بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم برحسب آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی O، B، A

  • فائزه خزیمه استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشگي اصفهان، اصفهان، ايران
  • مهرناز محمدپور دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشگي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Faezeh Khozaimeh Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mehrnaz Mohammadpour Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: کاندیدا آلبیکنس شایع‌ترین قارچ فرصت‌طلب حفره دهان است. تاکنون ارتباط عوامل مختلف با بروز عفونت کاندیدا آلبیکنس بررسی شده است. در برخی مطالعات ارتباط آنتی‌ژن‌های گروه خونی با کاندیدیازیس نتایج متناقضی دربر داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم و رابطه آن با گروه‌های خونی O، B، A بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، 300 فرد سالم، شامل 100 نفر با گروه خونی O، 100 نفر با گروه خونی A و 100 نفر با گروه خونی B به صورت تصادفی انتخاب شده و بزاق تمامی این افراد به روش Spitting غیر تحریکی جمع‌آوری شد و سپس در آزمایشگاه، کشت میکروبی برای بررسی تعداد کلونی‌های کاندیدا صورت گرفت. در نهایت اطلاعات توسط آزمون‌هاي آماری Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Pearson در نرم‌افزار SPSS نسخه 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

یافته‌ها: نمونه‌ها شامل 156 نفر مرد و 144 نفر زن با میانگین سنی 52/27 سال بودند. میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد با گروه خونی O، 4/26، در افراد با گروه خونیA ، 84/19 و در افراد با گروه خونی B، برابر با 23/21 بود. اختلاف میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا در میان گروه‌های خونی از لحاظ آماری معني‌دار نبود (280/0 = p value).

نتيجه‌گيري: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، ارتباطی بین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس و گروه‌های خونی وجود ندارد. برای اثبات اثر احتمالی نوع گروه خونی بر استعداد ابتلا به کاندیدیازیس تحقیقات بیشتر توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: بزاق، کاندیدا آلبیکنس، شمارش قارچ، گروه خونی O، B، A

چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
خزیمهف, محمدپورم, Khozaimeh F, Mohammadpour M. بررسی مقایسه‌ای میانگین تعداد کلونی‌های کاندیدا آلبیکنس در بزاق افراد سالم برحسب آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی O، B، A. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 1اکتبر2023];9(1):60-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/621

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد