بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸)

  • وحید رخشان مربی، گروه آناتومی و مورفولوژی دندان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران
  • رامین کاویانی مربی، گروه آناتومی و مورفولوژی دندان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران
  • سید علیرضا مکی نژاد مربی، گروه آناتومی و مورفولوژی دندان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران
  • Vahid Rakhshan Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
  • Ramin Kaviani Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
  • Sayed Alireza Mackinejad Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: مطالعات بسیار کمی در مورد آنومالی تارودونتيسم در جامعه ایرانی انجام شده‌ است. هدف از این مطالعه توصیفی، بررسی فراوانی وقوع تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیولوژی در شهر تهران بود.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق توصیفی- مقطعی، رادیوگرافی‌های پانورامیک 150 مرد و 150 زن از دو مركز رادیولوژی واقع در شهر تهران جمع‌آوری شد و فراوانی تارودونتیسم در این افراد توسط یک دندان‌پزشک بررسی شد. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون آماری 2χ مورد بررسی آماری قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: شیوع تارودونتیسم در این مطالعه، 7/5 درصد (7/6 درصد در زنان و 7/۴ درصد در مردان) بود. آزمون 2χ نشان داد که بین مرد و زن اختلافی از نظر شیوع این آنومالی وجود ندارد (623/0 = p value). اختلاف بین فکین نیز از نظر آماری معنی‌دار نبود (098/0 = p value). همچنین اختلاف بین فراوانی تارودونتیسم در میان دندان‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود (060/0 = p value).

نتیجه‌گیری: شیوع تارودونتيسم در جمعیت مطالعه حاضر، مشابه معدود فراوانی‌های گزارش شده توسط محققین ایرانی و سایر تحقیقات نژاد سفید بود.

کلید واژه‌ها: تارودونتیسم، شيوع، دندان مولر

چاپ شده
2013-07-01
استناد به مقاله
1.
رخشانو, کاویانیر, مکی نژادسع, Rakhshan V, Kaviani R, Mackinejad SA. بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 16می2022];9(3):259-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/530

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد