri
  • عطيه فيض استاديار بخش ترميمي دانشكده دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  • عليرضا شاه پيري دندان‌پزشک

چکیده

  • مقدمه: امروزه مواد ترمیمی رزینی به نام Class V cervical restorative resin معرفی شده‌اند که همراه با سیلر سطحی اختصاصی آن (Seal-n-Shine) جهت کاهش ریزنشت در ترمیم حفرات کلاس V به‌کار می‌روند. در این مطالعه تأثیر كاربرد سيلر سطحي يا پرايمر خود اچ كننده بر ريزنشت حفرات كلاس V ترميم شده با اين ماده ترميمي مورد بررسی قرار گرفت.
  • مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربي- آزمايشگاهي، با استفاده از فرز کارباید 56، بر روي سطح فاسیال40 پرمولر بدون پوسیدگی، حفرات وج شکل کلاس V به ابعاد 3×3×5/1 میلی‌متر به نحوی تراشیده شد که مارجین اکلوزالی در مینا و مارجین سرویکالی روی سمان قرار گیرد. سپس دندان‌ها به 4 گروه مساوی تقسیم و هر گروه با استفاده از یک دسته از مواد زیر ترمیم شد: ماده رزینی کلاس V به تنهایی؛ ماده رزینی کلاس V به همراه سیلر اختصاصی آن؛ پرایمر خود اچ کننده SE Bond و ماده ترمیمی کلاس V؛ پرایمر خود اچ کننده SE Bond، ماده ترمیمی کلاس V و سیلر سطحی SE Bond. آن‌گاه همه نمونه‌ها در چرخه‌هاي حرارتي (1500 چرخه، 55-5) و سپس به ترتیب در محلول نیترات نقره 50 درصد و داروی ظهور قرار گرفتند. در نهایت، دندان‌ها به طور طولی برش خورده، جهت تعیین درجه ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ با بزرگ‌نمایی 28 بررسی شدند. نتايج حاصل با آزمون‌هاي آماري كروسكال- واليس و من- ويتني تحليل شد.
  • نتایج: در مارجین‌های مینایی، هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در ریزنشت بین گروه‌ها وجود نداشت. در مارجین‌های عاجی بین گروه یک و سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌دار مشاهده شد ([1 و 2]، [1 و 3]، [1 و 4]) اما تفاوت بین سایر گروه‌های دوتایی معنی‌دار نبود.
  • نتیجه‌گیری: جهت کاهش ریزنشت حاصل از کاربرد ماده ترمیمی کلاسV، استفاده از آن به تنهایی مؤثر نیست و بهتر است سیلر اختصاصی آن (Seal-n-Shine) در سطح ترمیم، یا یک عامل اتصال دهنده عاجی خود اچ کننده در زیر ترمیم به‌کار رود.
  • کلید واژه‌ها: ریزنشت، ريباندينگ، سيلر سطحي، پرايمر خود اچ كننده، ترميم‌هاي كلاس V.
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Feiz A, Shahpiri A, فيضع, شاه پيريع. بررسي مقايسه‌اي تأثير كاربرد سيلر سطحي يا پرايمر خود اچ كننده بر ريزنشت حفرات كلاس V ترميم شده با Class V Cervical Restorative Resin. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):27-1. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/53

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد