مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پيوند بافت همبند و پيوند با تركيب اسفنج كلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: يك مطالعه مقدماتی

  • هنگامه خسروپناه استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • علي دهقاني ناژواني استادیار، گروه آسيب شناسي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • سمیرا اسماعیل زاده استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • Hengameh Khosropanah Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Ali Dehghani Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Samira Esmaelzadeh Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده

مقدمه: امروزه تأکید بر وجود عرض مشخصی از بافت کراتینیزه برای حفظ سلامت پریودنتال و جلوگیری از تحلیل بافت نرم در اطراف دندان‌های طبیعی و ایمپلنت‌های دندانی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش پیوند لثه از نوع پیوند همبند با پیوند از نوع ترکیب اسفنج کلاژن با پلاسمای غنی از پلاکت و فیبرین غنی از پلاکت از جهت افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه و درد بعد از عمل طراحی شد.

مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 8 بیمار با کمبود عرض (mm 2 ≤) و ضخامت (mm 1 ≤) لثه کراتینیزه به صورت دو طرفه و منفرد در سمت باکال دندان‌های تک ریشه انتخاب شدند. در سمت شاهد، پیوند از نوع بافت همبند و در سمت مورد مطالعه، پیوند به صورت ترکیب کلاژن استایپرو و پلاسمای غنی از پلاکت و فیبرین غنی از پلاکت انجام گرفت. اندازه‌گیری‌ها 1، 2 و 3 ماه بعد از درمان انجام شد. برای آنالیز آماری داده‌ها از آزمون آماری Wilcoxon در مقایسه دو گروه و Friedman در مقایسه درون گروهی تغییرات به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد ( 05/0 = α).

یافته‌ها: پس از گذشت 3 ماه از نظر عرض لثه کراتینیزه (317/0 = p value)، لثه چسبنده (527/0 = p value)، ضخامت پیوند (05/0 = p value) و ضخامت لایه کراتینیزه (1 = p value) تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مورد مطالعه و شاهد وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌‌سد روش جدید ابداع شده می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب به جای پیوندهای اتوژن برای جراحی‌های پیوند لثه معرفی گردد.

کلید واژهها: لثه، کلاژن، بافت همبند، پلاسما

چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
خسروپناهه, دهقاني ناژوانيع, اسماعیل زادهس, Khosropanah H, Dehghani A, Esmaelzadeh S. مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پيوند بافت همبند و پيوند با تركيب اسفنج كلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه: يك مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];9(1):18-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/618

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد